สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทรแก้ววิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทร์พิมพ์  บุญยง
 
1. นางสาวจิราพร  ยอดพรหม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 10 1. นางสาวสมหญิง  โพชะโน
 
1. นายวีระพงษ์  เมินดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 18 1. เด็กชายศราวุธ  สุขสังข์วรณ์
 
1. นางสาวจิราพร  ยอดพรหม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรรณพร  อนุไวยา
 
1. นายวีระพงษ์  เมินดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุพรรษา  นพรัตน์
 
1. นางสาวจิราพร  ยอดพรหม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุชาดา  สุนคร
2. เด็กหญิงสุวิมล  ตามสายสุด
 
1. นายวีระพงษ์  เมินดี
2. นางสาวจิราพร  ยอดพรหม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาววานิชา  หมายสูนคำ
2. นางสาวสุนันทา  นาคนาคา
 
1. นายวีระพงษ์  เมินดี
2. นางสาวจิราพร  ยอดพรหม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปฐมภัทร  จันทร์เพ็ญ
 
1. นางสาวรัตนา  หวังสุดดี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 8 1. นายธนพล  เจาะดี
 
1. นางสาวดารินทร์  กะการดี
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงณลินี  เขียวสลุง
2. เด็กหญิงอารียา  แก้วกล้า
3. เด็กหญิงเกศินี  บุญสม
 
1. นางสาวดารินทร์  กะการดี
2. นางสาวรัตนา  หวังสุดดี
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 76.33 เงิน 5 1. นายคมสันต์  จันทร์งาม
2. นางสาวอริษา  สถิตสุข
3. นางสาวเจนจิรา  บัวหอม
 
1. นางสาวดารินทร์  กะการดี
2. นายอนุชา  ดีพาชู
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายพรเทพ  สัญจรดี
 
1. นางสาวดารินทร์  กะการดี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 12 1. นางสาวอรอนงค์  เจาะดี
 
1. นางสาวรัตนา  หวังสุดดี
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงทวีติญา  มีสกุล
2. เด็กหญิงวาลิน  การรัมย์
3. เด็กหญิงเมฆขลา  บุญสม
 
1. นายสรศักดิ์  สามไชย
2. นายสยาม  บุญยิ่ง
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวณัฐฐินันท์  ศรีอนุตย์
2. นายธีรไนย  แจ่มฟ้า
3. นางสาวนลินี  บุญสม
 
1. นายสรศักดิ์  สามไชย
2. นางสาวอนัญญา  มีเจริญ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงธันยพร  เจนรอบ
2. เด็กหญิงนรีรัตน์  การัมย์
3. เด็กหญิงปนิดา  อยู่ตามนัด
4. เด็กหญิงพิพัฒน์สรณ์  สุราฤทธิ์
5. เด็กหญิงวิภาดา  วิโรจน์รัตน์
 
1. นางสาวนิโลบล  ประกอบดี
2. นางสุนันทา  ศิลาอ่อน
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.4 เงิน 11 1. นางสาวปนัดดา  บุญสม
2. นางสาวสุนิสา  ส่องาม
3. นางสาวอติกานต์  ภาคตอน
4. นางสาวอรุณรัตน์  เฟื่องเงิน
5. นางสาวเมสิณี  ยิ่งเสมอ
 
1. นางสาวนิโลบล  ประกอบดี
2. นางสาวรัตนา  หวังสุดดี
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 9 1. เด็กชายดนุพล  ต่อดอก
 
1. นางสาวนิโลบล  ประกอบดี
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 13 1. นางสาวกรรณิการ์  ตั้งเจริญสุขสม
 
1. นางสาวนิโลบล  ประกอบดี
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.75 ทอง 12 1. เด็กชายชินากานต์  วิโรจน์รัตน์
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  สืบสันต์
 
1. นางสาวนิโลบล  ประกอบดี
2. นางสาวดารินทร์  กะการดี
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 14 1. นายจักรกฤษณ์  หารศรีภูมิ
2. นางสาวทิพวรรณ  ห้องแก้ว
 
