สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพอุดมวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ธรรมสุข
 
1. นางวนิชนันท์  มณฑล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 21 1. นางสาววรรณา  ศรีสิงห์
 
1. นางวนิชนันท์  มณฑล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงชนิตา  สร้อยทองหลาง
 
1. นางวนิชนันท์  มณฑล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาวนัฐกานต์  พลศรี
 
1. นางวนิชนันท์  มณฑล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 53.2 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ทองทา
 
1. นางวนิชนันท์  มณฑล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 53.25 เข้าร่วม 15 1. นางสาวจิราภรณ์  เผ่นณรงค์
 
1. นางวนิชนันท์  มณฑล
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธัญญาเรศ  ยอดทอง
2. นางสาวปนิดา  ซ่อนจันทร์
3. นางสาวสิริลักษณ์  รู้รักษา
 
1. นางวนิชนันท์  มณฑล
2. นางวนิชนันท์  มณฑล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวกุลนันท์  แอกทอง
2. นายสมศักดิ์  ทะนุนาจารย์
 
1. นางสาวจิดาภา  ปัดภัย
2. นางสาวจิดาภา  ปัดภัย
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญธร  สุภิษะ
 
1. นางสุกัญญา  บุญพร้อม
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 5 1. นายประสิทธิ์  โพธิยา
 
1. นางกิรณา  แม่นผล
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 71.41 เงิน 7 1. เด็กหญิงชญาดา  แจ่มใสย์
2. เด็กหญิงนารินทร์  สมจิตร
3. เด็กหญิงวรรณิศา  ยิ่งสุด
 
1. นางสุกัญญา  บุญพร้อม
2. นางกิรณา  แม่นผล
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 74.01 เงิน 6 1. นางสาวจิราภรณ์  มีดี
2. นายณรงค์ชัย  เอี่ยมสะอาด
3. นางสาวทิพยภรณ์  ชาติสันติกุล
 
1. นางกิรณา  แม่นผล
2. นางสุกัญญา  บุญพร้อม
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นุ่มนวลศรี
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  ปัญญาดี
3. เด็กหญิงทัศนา  มีรี
 
1. นางพนอจิต  เลื่อนทอง
2. นางสาวเพชราพรรณ  สืบสันต์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวนุชธิดา  สุดสวาท
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีเจริญ
3. นางสาวศศิญา  บุรีแสง
 
1. นางดุจฤดี  ยุทธรรม
2. นางสาวนพรัตน์  สายสิน
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนภา  ศาลางาม
2. เด็กชายทัตพงศ์  ราชรักษ์
3. เด็กหญิงพัชรี  พลศรี
 
1. นางพนอจิต  เลื่อนทอง
2. นางดุจฤดี  ยุทธรรม
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวดวงสุดา  แก้วดี
2. นางสาวธวัลหทัย  บุญเครือ
3. นางสาวสาธิกา  พิกุลทอง
4. นางสาวสุกัญญา  ทองทา
5. นางสาวสุพัตรา  ลำดวนหอม
 
1. นายบรรจง  สุวงศ์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.8 ทอง 20 1. นางสาววิไลลักษณ์  พิศโฉม
2. นายอรุณรัตน์  อุ้มทรัพย์
 
1. นายบรรจง  สุวงศ์
2. นายติกข์  ราชรักษ์
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธันวาพร  หงษ์แก้ว
2. เด็กหญิงเจนนิสา  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายกฤษฎาการ  ฉลาดดี
2. นายกฤษฎาการ  ฉลาดดี
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 17 1. นายพัชรพล  ศรีเจริญ
2. นางสาวอัญชลี  ที่ดี
 
1. นายกฤษฎาการ  ฉลาดดี
2. นายกฤษฎาการ  ฉลาดดี
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงโชติกา  สินมาก
 
1. นายวุฒิวัฒน์  รัตนิล
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวพิรารัตน์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายวุฒิวัฒน์  รัตนิล
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฏสุดา  ที่ดี
 
1. นายวุฒิวัฒน์  รัตนิล
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวพนิดา  ช่อลำดวน
 
1. นายวุฒิวัฒน์  รัตนิล
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญเนือง
 
1. นายวุฒิวัฒน์  รัตนิล
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวธิดา  พิศโฉม
 
1. นางมนัญชยา  เกตุวิจิตร
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 -    
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนครินทร์  รักษร
 
1. นายวุฒิวัฒน์  รัตนิล
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 10 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  สุวิชา
 
1. นายวุฒิวัฒน์  รัตนิล
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 6 1. นางสาวสุดารัตน์  อินทอง
 
1. นายวุฒิวัฒน์  รัตนิล
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษณา  สิริมั่น
 
1. นายวุฒิวัฒน์  รัตนิล
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศิริญญา  ทนทอง
 
1. นายวุฒิวัฒน์  รัตนิล
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงมุชิตา  ที่ดี
 
1. นายวุฒิวัฒน์  รัตนิล
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพรชิตา  สมบูรณ์
 
1. นางจงกล  ปัดภัย
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 16 1. นางสาวกันยารัตน์  พันทมนต์
 
1. นางจงกล  ปัดภัย
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ยิ่งสุด
2. เด็กหญิงจันทิมา  ซ่อนจันทร์
 
1. นางจงกล  ปัดภัย
2. นางจงกล  ปัดภัย
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวธนัชพร  ราชรักษ์
2. นางสาวลัดดา  คิดไว
 
1. นางจงกล  ปัดภัย
2. นางจงกล  ปัดภัย
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ที่ดี
2. เด็กชายรณฤทธิ์  ดียิ่ง
3. เด็กชายอรรถพล  จันทริย์วงศ์
 
1. นางสาวสุกันยา  โกรธกล้า
2. นางสาวกิติยา  แก้วเกิด
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60.4 ทองแดง 13 1. นางสาวอำภา  ทรงศรีสด
2. เด็กหญิงเนติมา  บุรีแสง
3. นางสาวเพลินจิต  สกุลรักษ์
 
1. นางสาวกิติยา  แก้วเกิด
2. นางสาวสุกันยา  โกรธกล้า
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กชายพงศา  พานิกุล
2. เด็กชายเทียนชัย  หิงงาม
 
1. นางสาวเกษมณี  คำแพง
2. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายธรรณกร  สีสันต์
2. เด็กชายวทัญญู  ที่ดี
 
1. นางสาวชิดชนก  ตุ้มนาค
2. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สตาดี
2. เด็กหญิงสุธิษา  ถนอมพล
 
1. นางสาวเกษมณี  คำแพง
2. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกาญจนา  ราชรักษ์
2. เด็กหญิงนิธิพร  สวนเพชร
 
1. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร
2. นายนรินทร์  อนงค์ชัย
 
43 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เสกงาม
2. เด็กหญิงวาสนา  ที่ดี
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  เพียซุย
 
1. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร
2. นายนรินทร์  อนงค์ชัย
 
44 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญลักษณ์  มาลาศรี
2. นายวีรวัฒน์  โสมทอง
3. นางสาวอรพรรณ  บุญตาน้อย
 
1. นายนรินทร์  อนงค์ชัย
2. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.4 ทอง 4 1. นางสาวอัจฉรา  สกใส
2. นายเกียรติศักดิ์  พันธ์ภา
3. นางสาวโสภา  อุดมเดช
 
1. นางสุมาลย์  แคลนกระโทก
2. นายวรวุฒิ  เลื่อนทอง