สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสมฤดี  สมบุญศรี
 
1. นางสาวเสาวรส  บุญสม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิยดา  พูนเฉลียว
 
1. นางพวงพันธ์  บุญใบ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิชามญชุ์   สุภิษะ
 
1. นายพรมมา  สวาศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาลิตรตา  พูนเกิด
 
1. นางสุมนา  บุญมั่น
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรจินดา  เมาะทอง
 
1. นางสาวดำเนิน  ยิ่งหาญ
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงชญานิศ  ใจซื่อ
2. เด็กหญิงธารารัตน์  อินทรชัย
3. เด็กหญิงพรวิภา  สุระคนธ์
 
1. นางพวงพันธ์  บุญใบ
2. นางสาวเสาวรส  บุญสม
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 89.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ์   แหวนแก้ว
2. นางสาวนิพาดา   ดวงชื่น
3. นางสาวภาชินี   ก้อนทอง
 
1. นางสาวณัฐกฤตา   ปัตตาลาโพ
2. นางสาวเบญจวรรณ  ทวีศรี
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจาฎุพัจน์  ระหาร
2. เด็กชายปิติพร  นนทะพันธ์
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  มาลัย
 
1. นางสาวอุมารินทร์  ศรีริ
2. นางสาวปรัศนีย์  เดชะ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพันธ์  ท่อนแก้ว
2. นายจิตรทิวัส  แก้วดี
3. นายวีรชาติ  ดีมาก
 
1. นายจักรพงศ์  เครือมั่น
2. นางสาวชุติกาญจน์  รุ่งเรือง
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลธิดา  แสงเมือง
2. นางสาวมยุรา  ทาดำ
3. นางสาวเสาวภา  ศรพรม
 
1. นางสาวณัฐณิชากร  ศรีบริบูรณ์
2. นางสาวศรีสุดา  เวือนประโคน
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ทองเบื้อง
2. เด็กหญิงวาสนา  โต๊ะงาม
3. เด็กหญิงสุวภัทร  ยอดไสย์
 
1. นางสาวอัมพร  ยืนยง
2. นางสาวสุพรรษา  วันไทย
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธารีรัตน์  คำศรี
2. นายอนุภาพ  ผ่องพูน
3. นางสาวอรญา  อุราฤทธิ์
 
1. นางสสินา  ปี๊บกลาง
2. นางสาวลีลา  สมบุญเรือง
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 4 1. เด็กชายฐิติกร  แก้วดี
2. เด็กชายโอภาภูมิ  ชัยมูล
 
1. นายสัญญา  นาคเจือ
2. นายสุรินทร์  ศรีริ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายชาคริต  ค้ำชู
2. เด็กชายสุทธิชัย  เเรงกล้า
 
1. นายจักรพงศ์  เครือมั่น
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงธนากร  การประดิษฐ์
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  หมายทอง
3. เด็กหญิงภัทราวดี  ริมสำโรง
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุดงาม
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  ห่อทอง
 
1. นายภานุพันธ์  ศรีวงษ์
2. นายวัชระ  ใจชื่น
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.7 ทอง 4 1. นางสาวกรรณิการ์  บัวสด
2. นายนวพล  สมาเมฆ
3. นางสาวระพีพัฒน์  ชุ่มจิตร
4. นางสาวรุ่งทิวา  มาลาศรี
5. นางสาวสุลัดดา  รักถิ่น
 
1. นายภานุพันธ์  ศรีวงษ์
2. นายวัชระ  ใจชื่น
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตตรา  บุตรงาม
2. เด็กหญิงนิตยา  อินทร์โสภา
3. เด็กหญิงปาริมาศ  เเหลมหลัก
4. เด็กหญิงอทิตยา  อินนอก
5. เด็กหญิงอรอนงค์  เลิศงาม
 
1. นายเฉลิมพล  พรหมสูง
2. นายสุพุธ  ทองสง
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81.8 ทอง 5 1. นายธนพงษ์  สุขประเสริฐ
2. นางสาววศินี  คุมสุข
3. นายสุทธิชัย  ไตรรัตน์
4. นางสาวสุพรรษา  ก้อนทอง
5. นางสาวสุพัฒตรา  ดวงเดียว
 
1. นายเฉลิมพล  พรหมสูง
2. นายสุพุธ  ทองสง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธาวินี  พ่อค้า
 
1. นางสาวจุรีพร  ดียิ่ง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง 5 1. นางสาวนฤมล  แรงสุข
 
1. นางลำดับ  คำเสมอ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 19 1. เด็กชายพุทธธางกูร  วะรินทร์
2. เด็กหญิงศิริประภา  ศิริมา
 