1. นางสาวนิโลบล  ประกอบดี
2. นางสาวรัตนา  หวังสุดดี
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงกาญจนา  ซื่อสัตย์
2. เด็กหญิงดาราพร  ประสารรส
3. เด็กหญิงดารารัศมี  สุปิรัยธร
4. เด็กหญิงนริศรา  หิ่งห้อยดี
5. เด็กหญิงปิยธิดา  เฉลียวฉลาด
6. เด็กหญิงวัชราวลี  ตรงเที่ยง
7. เด็กหญิงสร้อยสุดา  อินทร์แป้น
8. เด็กหญิงสุพัตรา  มัทธุรี
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันทร์งาม
10. เด็กหญิงเจนจิรา  วงษ์วัฒนะ
 
1. นางสาวนิโลบล  ประกอบดี
2. นางสาวรัตนา  หวังสุดดี
3. นางสุนันทา  ศิลาอ่อน
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายณรงฤทธิ์  สิทธินาม
2. เด็กชายทักษิณ  วรรณทัย
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สุปิรัยธร
2. นายเอกพจน์  ปานทอง
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 12 1. นายทรงศักดิ์  มียิ่ง
2. เด็กชายนาวี  สุขยานุดิษฐ์
 
1. นายเทพอนันต์  สุวรรณทอง
2. นายวีรศักดิ์  มีงามดี
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นางสาวอาทิตยา  ยืนยาว
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงงามพักตร์  ดำเนิน
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 11 1. นางสาวรัตนา  ม่วงทา
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุภรัตน์  สาระวัน
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐฎสีมา  เงินตรากูล
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายอานนท์  หมายสูญคำ
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยา  เสาศรี
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวพรเพ็ญ  สัญจรดี
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.5 เงิน 12 1. นางสาววราภรณ์  มณีรัตน์
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวันเฉลิม  แรงจบ
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายศศิวิมล  ชูศรีทอง
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจริญา  แดงดา
 
1. นางสาวกนกรัตน์  โชคเกิด
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 53.25 เข้าร่วม 9 1. นางสาวดวงพร  สมแจ่ม
 
1. นางสาวกนกรัตน์  โชคเกิด
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงจรรยพร  คงสุข
 
1. นางสาวชุลิตา  ชะโลมรัมย์
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวทิพย์เกสร  สืบสุนทร
 
1. นางสาวกนกรัตน์  โชคเกิด
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 61.8 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงวรรณวลี  บุตรนาค
 
1. นางสาวชุลิตา  ชะโลมรัมย์
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.75 ทอง 14 1. นางสาวณัฐฐินันท์  บุรินรัมย์
 
1. นางสาวชุลิตา  ชะโลมรัมย์
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 74.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฝนทิพย์  สืบสุนทร
 
1. นางสาวกนกรัตน์  โชคเกิด
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 62.2 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เพ่งพิศ
 
1. นางสาวกนกรัตน์  โชคเกิด
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐกิตติ์  ใจกล้า
2. นางสาวดวงกมล  เหมาเหมาะดี
3. นางสาวปิยพร  เสนาสุ
4. นายอนุวัฒน์  บุญเศษ
5. นายเกียรติศักดิ์  แจ่มฟ้า
 
1. นางสาวกนกรัตน์  โชคเกิด
2. นางสาวพิมพิกา  พรชัย
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนิราภร  สกุลเดียว
2. เด็กหญิงวนิดา  สายตะวัน
 
1. นางสาวกนกรัตน์  โชคเกิด
2. นางสาวชุลิตา  ชะโลมรัมย์
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 12 1. นางสาววิภาดา  เชื้อจันทร์
2. นางสาวสุดารัตน์  เป็นตามวา
 
1. นางสาวชุลิตา  ชะโลมรัมย์
2. นางสาวกนกรัตน์  โชคเกิด
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 79.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรกฤษณ์  ซื่อสัตย์
2. นางสาวจันทิมา  ไม่น้อย
3. นายณรงค์  กุลหอม
4. นางสาวนัฐกานต์  แรงจบ
5. นางสาววาทินี  แรงจบ
6. นางสาวสุธีลักษณ์  สุขอนันต์
7. นางสาวอำภา  ศรีดาพันธ์
 
