สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงชุติมา  กระแจะจันทร์
 
1. นางสาวพิราวรรณ  โฉลกดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอินทิรา  อาศัยเมือง
 
1. นางอรอนงค์  ศรีมงคล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงศุภัฏณ์ฏา  มุงคุณ
 
1. นางสาวพิราวรรณ  โฉลกดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกวรรณ  โคตรชมภู
 
1. นางอรอนงค์  ศรีมงคล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสุพัตรา  แสงสุวรรณ
 
1. นายสามารถ  ศรีมงคล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 9 1. นางสาวสุกัญญา  ยิ่งอาจหาญ
 
1. นายสามารถ  ศรีมงคล
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐธิดา  สิงห์ใหญ่
2. นางสาวสกาวใจ  ขันติวงศ์
3. นางสาวสุพัฒตรา  สุขพินิจ
 
1. นายสามารถ  ศรีมงคล
2. นางอรอนงค์  ศรีมงคล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติพงษ์  จันทร์ขาว
2. เด็กชายอภิเดช  เสาะหาได้
 
1. นางสาวพิราวรรณ  โฉลกดี
2. นางมัจฉารัตน์  พรหมมา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาวสมหมาย  สุระเกษ
2. นางสาวสุวิมล  โฉลกดี
 
1. นางอรอนงค์  ศรีมงคล
2. นายสามารถ  ศรีมงคล
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงนัยนา  อาจยิ่งยงค์
 
1. นายสมเกียรติ  สุวรรณไตร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 13 1. นางสาวสุภาวดี  วงค์ศรี
 
1. นางนิศาชล  ใจกล้า
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบุรินทร์   สุขสังข์
2. เด็กหญิงพฤกษา   สืบเสาะจบ
3. เด็กหญิงอโนทัย  มิ่งขวัญ
 
1. นายสมเกียรติ  สุวรรณไตร
2. นางสาวเสาวลักษณ์  โคตรชมภู
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 84.66 ทอง 4 1. นายธนวัฒน์   นิลจำรัส
2. นางสาวน้ำทิพย์  มิ่งขวัญ
3. นางสาวสุมิตรา  จิตรมั่น
 
1. นางสาวจรรยาลักษณ์  จันมณี
2. นางนิศาชล  ใจกล้า
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ขันทอง
2. เด็กชายวิทวัฒน์  วงศรี
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  โคตรชมภู
2. นางสาวจรรยาลักษณ์  จันมณี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวิทยา  สีตะวัน
2. นายวีรศักดิ์  โฉลกดี
 
1. นางนิศาชล  ใจกล้า
2. นางสาวจรรยาลักษณ์  จันมณี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงสุทธิณี  ศรีโนนยาง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  โคตรชมภู
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 14 1. นางสาวเจนจิรา  สำราญใจ
 
1. นางสาวจรรยาลักษณ์  จันมณี
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 5 1. เด็กชายทศวรรษ  ปลายแก่น
2. เด็กหญิงรัตติยา  คงยิ่งหาญ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  กระจ่างจิตร
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  กิ่งแก้ว
2. นางสุธิตา  สีสิงห์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกาญจนา  ยะตะโคตร
2. นายสุรศักดิ์  วิวาสุขุ
3. นางสาวโสภา  รัตนมณี
 
1. นายสัจภาส  สำราญสุข
2. นางสาวจิดาภา  แผ่นทอง
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63.65 ทองแดง 9 1. เด็กชายวันชัย  เลไธสง
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  ชุมแสง
 
1. นายสัจภาส  สำราญสุข
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายวิติชาติ  สุทรงชัย
2. เด็กชายสุเมธ  นิ่มประโคน
 
1. นางสาวภารุจีร์  บุญหลง
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.1 ทอง 6 1. นายธนกร  ใหญ่มาก
2. นางสาวมนธิชา  ทราธร
3. นางสาวรุ่งนภา  มะลิซ้อน
4. นางสาวสุนันทา  โสระชาติ
5. นางสาวสุวรรณา  เชี่ยวชาญยิ่ง
 
1. นายสมยศ  พอกพูน
2. นายสุธิศักดิ์  สมศรี
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 79.75 เงิน 9 1. นางสาวณัฐรดี  กสิกรรม
2. นางสาวพลอย  พาจุตันทะโร
3. นางสาวยุพาพร  จันทะมาตร
4. นางสาวสมร  หวังอยู่
5. นางสาวอุทัยวดี  บุตรรัตน์
 
1. พระเอกรัตน์   มาพะดุง
2. นางสาวกฤษณา  ชูรัตน์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง 15 1. เด็กหญิงมาตาวดี  ผะกาทอง
 
1. นายพิทักษ์  ศรีมูล
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 12 1. นางสาวบุญฑริก  ลีลาสาร
 
1. นายพิทักษ์  ศรีมูล
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลดา  งะดิน
2. เด็กชายวิรุฬท์   ผะกาทอง
 
