สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทรแก้ววิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 10 1. นางสาวสมหญิง  โพชะโน
 
1. นายวีระพงษ์  เมินดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุพรรษา  นพรัตน์
 
1. นางสาวจิราพร  ยอดพรหม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาววานิชา  หมายสูนคำ
2. นางสาวสุนันทา  นาคนาคา
 
1. นายวีระพงษ์  เมินดี
2. นางสาวจิราพร  ยอดพรหม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปฐมภัทร  จันทร์เพ็ญ
 
1. นางสาวรัตนา  หวังสุดดี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 8 1. นายธนพล  เจาะดี
 
1. นางสาวดารินทร์  กะการดี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายพรเทพ  สัญจรดี
 
1. นางสาวดารินทร์  กะการดี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 12 1. นางสาวอรอนงค์  เจาะดี
 
1. นางสาวรัตนา  หวังสุดดี
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงทวีติญา  มีสกุล
2. เด็กหญิงวาลิน  การรัมย์
3. เด็กหญิงเมฆขลา  บุญสม
 
1. นายสรศักดิ์  สามไชย
2. นายสยาม  บุญยิ่ง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจริญา  แดงดา
 
1. นางสาวกนกรัตน์  โชคเกิด
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 53.25 เข้าร่วม 9 1. นางสาวดวงพร  สมแจ่ม
 
1. นางสาวกนกรัตน์  โชคเกิด
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงจรรยพร  คงสุข
 
1. นางสาวชุลิตา  ชะโลมรัมย์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวทิพย์เกสร  สืบสุนทร
 
1. นางสาวกนกรัตน์  โชคเกิด
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 50.6 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายนรากร  กะการดี
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  มั่นยืน
 
1. นางสาวเบญญาภา  ตนกลาย
2. นายวีระยุทธ  พิมวงษา
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปณิธาน  ทองเกล็ด
2. เด็กชายพันแสง  สมพงษ์
 
1. นายวีระยุทธ  พิมวงษา
2. นางสาวเบญญาภา  ตนกลาย