สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทรแก้ววิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรรณพร  อนุไวยา
 
1. นายวีระพงษ์  เมินดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวณัฐฐินันท์  ศรีอนุตย์
2. นายธีรไนย  แจ่มฟ้า
3. นางสาวนลินี  บุญสม
 
1. นายสรศักดิ์  สามไชย
2. นางสาวอนัญญา  มีเจริญ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงธันยพร  เจนรอบ
2. เด็กหญิงนรีรัตน์  การัมย์
3. เด็กหญิงปนิดา  อยู่ตามนัด
4. เด็กหญิงพิพัฒน์สรณ์  สุราฤทธิ์
5. เด็กหญิงวิภาดา  วิโรจน์รัตน์
 
1. นางสาวนิโลบล  ประกอบดี
2. นางสุนันทา  ศิลาอ่อน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 9 1. เด็กชายดนุพล  ต่อดอก
 
1. นางสาวนิโลบล  ประกอบดี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 13 1. นางสาวกรรณิการ์  ตั้งเจริญสุขสม
 
1. นางสาวนิโลบล  ประกอบดี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.75 ทอง 12 1. เด็กชายชินากานต์  วิโรจน์รัตน์
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  สืบสันต์
 
1. นางสาวนิโลบล  ประกอบดี
2. นางสาวดารินทร์  กะการดี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 14 1. นายจักรกฤษณ์  หารศรีภูมิ
2. นางสาวทิพวรรณ  ห้องแก้ว
 
1. นางสาวนิโลบล  ประกอบดี
2. นางสาวรัตนา  หวังสุดดี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงงามพักตร์  ดำเนิน
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุภรัตน์  สาระวัน
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐฎสีมา  เงินตรากูล
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายอานนท์  หมายสูญคำ
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยา  เสาศรี
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวพรเพ็ญ  สัญจรดี
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวันเฉลิม  แรงจบ
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.75 ทอง 14 1. นางสาวณัฐฐินันท์  บุรินรัมย์
 
1. นางสาวชุลิตา  ชะโลมรัมย์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐกิตติ์  ใจกล้า
2. นางสาวดวงกมล  เหมาเหมาะดี
3. นางสาวปิยพร  เสนาสุ
4. นายอนุวัฒน์  บุญเศษ
5. นายเกียรติศักดิ์  แจ่มฟ้า
 
1. นางสาวกนกรัตน์  โชคเกิด
2. นางสาวพิมพิกา  พรชัย
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิยภรณ์  ซื่อสัตย์
2. นางสาวยุพิน  บุญมา
3. นางสาวเดือนเพ็ญ  ไม่น้อย
 
1. นางสำราญ  สร้อยจิตร
2. นางสาวแก่นมณี  พิมพ์ศรี
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85.41 ทอง 7 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ปัญญาเฟื่อง
2. นางสาววิการดา  แข็งแรง
3. นางสาวเบญจพร  สุขยืนยง
 
1. นางสาวแก่นมณี  พิมพ์ศรี
2. นางสาวรัตนา  หวังสุดดี