1. นางสาวกฤษณา  ชูรัตน์
2. พระเอกรัตน์  มาพะดุง
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 11 1. นายฐาปกรณ์  ตามหมู่ดี
2. นางสาวอรวรรณ  ยิงนารัมย์
 
1. นางสาวกฤษณา  ชูรัตน์
2. พระเอกรัตน์  มาพะดุง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญฤทัย  สมานทอง
2. นางสาวณัฐฐาพร  ชัยมี
3. นางสาวดวงหทัย  อุมานนท์
4. นางสาวนัชชา  อินทนนท์
5. นางสาวมนัชยา  เงางาม
6. นางสาวศิริรัตน์  สังข์น้อย
7. นางสาวสุดารัตน์  ยั่วยวนดี
8. นางสาวอรวรรณ  สุขจันทร์
9. นางสาวเยาวลักษณ์  สุขจิตร
10. นางสาวแคทรียา  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวยุพเรศ  พระวัย
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประเสริฐศรี
2. เด็กหญิงนันทนา  ตาลอินทร์
 
1. นางสาวจตุพร  จามิกรณ์
2. นายวงทนิตย์  สืบเทพ
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวประพรรษา  เพราะสวน
2. นางสาวภูรี  ภูผานิล
 
1. นายเบิ้ม  กรงทอง
2. นางช่อเพชร  ศรีทร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภกิจ  วรรณคำ
 
1. นายสุธิศักดิ์   สมศรี
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 9 1. นางสาวเดือน  กล้วยไธสง
 
1. นายสุธิศักดิ์   สมศรี
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.43 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ตามไชย
 
1. นางสาวจตุพร  จามิกรณ์
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุสบา  เรืองกระจาย
2. เด็กหญิงบุษบา  ก้านจักร
3. เด็กหญิงพัชรี  สีตะวัน
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  ตาลไธสง
5. เด็กหญิงศิริจรรยา  ชัยมุงคุณ
6. เด็กหญิงสุจิตรา  พลเสน
7. เด็กหญิงสุนิสา  ชายยิ่งเชี่ยว
8. เด็กหญิงอภิชญา  ผันกระโทก
9. เด็กหญิงโสลชา  แจ่มใส
 
1. นายอัครพล  ปุ๊กสูงเนิน
2. นายสุธิศักดิ์  สมศรี
3. นางสาวชมนาท  พรหมโคตร
4. นางสาวปัญญารัฐ  พรหมภูวัลย์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภรัณยู  ชุมแสง
 
1. นางสาวนิโลบล  พุทธานุรักษ์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงนิจิกา  เสงี่ยมดี
 
1. นายบุญเพ็ง  สีหาราช
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปริญญา  คงสุข
 
1. นางสาวนิโลบล  พุทธานุรักษ์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84 ทอง 13 1. นางสาวจิราภรณ์  ขันดี
 
1. นางสาวนิโลบล  พุทธานุรักษ์
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  ถะเกิงผล
2. เด็กชายปิยะพงษ์  อ่อนศรี
3. เด็กหญิงวาสนา  รัตนภูมิ
4. เด็กชายศราวุฒิ  สีดา
5. เด็กชายศราวุธ  สาระถี
 
1. นางสาวสลิลทราทิพย์  สดมพฤกษ์
2. นายเกษมสันต์  การกระสัง
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  กมล
2. เด็กหญิงศศิกานต์  คงยิ่งหาญ
 
1. นางสาวนิโลบล  พุทธานุรักษ์
2. นายบุญเพ็ง  สีหาราช
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวจุฑามาศ  ยิ่งเจนจบ
2. นางสาวมุตธิตา  สุขพินิจ
 
1. นางสาวนิโลบล  พุทธานุรักษ์
2. นายเกษมสันต์  การกระสัง
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70.8 เงิน 6 1. นางสาวพรรณิตา  คงยิ่งหาญ
2. นางสาวสายฝน  วิลัยเลิศ
3. นางสาวสุพัตรา  ดอนชุม
 
1. นายสามารถ  ศรีมงคล
2. นางอรอนงค์  ศรีมงคล
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สุขจันทร์
2. เด็กชายตะวัน  อุนานนท์
3. เด็กหญิงนภาพรรณ  สุขพินิจ
 
1. นางสาวศราวดี  สุรินทรานนท์
2. นางสาวนิโลบล  พุทธานุรักษ์
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงพิจิตรา  อุ่นอ่อน
2. เด็กหญิงสุภานันท์  นิลขาว
 
1. นายบุญเพ็ง  สีหาราช
2. นางสาวนิโลบล  พุทธานุรักษ์
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอรวรรณ  สุขจันทร์
 
1. นายบุญเพ็ง  สีหาราช
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวรทิตย์  อามาตร์
2. เด็กชายอภินัทธ์  บุญเนตร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  โคตรชมภู
2. นางนิศาชล  ใจกล้า
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสุรศักดิ์  วิวาสุขุ
 
1. นางนิศาชล  ใจกล้า
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวฑิตยา  ไตรโสม
 
