สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 50.5 เข้าร่วม 12 1. นางสาววิชุดา  สามารถ
 
1. นายพรมมา  สวาศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายศุภชัย  จันดา
 
1. นายแสงเทียน  มั่นยืน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายนฤนาท  พิกุลทอง
 
1. นางสาวจารุภา  เสริมศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 6 1. นายธีรพัฒน์  บุญเกิ้อ
 
1. นางภัชษร  กฤติยาวรรค์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธารารัตน์  อินทรชัย
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  พรหมเสนา
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายประสิทธิ์ชัย  ปฏิบูรณ์
2. เด็กหญิงวิไลภรณ์  จงหาญ
3. เด็กหญิงสาลิณีย์  ณะรังศรี
 
1. นายศักร์สฤษฎิ์  ประดับประดา
2. นางสถาพร  กิตติขจร
 
7 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายกิติศักดิ์  แก้วดี
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  แก้วดี
 
1. นายแสงเทียน  มั่นยืน
2. นางสาวจารุภา  เสริมศรี