1. นางสาวรัตนา  หวังสุดดี
2. นางสุนันทา  ศิลาอ่อน
3. นายสยาม  บุญยิ่ง
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวลลิดา  พิลารัมย์
2. นายศักดิ์ณรงค์  ทองประ
3. นางสาวสุขธิดา  แววเพชร
4. นางสาวสุวรรณี  มีสกุล
5. นางสาวเจนจิรา  เวลาเกิด
 
1. นางสาวรัตนา  หวังสุดดี
2. นายสรศักดิ์  สามไชย
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ชาติเหิม
2. เด็กหญิงณภัสรา  ผลพูน
 
1. นางสาวพิมพิกา   พรชัย
2. นางสาวชุลิตา  ชะโลมรัมย์
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอัษฎา  ชมชื่น
 
1. นางสาวกนกรัตน์  โชคเกิด
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปฐมภัทร์   จันทร์เพ็ญ
2. เด็กหญิงอารียา   แก้วกล้า
 
1. นายอนุชา  ดีพาชู
2. นางสาวรัตนา  หวังสุดดี
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอำภา  ศรีดาพันธ์
 
1. นายนายสรศักดิ์   สามไชย
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนลิณี   เขียวสลุง
 
1. นางสาวดารินทร์  กะการดี
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนายปรเมศร์   วงศ์สุวรรณ
 
1. นางสาวดารินทร์   กะการดี
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 50.6 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายนรากร  กะการดี
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  มั่นยืน
 
1. นางสาวเบญญาภา  ตนกลาย
2. นายวีระยุทธ  พิมวงษา
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงทิพากร  มั่นยืน
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  บุญสม
 
1. นางสาวเบญญาภา  ตนกลาย
2. นายวีระยุทธ  พิมวงษา
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปณิธาน  ทองเกล็ด
2. เด็กชายพันแสง  สมพงษ์
 
1. นายวีระยุทธ  พิมวงษา
2. นางสาวเบญญาภา  ตนกลาย
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78.67 เงิน 13 1. นางสาวฉันทนา  อุ่นจิต
2. นายอุดมศักดิ์  สวัสศรี
 
1. นายวีระยุทธ  พิมวงษา
2. นางสาวเบญญาภา  ตนกลาย
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวนฤมล  หมายงาม
2. นายภานุพงษ์  สัตตารัมย์
3. นายยุทธพงศ์  ศรีดาเลิศ
4. นางสาวฤทัยวดี  เลิศสกุล
5. นางสาวสิรินาฎ  เวลาเกิด
6. นางสาวอัญชลี  โสนาพูน
 
1. นางสาวแก่นมณี  พิมพ์ศรี
2. นางสาวรัตนา  หวังสุดดี
3. นางสาวดารินทร์  กะการดี
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิยภรณ์  ซื่อสัตย์
2. นางสาวยุพิน  บุญมา
3. นางสาวเดือนเพ็ญ  ไม่น้อย
 
1. นางสำราญ  สร้อยจิตร
2. นางสาวแก่นมณี  พิมพ์ศรี
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ซื่อสัตย์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ประสารรส
3. เด็กหญิงสุธิดา  ไม่น้อย
 
1. นางสาวแก่นมณี  พิมพ์ศรี
2. นางสาวรัตนา  หวังสุดดี
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 75.25 เงิน 6 1. นางสาวพรรณชิตา  นิตย์ลาภ
2. นางสาวศิริมา  หมั่นดี
3. นางสาวไพรินทร์  หมั่นดี
 
1. นางสาวแก่นมณี  พิมพ์ศรี
2. นายสรศักดิ์  สามไชย
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85.41 ทอง 7 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ปัญญาเฟื่อง
2. นางสาววิการดา  แข็งแรง
3. นางสาวเบญจพร  สุขยืนยง
 
1. นางสาวแก่นมณี  พิมพ์ศรี
2. นางสาวรัตนา  หวังสุดดี