1. นางอรอนงค์  ศรีมงคล
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ยอดเล็ก
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  โคตรชมภู
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอดิศร  หอมเชย
 
1. นางนิศาชล  ใจกล้า
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทมณี  ภูมิภา
2. เด็กชายศุภสัณห์  สาขะยัง
 
1. นางสาวจิรัฐชญา  ปาแปง
2. นางสาวจิดาภา  แผ่นทอง
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศาริวรรณ  คงตน
2. เด็กชายเอกรินทร์  ศรีโสม
 
1. นางสาวจิรัฐชญา  ปาแปง
2. นายณัฐดนัย  สุภาสัย
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเจษฏาภรณ์  ชายแก้ว
2. นายเอกราช  ศรีโสม
 
1. นางสาวจิรัฐชญา  ปาแปง
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภาวิริน  สารี
2. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  วิลัยเลิศ
 
1. นางสาวจิรัฐชญา  ปาแปง
2. นางสาวจิดาภา  แผ่นทอง
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวีณา  คุชิตา
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  พรมนัส
 
1. นางสาวจิรัฐชญา  ปาแปง
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนฤเมฆ  ผุดผ่อง
2. นายสุรศักดิ์  เกลียวทอง
 
1. นายณัฐดนัย  สุภาสัย
2. นางสาวจิรัฐชญา  ปาแปง
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฤทธิชัย  ประจวบสุข
2. นางสาวอังษิญา  รักษาอินทร์
 
1. นางสาวจิรัฐชญา  ปาแปง
2. นายณัฐดนัย  สุภาสัย
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐชัย  สุขเฉลิมศรี
2. เด็กชายทวีศักดิ์  รุ่งสัมฤทธิ์
3. เด็กชายวีรชน  ยิ่งรุ่งเรือง
 
1. นายภิมุข  สมานรักษ์
2. นายนิรุตติ์  มีอ่อง
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสมชาย  ศรีสุข
2. นายเชษฐา  ไชยมาตร์
3. นายไกรวิชญ์  สมเสร็จ
 
1. นายสุธิศักดิ์  สมศรี
2. นายภิมุข  สมานรักษ์
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวชฏาภรณ์  ดีสมใจ
2. นางสาวธมลวรรณ  ทั่งพรม
3. นายภาสกร  รสสุขหอม
4. นางสาววิชุดา  นิลแท้
5. นายอภินัน  ห่อคนดี
6. นายเฉลิมศักดิ์  บริรักษ์
 
1. นายนิรุตติ์  มีอ่อง
2. นายภิมุข  สมานรักษ์
3. นางสาวชมนาท  พรหมโคตร
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77.25 เงิน 11 1. นายทัศนเทพ  สืบเสาะจบ
2. นายพีรพล  ลายภูมิ
3. นายอนันตพล  หาสา
 
1. นายนิรุตติ์  มีอ่อง
2. นายภิมุข  สมานรักษ์
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  จันทร์ปรุง
2. เด็กหญิงมุกดา  นาโพธิ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  หาญเสมอ
 
1. นางสาวชมนาท  พรหมโคตร
2. นางสาวคำเบา  เที่ยงธรรม
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธารีรัตน์  บุญยอ
2. นางสาวรุ่งทิวา  ผลเจริญ
3. นางสาวสุจิตรา  นานอก
 
1. นางสาวคำเบา  เที่ยงธรรม
2. นางสาวชมนาท  พรหมโคตร
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมุกดารัตน์  วรรณคำ
2. เด็กหญิงวาสศิณา  สงวนนาม
3. เด็กหญิงศศิวิมล  กล้าแข็ง
 
1. นางสาวชมนาท  พรหมโคตร
2. นางสาวคำเบา  เที่ยงธรรม
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิภาวี  สีทอง
2. นางสาวสุดารัตน์  ปิยะไพร
3. นางสาวเจนจิรา  เจริญสกุล
 
1. นางสาวชมนาท  พรหมโคตร
2. นางสาวคำเบา  เที่ยงธรรม
 
66 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุริยะ   มะลิแก้ว
 
1. นางสาวภาวิณี  ไขกระโทก
 
67 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐนนท์  อำนาจเจริญ
 
1. นางสาวพิราวรรณ  โฉลกดี
 
68 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลลิตา  เล็งตามดี
2. เด็กชายวุฒิชัย  ทองนำ
3. เด็กชายอิสมาแอน  รอมาลี
 
1. นางสาวทัศนีย์  แก้วยงกฏ
2. นางสาวภาวิณี  ไขกระโทก
 
69 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายขวัญชัย  วงศรี
2. เด็กชายจลักษณ์  ประคตสคน
 
1. นางช่อเพชร  ศรีทร
2. นางสาวจรรยาลักษณ์  จันมณี
 
70 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทัตพล  เล็งตามดี
 
1. นางสาวปัญญารัฐ  พรหมภูวัลย์
 
71 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิรันดร์   เติมกระโทก
 
1. นายสุธิศักดิ์  สมศรี