1. นางลำดับ  คำเสมอ
2. นายแฉล้ม  ขจัดโรคา
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรพันธ์  พลศรี
2. นางสาวอรพิมพ์  ค้ำชู
 
1. นางลำดับ  คำเสมอ
2. นายแฉล้ม  ขจัดโรคา
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกระดังงา  เกษศรี
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เจียนงาม
3. นางสาวณัฐณิกา  ทองเเย้ม
4. นางสาวทิวาพร  ดวงทอง
5. นางสาวปรียานุช  หงษ์เจือ
6. นางสาวปิยะรัตน์  ทองแม้น
7. นางสาวรวิตา  บุญต่าง
8. นางสาววนิดา  นันทนา
9. นางสาววรรณิศา  ชุ่มมาก
10. นางสาววราณี  สิมาทอง
11. นางสาววิลาวัลย์  สุกลมใสย์
12. นางสาวสุภัชชา  สุกลมใสย์
13. นางสาวเขมิกา  ลาธุลี
14. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ปรองดอง
15. นางสาวเมธินี  แก้มศิริ
 
1. นายศรีกรุง  บุญเยี่ยม
2. นายรัชพล  อินทร์ชัย
3. นางสาวอรนุช  สุดแสง
4. นายคุณากร  แก้วมงคล
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ชื่นใจ
2. เด็กหญิงสิญารัตน์  เกตุทอง
 
1. นางสาวอรนุช  สุดแสง
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนันท์นภัส  ดวงชัย
2. นางสาวอังศนา  สุขรอบ
 
1. นางสาวอรนุช  สุดแสง
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอทิตญา  กุญสอน
2. เด็กหญิงอิศราภรณ์  แสงมณี
 
1. นายศักร์สฤษฎิ์  ประดับประดา
2. นางสถาพร  กิตติขจร
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอาทิตยา  จงหาร
 
1. นางสาวจริยาพร  อุตรวิเชียร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  มากมี
 
1. นางสาวจริยาพร  อุตรวิเชียร
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรพันธ์  บุญแต้ม
 
1. นางสาวจริยาพร  อุตรวิเชียร
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  มากมี
2. นายจักรพันธ์  บุญแต้ม
3. นางสาวณัฐธยาน์  วิลาวัลย์
4. เด็กหญิงพัชรา  พันสาย
5. นายศุภชัย  แสงเพชร
6. เด็กหญิงสร้อยสุดา  สาวนาค
7. นางสาวสุดารัตน์  สุดสวาท
8. นางสาวอาทิตยา  จงหาร
 
1. นางสาวจริยาพร  อุุตรวิเชียร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธาดา  สวาศรี
2. เด็กชายนนท์ปวิธ  ทนทอง
3. นายนพรัตน์  บัวจันทร์
4. นายพงศธร  ตัวสะอาด
5. นายพงษ์ประพรรณ์  นามวงศ์
6. นายพัลลพ  สงวนดี
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
2. นางสาวจริยาพร   อุตรวิเชียร
3. นายธีรพล  อุ่นศิลป์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอติชาต  ว่องไว
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง 4 1. นายมนตรี  อินทะวี
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  พรมพุ้ย
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 6 1. นางสาวอุษา  ปรักเจริญ
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเจษฎา  วิชาชัย
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเมธาสิทธิ์  บุขุนทด
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรอุมา  พันศิริ
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปัทมวาดี  อูดแสง
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภิสิทธิ์  สืบเทพ
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  ผลาสพ
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.03 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอฤตา  สายคูณ
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปริญญา  ใจสุระ
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายมนตรี  จงหาญ
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรณิลา  ศรพรม
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  สมทอง
3. เด็กหญิงกิมหงส์  ใสแก้ว
4. เด็กหญิงขณัฐดา  วงศ์ใหญ่
5. เด็กหญิงณัฐวดี  งามล้ำ
6. เด็กหญิงประทุมทอง  อินทร์สุระ
7. เด็กหญิงภัทรียา  ดวงดี
8. เด็กหญิงสินีนาฏ  กิตติขจร
9. เด็กหญิงสุพัตรา  โชคดี
10. เด็กหญิงหิรัญญา  ไสลสุข
11. เด็กหญิงอธิติมา  บุญมี
12. เด็กหญิงอรสา  ดวงศรี
 
1. นายรัศมี  สินประโคน
2. นางสาวจริยาพร  อุตรวิเชียร
3. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
4. นายชัยวัฒน์  เอกลาภ
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณิษา  สีสันงาม
 
1. นางอัจฉราภรณ์  นาคเจือ
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุระคนธ์
 
1. นางสาววรรณวิสา  วงษ์ศักดิ์
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชาพัชธ์  จำนงรักษ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ชื่นจิตร
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.25 ทอง 6 1. นางสาวอนันตยา  วะรินทร์
 
