สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 5 1. เด็กชายทศวรรษ  ปลายแก่น
2. เด็กหญิงรัตติยา  คงยิ่งหาญ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  กระจ่างจิตร
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  กิ่งแก้ว
2. นางสุธิตา  สีสิงห์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 79.75 เงิน 9 1. นางสาวณัฐรดี  กสิกรรม
2. นางสาวพลอย  พาจุตันทะโร
3. นางสาวยุพาพร  จันทะมาตร
4. นางสาวสมร  หวังอยู่
5. นางสาวอุทัยวดี  บุตรรัตน์
 
1. พระเอกรัตน์   มาพะดุง
2. นางสาวกฤษณา  ชูรัตน์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวประพรรษา  เพราะสวน
2. นางสาวภูรี  ภูผานิล
 
1. นายเบิ้ม  กรงทอง
2. นางช่อเพชร  ศรีทร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.43 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ตามไชย
 
1. นางสาวจตุพร  จามิกรณ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  ถะเกิงผล
2. เด็กชายปิยะพงษ์  อ่อนศรี
3. เด็กหญิงวาสนา  รัตนภูมิ
4. เด็กชายศราวุฒิ  สีดา
5. เด็กชายศราวุธ  สาระถี
 
1. นางสาวสลิลทราทิพย์  สดมพฤกษ์
2. นายเกษมสันต์  การกระสัง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวจุฑามาศ  ยิ่งเจนจบ
2. นางสาวมุตธิตา  สุขพินิจ
 
1. นางสาวนิโลบล  พุทธานุรักษ์
2. นายเกษมสันต์  การกระสัง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70.8 เงิน 6 1. นางสาวพรรณิตา  คงยิ่งหาญ
2. นางสาวสายฝน  วิลัยเลิศ
3. นางสาวสุพัตรา  ดอนชุม
 
1. นายสามารถ  ศรีมงคล
2. นางอรอนงค์  ศรีมงคล
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สุขจันทร์
2. เด็กชายตะวัน  อุนานนท์
3. เด็กหญิงนภาพรรณ  สุขพินิจ
 
1. นางสาวศราวดี  สุรินทรานนท์
2. นางสาวนิโลบล  พุทธานุรักษ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนฤเมฆ  ผุดผ่อง
2. นายสุรศักดิ์  เกลียวทอง
 
1. นายณัฐดนัย  สุภาสัย
2. นางสาวจิรัฐชญา  ปาแปง
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐชัย  สุขเฉลิมศรี
2. เด็กชายทวีศักดิ์  รุ่งสัมฤทธิ์
3. เด็กชายวีรชน  ยิ่งรุ่งเรือง
 
1. นายภิมุข  สมานรักษ์
2. นายนิรุตติ์  มีอ่อง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวชฏาภรณ์  ดีสมใจ
2. นางสาวธมลวรรณ  ทั่งพรม
3. นายภาสกร  รสสุขหอม
4. นางสาววิชุดา  นิลแท้
5. นายอภินัน  ห่อคนดี
6. นายเฉลิมศักดิ์  บริรักษ์
 
1. นายนิรุตติ์  มีอ่อง
2. นายภิมุข  สมานรักษ์
3. นางสาวชมนาท  พรหมโคตร
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77.25 เงิน 11 1. นายทัศนเทพ  สืบเสาะจบ
2. นายพีรพล  ลายภูมิ
3. นายอนันตพล  หาสา
 
1. นายนิรุตติ์  มีอ่อง
2. นายภิมุข  สมานรักษ์
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลลิตา  เล็งตามดี
2. เด็กชายวุฒิชัย  ทองนำ
3. เด็กชายอิสมาแอน  รอมาลี
 
1. นางสาวทัศนีย์  แก้วยงกฏ
2. นางสาวภาวิณี  ไขกระโทก
 
14 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายขวัญชัย  วงศรี
2. เด็กชายจลักษณ์  ประคตสคน
 
1. นางช่อเพชร  ศรีทร
2. นางสาวจรรยาลักษณ์  จันมณี