สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพอุดมวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 21 1. นางสาววรรณา  ศรีสิงห์
 
1. นางวนิชนันท์  มณฑล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 53.2 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ทองทา
 
1. นางวนิชนันท์  มณฑล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 53.25 เข้าร่วม 15 1. นางสาวจิราภรณ์  เผ่นณรงค์
 
1. นางวนิชนันท์  มณฑล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 5 1. นายประสิทธิ์  โพธิยา
 
1. นางกิรณา  แม่นผล
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นุ่มนวลศรี
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  ปัญญาดี
3. เด็กหญิงทัศนา  มีรี
 
1. นางพนอจิต  เลื่อนทอง
2. นางสาวเพชราพรรณ  สืบสันต์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวนุชธิดา  สุดสวาท
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีเจริญ
3. นางสาวศศิญา  บุรีแสง
 
1. นางดุจฤดี  ยุทธรรม
2. นางสาวนพรัตน์  สายสิน
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพรชิตา  สมบูรณ์
 
1. นางจงกล  ปัดภัย
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 16 1. นางสาวกันยารัตน์  พันทมนต์
 
1. นางจงกล  ปัดภัย
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกาญจนา  ราชรักษ์
2. เด็กหญิงนิธิพร  สวนเพชร
 
1. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร
2. นายนรินทร์  อนงค์ชัย