สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทรแก้ววิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทร์พิมพ์  บุญยง
 
1. นางสาวจิราพร  ยอดพรหม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 18 1. เด็กชายศราวุธ  สุขสังข์วรณ์
 
1. นางสาวจิราพร  ยอดพรหม
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงณลินี  เขียวสลุง
2. เด็กหญิงอารียา  แก้วกล้า
3. เด็กหญิงเกศินี  บุญสม
 
1. นางสาวดารินทร์  กะการดี
2. นางสาวรัตนา  หวังสุดดี
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 76.33 เงิน 5 1. นายคมสันต์  จันทร์งาม
2. นางสาวอริษา  สถิตสุข
3. นางสาวเจนจิรา  บัวหอม
 
1. นางสาวดารินทร์  กะการดี
2. นายอนุชา  ดีพาชู
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.4 เงิน 11 1. นางสาวปนัดดา  บุญสม
2. นางสาวสุนิสา  ส่องาม
3. นางสาวอติกานต์  ภาคตอน
4. นางสาวอรุณรัตน์  เฟื่องเงิน
5. นางสาวเมสิณี  ยิ่งเสมอ
 
1. นางสาวนิโลบล  ประกอบดี
2. นางสาวรัตนา  หวังสุดดี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 11 1. นางสาวรัตนา  ม่วงทา
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.5 เงิน 12 1. นางสาววราภรณ์  มณีรัตน์
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายศศิวิมล  ชูศรีทอง
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 74.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฝนทิพย์  สืบสุนทร
 
1. นางสาวกนกรัตน์  โชคเกิด
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 79.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรกฤษณ์  ซื่อสัตย์
2. นางสาวจันทิมา  ไม่น้อย
3. นายณรงค์  กุลหอม
4. นางสาวนัฐกานต์  แรงจบ
5. นางสาววาทินี  แรงจบ
6. นางสาวสุธีลักษณ์  สุขอนันต์
7. นางสาวอำภา  ศรีดาพันธ์
 
1. นางสาวรัตนา  หวังสุดดี
2. นางสุนันทา  ศิลาอ่อน
3. นายสยาม  บุญยิ่ง
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78.67 เงิน 13 1. นางสาวฉันทนา  อุ่นจิต
2. นายอุดมศักดิ์  สวัสศรี
 
1. นายวีระยุทธ  พิมวงษา
2. นางสาวเบญญาภา  ตนกลาย
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวนฤมล  หมายงาม
2. นายภานุพงษ์  สัตตารัมย์
3. นายยุทธพงศ์  ศรีดาเลิศ
4. นางสาวฤทัยวดี  เลิศสกุล
5. นางสาวสิรินาฎ  เวลาเกิด
6. นางสาวอัญชลี  โสนาพูน
 
1. นางสาวแก่นมณี  พิมพ์ศรี
2. นางสาวรัตนา  หวังสุดดี
3. นางสาวดารินทร์  กะการดี
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ซื่อสัตย์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ประสารรส
3. เด็กหญิงสุธิดา  ไม่น้อย
 
1. นางสาวแก่นมณี  พิมพ์ศรี
2. นางสาวรัตนา  หวังสุดดี
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 75.25 เงิน 6 1. นางสาวพรรณชิตา  นิตย์ลาภ
2. นางสาวศิริมา  หมั่นดี
3. นางสาวไพรินทร์  หมั่นดี
 
1. นางสาวแก่นมณี  พิมพ์ศรี
2. นายสรศักดิ์  สามไชย