1. นางอัจฉราภรณ์  นาคเจือ
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรรณนรี  มีอินทร์
 
1. นางสุรินทร์  มีอินทร์
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 81.75 ทอง 4 1. นายณัฐวุฒิ  สัตบุตร
2. นายดลธวัช  สุขประเสริฐ์
3. นางสาวมณีรัตน์  เกตุเเก้ว
4. นางสาววติกา  สีหบุตร
5. นางสาววลัยลักษณ์  จงหาญ
 
1. นางจินตนา  จิตร์รัก
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  กระแสบัว
 
1. Mr.yang  Guangbo
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอภิญญา  สีดาล้อม
 
1. Mr.Jiang  Gengyang
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยลดา  วงษ์ไล
2. เด็กหญิงรสจรินทร์  ชาญเชี่ยว
 
1. นางจันทรากานต์  ถนัดค้า
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุกัญญา  สอดแก้ว
2. นางสาวสุรัตติยา  โกยชัย
 
1. นายสุวรรณ  ทองเเม้น
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรยุทธ  ทองเต็ม
2. นายวรากร  ปรังแมน
 
1. นายแสงเทียน  มั่นยืน
2. นางสาวชุติมา  อุ่นศิลป์
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 87.85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปริญญา  จันทร์ชื่น
2. เด็กชายอดิศักดิ์  แสงเมือง
 
1. นางสุมนา  บุญมั่น
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 83.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสิทธิศักดิ์  แผนไธสง
 
1. นางสุมนา  บุญมั่น
 
59 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายมนตรี  จงหาญ
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
60 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงษ์ประพรร์  นามวงศ์
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนินทร์  นามจิตต์
2. เด็กชายวัชรพล  ลาวิลัย
 
1. นายสมปราชญ์  ยิ่งหาญ
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอมรรัตน์  พูลเพิ่ม
2. นางสาวโสภิดา  จันทร์หอม
 
1. นายธนดล  คำเสมอ
2. นางปานรวี  มั่นยืน
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทิมา  จุ้ยเย็น
2. นางสาวอภิสรา  พงษ์ชาติ
 
1. นายธนดล  คำเสมอ
2. นางปานรวี  มั่นยืน
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทิยา  สามพิมพ์
2. นายสันติสุข  ตุ้มทอง
 
1. นายสมปราชญ์  ยิ่งหาญ
2. นางปานรวี  มั่นยืน
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง 5 1. นางสาวมัลลิกา  ลักขษร
2. นายสิทธิศักดิ์  แผนไธสง
 
1. นายธนดล  คำเสมอ
2. นางปานรวี  มั่นยืน
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.5 ทอง 5 1. นายจักรกฤษณ์  อาสาสำเร็จ
2. นายศุภชัย  ศักดิ์ศรีจันทร์
3. นายสหชัย  นันติโค
 
1. นายสัญญา  สุขยืน
2. นางสถาพร  กิตติขจร
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.75 ทอง 9 1. เด็กหญิงชุติมา  ดวงฉ่ำ
2. เด็กชายธนากร  ยาตุนุเคราะห์
3. เด็กชายพงศธร  บัวจันทร์
 
1. นางสถาพร  กิตติขจร
2. นางสาวพจนีย์  ศรีมานนท์
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชไมพร  สุขตน
2. เด็กหญิงดนยา  เกษาหอม
3. เด็กหญิงวริญธิดา  เฉียบเเหลม
 
1. นางสถาพร  กิตติขจร
2. นางสาวสุภาวรรณ  พรหมเสนา
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิพยาภรณ์  พิทักษ์
2. นางสาวศรุตา  สุดสวาท
3. นางสาวอรพรรณ  วันติเสน
 
1. นางสถาพร  กิตติขจร
2. นางวรรณา  ศรีหาตา
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิภา  แรงกล้า
2. เด็กหญิงรัชนีกร  คำขาว
3. เด็กหญิงอรปรีญา  ชัยนะรา
 
1. นางสถาพร  กิตติขจร
2. นางวรรณา  ศรีหาตา
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามาศ  สีงาม
2. นางสาวปัณฑิรา  เชื้อนาฮี
3. นางสาววรรณธิดา  ประจณ
 
1. นางสถาพร  กิตติขจร
2. นางสาวพัทยา  ทองแสน
 
72 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพรชัย  โพธิสาร
2. นางสาวภัสรา  ลิพันธ์
3. นายภานุมาศ  นวลเปีย
 
1. นางสาวดำเนิน  ยิ่งหาญ
 
73 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรียาวรรณ  ทองเบื้อง
 
1. นายธีระพล  อุ่นศิลป์
 
74 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันดี
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส