สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงชุติมา  กระแจะจันทร์
 
1. นางสาวพิราวรรณ  โฉลกดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาวสมหมาย  สุระเกษ
2. นางสาวสุวิมล  โฉลกดี
 
1. นางอรอนงค์  ศรีมงคล
2. นายสามารถ  ศรีมงคล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงนัยนา  อาจยิ่งยงค์
 
1. นายสมเกียรติ  สุวรรณไตร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 13 1. นางสาวสุภาวดี  วงค์ศรี
 
1. นางนิศาชล  ใจกล้า
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ขันทอง
2. เด็กชายวิทวัฒน์  วงศรี
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  โคตรชมภู
2. นางสาวจรรยาลักษณ์  จันมณี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงสุทธิณี  ศรีโนนยาง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  โคตรชมภู
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 14 1. นางสาวเจนจิรา  สำราญใจ
 
1. นางสาวจรรยาลักษณ์  จันมณี
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกาญจนา  ยะตะโคตร
2. นายสุรศักดิ์  วิวาสุขุ
3. นางสาวโสภา  รัตนมณี
 
1. นายสัจภาส  สำราญสุข
2. นางสาวจิดาภา  แผ่นทอง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายวิติชาติ  สุทรงชัย
2. เด็กชายสุเมธ  นิ่มประโคน
 
1. นางสาวภารุจีร์  บุญหลง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงนิจิกา  เสงี่ยมดี
 
1. นายบุญเพ็ง  สีหาราช