สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทรแก้ววิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายณรงฤทธิ์  สิทธินาม
2. เด็กชายทักษิณ  วรรณทัย
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สุปิรัยธร
2. นายเอกพจน์  ปานทอง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 12 1. นายทรงศักดิ์  มียิ่ง
2. เด็กชายนาวี  สุขยานุดิษฐ์
 
1. นายเทพอนันต์  สุวรรณทอง
2. นายวีรศักดิ์  มีงามดี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นางสาวอาทิตยา  ยืนยาว
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 61.8 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงวรรณวลี  บุตรนาค
 
1. นางสาวชุลิตา  ชะโลมรัมย์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 62.2 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เพ่งพิศ
 
1. นางสาวกนกรัตน์  โชคเกิด
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนิราภร  สกุลเดียว
2. เด็กหญิงวนิดา  สายตะวัน
 
1. นางสาวกนกรัตน์  โชคเกิด
2. นางสาวชุลิตา  ชะโลมรัมย์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 12 1. นางสาววิภาดา  เชื้อจันทร์
2. นางสาวสุดารัตน์  เป็นตามวา
 
1. นางสาวชุลิตา  ชะโลมรัมย์
2. นางสาวกนกรัตน์  โชคเกิด
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงทิพากร  มั่นยืน
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  บุญสม
 
1. นางสาวเบญญาภา  ตนกลาย
2. นายวีระยุทธ  พิมวงษา