สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายนิธิพร  เรืองรัตน์
2. นางสาววราภรณ์  สอนงาม
 
1. นางสาวดำเนิน  ยิ่งหาญ
2. นางพวงพันธ์  บุญใบ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 73.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ใจชื่น
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  อินดี
3. เด็กชายอาทิตย์   ทุมนานอก
 
1. นายภากรณ์   นามสวัสดิ์
2. นางสาวสุภาวรรณ  พรหมเสนา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แสงเพ็ง
2. เด็กชายธนาวุฒิ  แหลมหลัก
3. เด็กหญิงสมิตา  สิงห์สาด
 
1. นางสาวดาวัลย์  จันทวงค์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ตัวสะอาด
2. เด็กชายสหวรรษ  ประจิตร
3. เด็กชายอติกันต์  โกฏิไธสง
 
1. นายสัญญา  นาคเจือ
2. นายสุรินทร์  ศรีริ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นายปีติพล  มีอินทร์
2. นายปีติภัทร  มีอินทร์
3. นายอนุสรณ์  เครือโสม
 
1. นายณัฐวุฒิ  แว่นดำ
2. นายศิริชัย  ปิ่นนาค
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.6 เงิน 6 1. นายกิตติภัทธ์  ฟักทอง
2. นายภูธเนศ  ทารักษ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  แว่นดำ
2. นายชวิศ  สมบัติวงค์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.75 เงิน 10 1. นางสาวกมลชนก  คำเสมอ
2. นางสาวชลธิฌา  สาธุรัมย์
3. นางสาวศรีรัฐ  ปรึกไธสง
4. นางสาวศุภนุช  รักยิ่ง
5. นางสาวสุทธิดา  สมาเมฆ
 
1. นางสาวศิริพร  พุทธระสุ
2. นายหัตถสอน  การประดิษฐ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนริศรา  ม่วงละออ
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 71.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภัสวรรณ  ดีมาก
 
1. นางพรนภัส  พันธ์เกียรติ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอารีย์  อัมวัลย์
 
1. นางสาว..  ..
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณวิศา  มีนาม
 
1. นางสุรินทร์  มีอินทร์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงตติยา  อุมศรี
2. เด็กชายพริชฐ์  จงหาญ
3. เด็กหญิงรดารมย์  นามวัฒน์
4. เด็กหญิงอรญา  สารพงษ์
5. เด็กชายเอื้ออังกูล  ทองจันทร์สุนิธิ
 
1. นางอัจฉราภรณ์  นาคเจือ
2. นางสาวจิราภรณ์  ชื่นจิตร
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73.6 เงิน 5 1. นางสาวบัวคำ  บุญภู่
2. นางสาวอรอนงค์  กล้วยทอง
3. นางสาวเฟื่องฟ้า  อินสวน
 
1. นางสาวดำเนิน  ยิ่งหาญ
2. นางสุมนา  บุญมั่น
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนกสุดา  สมอร่าม
2. เด็กหญิงนภาพร  ไพรนอก
 
1. นายสมปราชญ์  ยิ่งหาญ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายวุฒิชัย  รักยิ่ง
2. เด็กชายโชติวัฒน์  ทองศรี
 
1. นายธนดล  คำเสมอ
2. นายกิติ  บุญเชิด
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายประสิทธิ์ศีกดิ์  หมายมั่น
2. เด็กชายศักรินทร์  มุ่งหมาย
 
1. นายสมปราชญ์  ยิ่งหาญ
2. นายกิติ  บุญเชิด
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรินรดา  สุขภาค
2. เด็กหญิงเกศสุดา  สีดาล้อม
 
1. นายธนดล  คำเสมอ
2. นางปานรวี  มั่นยืน
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 74.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกพร  ทองสุข
2. เด็กหญิงพรพิมล  โต๊ะจรัญ
3. เด็กหญิงสินีนาฏ  กิตติขจร
 
1. นางสถาพร  กิตติขจร
2. นายศักร์สฤษฎิ์  ประดับประดา
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายณัฐพงษ์  อินธนู
2. นายธีรพงศ์  บุญเกื้อ
3. นายเกียรติศักดิ์  ตะเคียนจันทร์
 
1. นางสถาพร  กิตติขจร
2. นายศักร์สฤษฎิ์  ประดับประดา
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นายทศพร  หลักแหลม
2. นายปฎิพัทธ  สีงาม
3. นายอภิสิทธิ์  โต๊ะจรัญ
 
1. นายศักร์สฤษฎิ์  ประดับประดา
2. นางสถาพร  กิตติขจร