สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสุพัตรา  แสงสุวรรณ
 
1. นายสามารถ  ศรีมงคล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 9 1. นางสาวสุกัญญา  ยิ่งอาจหาญ
 
1. นายสามารถ  ศรีมงคล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63.65 ทองแดง 9 1. เด็กชายวันชัย  เลไธสง
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  ชุมแสง
 
1. นายสัจภาส  สำราญสุข