สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอินทิรา  อาศัยเมือง
 
1. นางอรอนงค์  ศรีมงคล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงศุภัฏณ์ฏา  มุงคุณ
 
1. นางสาวพิราวรรณ  โฉลกดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติพงษ์  จันทร์ขาว
2. เด็กชายอภิเดช  เสาะหาได้
 
1. นางสาวพิราวรรณ  โฉลกดี
2. นางมัจฉารัตน์  พรหมมา
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบุรินทร์   สุขสังข์
2. เด็กหญิงพฤกษา   สืบเสาะจบ
3. เด็กหญิงอโนทัย  มิ่งขวัญ
 
1. นายสมเกียรติ  สุวรรณไตร
2. นางสาวเสาวลักษณ์  โคตรชมภู
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 84.66 ทอง 4 1. นายธนวัฒน์   นิลจำรัส
2. นางสาวน้ำทิพย์  มิ่งขวัญ
3. นางสาวสุมิตรา  จิตรมั่น
 
1. นางสาวจรรยาลักษณ์  จันมณี
2. นางนิศาชล  ใจกล้า
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.1 ทอง 6 1. นายธนกร  ใหญ่มาก
2. นางสาวมนธิชา  ทราธร
3. นางสาวรุ่งนภา  มะลิซ้อน
4. นางสาวสุนันทา  โสระชาติ
5. นางสาวสุวรรณา  เชี่ยวชาญยิ่ง
 
1. นายสมยศ  พอกพูน
2. นายสุธิศักดิ์  สมศรี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง 15 1. เด็กหญิงมาตาวดี  ผะกาทอง
 
1. นายพิทักษ์  ศรีมูล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 12 1. นางสาวบุญฑริก  ลีลาสาร
 
1. นายพิทักษ์  ศรีมูล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลดา  งะดิน
2. เด็กชายวิรุฬท์   ผะกาทอง
 
1. นางสาวกฤษณา  ชูรัตน์
2. พระเอกรัตน์  มาพะดุง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 11 1. นายฐาปกรณ์  ตามหมู่ดี
2. นางสาวอรวรรณ  ยิงนารัมย์
 
1. นางสาวกฤษณา  ชูรัตน์
2. พระเอกรัตน์  มาพะดุง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญฤทัย  สมานทอง
2. นางสาวณัฐฐาพร  ชัยมี
3. นางสาวดวงหทัย  อุมานนท์
4. นางสาวนัชชา  อินทนนท์
5. นางสาวมนัชยา  เงางาม
6. นางสาวศิริรัตน์  สังข์น้อย
7. นางสาวสุดารัตน์  ยั่วยวนดี
8. นางสาวอรวรรณ  สุขจันทร์
9. นางสาวเยาวลักษณ์  สุขจิตร
10. นางสาวแคทรียา  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวยุพเรศ  พระวัย
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประเสริฐศรี
2. เด็กหญิงนันทนา  ตาลอินทร์
 
1. นางสาวจตุพร  จามิกรณ์
2. นายวงทนิตย์  สืบเทพ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภกิจ  วรรณคำ
 
1. นายสุธิศักดิ์   สมศรี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 9 1. นางสาวเดือน  กล้วยไธสง
 
1. นายสุธิศักดิ์   สมศรี
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุสบา  เรืองกระจาย
2. เด็กหญิงบุษบา  ก้านจักร
3. เด็กหญิงพัชรี  สีตะวัน
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  ตาลไธสง
5. เด็กหญิงศิริจรรยา  ชัยมุงคุณ
6. เด็กหญิงสุจิตรา  พลเสน
7. เด็กหญิงสุนิสา  ชายยิ่งเชี่ยว
8. เด็กหญิงอภิชญา  ผันกระโทก
9. เด็กหญิงโสลชา  แจ่มใส
 
1. นายอัครพล  ปุ๊กสูงเนิน
2. นายสุธิศักดิ์  สมศรี
3. นางสาวชมนาท  พรหมโคตร
4. นางสาวปัญญารัฐ  พรหมภูวัลย์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภรัณยู  ชุมแสง
 
1. นางสาวนิโลบล  พุทธานุรักษ์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84 ทอง 13 1. นางสาวจิราภรณ์  ขันดี
 
1. นางสาวนิโลบล  พุทธานุรักษ์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  กมล
2. เด็กหญิงศศิกานต์  คงยิ่งหาญ
 
1. นางสาวนิโลบล  พุทธานุรักษ์
2. นายบุญเพ็ง  สีหาราช
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทมณี  ภูมิภา
2. เด็กชายศุภสัณห์  สาขะยัง
 
1. นางสาวจิรัฐชญา  ปาแปง
2. นางสาวจิดาภา  แผ่นทอง
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศาริวรรณ  คงตน
2. เด็กชายเอกรินทร์  ศรีโสม
 
1. นางสาวจิรัฐชญา  ปาแปง
2. นายณัฐดนัย  สุภาสัย
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเจษฏาภรณ์  ชายแก้ว
2. นายเอกราช  ศรีโสม
 
1. นางสาวจิรัฐชญา  ปาแปง
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภาวิริน  สารี
2. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  วิลัยเลิศ
 
1. นางสาวจิรัฐชญา  ปาแปง
2. นางสาวจิดาภา  แผ่นทอง
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวีณา  คุชิตา
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  พรมนัส
 
1. นางสาวจิรัฐชญา  ปาแปง
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฤทธิชัย  ประจวบสุข
2. นางสาวอังษิญา  รักษาอินทร์
 
1. นางสาวจิรัฐชญา  ปาแปง
2. นายณัฐดนัย  สุภาสัย
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสมชาย  ศรีสุข
2. นายเชษฐา  ไชยมาตร์
3. นายไกรวิชญ์  สมเสร็จ
 
1. นายสุธิศักดิ์  สมศรี
2. นายภิมุข  สมานรักษ์
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  จันทร์ปรุง
2. เด็กหญิงมุกดา  นาโพธิ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  หาญเสมอ
 
1. นางสาวชมนาท  พรหมโคตร
2. นางสาวคำเบา  เที่ยงธรรม
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธารีรัตน์  บุญยอ
2. นางสาวรุ่งทิวา  ผลเจริญ
3. นางสาวสุจิตรา  นานอก
 
1. นางสาวคำเบา  เที่ยงธรรม
2. นางสาวชมนาท  พรหมโคตร
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมุกดารัตน์  วรรณคำ
2. เด็กหญิงวาสศิณา  สงวนนาม
3. เด็กหญิงศศิวิมล  กล้าแข็ง
 
1. นางสาวชมนาท  พรหมโคตร
2. นางสาวคำเบา  เที่ยงธรรม
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิภาวี  สีทอง
2. นางสาวสุดารัตน์  ปิยะไพร
3. นางสาวเจนจิรา  เจริญสกุล
 
1. นางสาวชมนาท  พรหมโคตร
2. นางสาวคำเบา  เที่ยงธรรม
 
30 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุริยะ   มะลิแก้ว
 
1. นางสาวภาวิณี  ไขกระโทก
 
31 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐนนท์  อำนาจเจริญ
 
1. นางสาวพิราวรรณ  โฉลกดี
 
32 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทัตพล  เล็งตามดี
 
1. นางสาวปัญญารัฐ  พรหมภูวัลย์
 
33 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิรันดร์   เติมกระโทก
 
1. นายสุธิศักดิ์  สมศรี