สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววันเพ็ญ  งามฉลาด
 
1. นางพะเยาว์  ตีเมืองซ้าย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  วิทศิริ
2. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  มณีศรี
 
1. นางสาวปุญชรัสมิื  จันทร์เกลี้ยง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นายณัฐพงษ์  วังสา
2. นายอภิสิทธิ์  ศรีสำอาง
 
1. นางสาวปุญชรัสมิื  จันทร์เกลี้ยง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 68.06 ทองแดง 4 1. เด็กชายธีรภัทร์  พลอำนวย
2. เด็กชายศิริชัย  สิงห์โตทอง
 
1. นายชวิศ  สมบัติวงค์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69.9 ทองแดง 5 1. เด็กชายกิตติพงศ์  จันทร์งาม
2. เด็กหญิงชบาไพร  สีระวร
3. เด็กหญิงลัดดา  เนียมบุญ
 
1. นางสาวเสาวรส  บุญสม
2. นางสาวดำเนิน  ยิ่งหาญ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นายพงศกร  กล้วยทอง
2. นายยุทธวีร์  แก้วดี
 
1. นายสมปราชญ์  ยิ่งหาญ
2. นายกิติ  บุญเชิด
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนทีทิพย์  สีม่วง
2. เด็กชายพิชานนท์  สุดสวาท
3. เด็กหญิงวรรณี  สิทธิชัย
4. เด็กหญิงสุจิตรา  เกตุท่า
5. เด็กหญิงเพชรศรา  มาไสย์
 
1. นางสถาพร  กิตติขจร
2. นางสาวชุติมา  อุ่นศิลป์