สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสมฤดี  สมบุญศรี
 
1. นางสาวเสาวรส  บุญสม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 50.5 เข้าร่วม 12 1. นางสาววิชุดา  สามารถ
 
1. นายพรมมา  สวาศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิยดา  พูนเฉลียว
 
1. นางพวงพันธ์  บุญใบ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิชามญชุ์   สุภิษะ
 
1. นายพรมมา  สวาศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาลิตรตา  พูนเกิด
 
1. นางสุมนา  บุญมั่น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรจินดา  เมาะทอง
 
1. นางสาวดำเนิน  ยิ่งหาญ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงชญานิศ  ใจซื่อ
2. เด็กหญิงธารารัตน์  อินทรชัย
3. เด็กหญิงพรวิภา  สุระคนธ์
 
1. นางพวงพันธ์  บุญใบ
2. นางสาวเสาวรส  บุญสม
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปิยวัฒน์  กล้าแข็ง
2. นางสาวพิมลวรรณ  กึ่งกลาง
3. นายสหราช  ยวนจิตต์
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  เสาสูง
2. นางสาวดำเนิน  ยิ่งหาญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุขสวาท
2. เด็กหญิงวิภาศิริ  พิกุลหอม
 
1. นางสุมนา  บุญมั่น
2. นางสาวเสาวรส  บุญสม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายนิธิพร  เรืองรัตน์
2. นางสาววราภรณ์  สอนงาม
 
1. นางสาวดำเนิน  ยิ่งหาญ
2. นางพวงพันธ์  บุญใบ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายศุภชัย  จันดา
 
1. นายแสงเทียน  มั่นยืน
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววันเพ็ญ  งามฉลาด
 
1. นางพะเยาว์  ตีเมืองซ้าย
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 73.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ใจชื่น
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  อินดี
3. เด็กชายอาทิตย์   ทุมนานอก
 
1. นายภากรณ์   นามสวัสดิ์
2. นางสาวสุภาวรรณ  พรหมเสนา
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 89.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ์   แหวนแก้ว
2. นางสาวนิพาดา   ดวงชื่น
3. นางสาวภาชินี   ก้อนทอง
 
1. นางสาวณัฐกฤตา   ปัตตาลาโพ
2. นางสาวเบญจวรรณ  ทวีศรี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  วิทศิริ
2. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  มณีศรี
 
1. นางสาวปุญชรัสมิื  จันทร์เกลี้ยง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นายณัฐพงษ์  วังสา
2. นายอภิสิทธิ์  ศรีสำอาง
 
1. นางสาวปุญชรัสมิื  จันทร์เกลี้ยง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายนฤนาท  พิกุลทอง
 
1. นางสาวจารุภา  เสริมศรี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 6 1. นายธีรพัฒน์  บุญเกิ้อ
 
1. นางภัชษร  กฤติยาวรรค์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจาฎุพัจน์  ระหาร
2. เด็กชายปิติพร  นนทะพันธ์
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  มาลัย
 
1. นางสาวอุมารินทร์  ศรีริ
2. นางสาวปรัศนีย์  เดชะ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพันธ์  ท่อนแก้ว
2. นายจิตรทิวัส  แก้วดี
3. นายวีรชาติ  ดีมาก
 
1. นายจักรพงศ์  เครือมั่น
2. นางสาวชุติกาญจน์  รุ่งเรือง
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แสงเพ็ง
2. เด็กชายธนาวุฒิ  แหลมหลัก
3. เด็กหญิงสมิตา  สิงห์สาด
 
1. นางสาวดาวัลย์  จันทวงค์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลธิดา  แสงเมือง
2. นางสาวมยุรา  ทาดำ
3. นางสาวเสาวภา  ศรพรม
 
1. นางสาวณัฐณิชากร  ศรีบริบูรณ์
2. นางสาวศรีสุดา  เวือนประโคน
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ตัวสะอาด
2. เด็กชายสหวรรษ  ประจิตร
3. เด็กชายอติกันต์  โกฏิไธสง
 
1. นายสัญญา  นาคเจือ
2. นายสุรินทร์  ศรีริ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นายปีติพล  มีอินทร์
2. นายปีติภัทร  มีอินทร์
3. นายอนุสรณ์  เครือโสม
 
1. นายณัฐวุฒิ  แว่นดำ
2. นายศิริชัย  ปิ่นนาค
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ทองเบื้อง
2. เด็กหญิงวาสนา  โต๊ะงาม
3. เด็กหญิงสุวภัทร  ยอดไสย์
 
1. นางสาวอัมพร  ยืนยง
2. นางสาวสุพรรษา  วันไทย
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธารีรัตน์  คำศรี
2. นายอนุภาพ  ผ่องพูน
3. นางสาวอรญา  อุราฤทธิ์
 
1. นางสสินา  ปี๊บกลาง
2. นางสาวลีลา  สมบุญเรือง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 4 1. เด็กชายฐิติกร  แก้วดี
2. เด็กชายโอภาภูมิ  ชัยมูล
 
1. นายสัญญา  นาคเจือ
2. นายสุรินทร์  ศรีริ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.6 เงิน 6 1. นายกิตติภัทธ์  ฟักทอง
2. นายภูธเนศ  ทารักษ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  แว่นดำ
2. นายชวิศ  สมบัติวงค์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 68.06 ทองแดง 4 1. เด็กชายธีรภัทร์  พลอำนวย
2. เด็กชายศิริชัย  สิงห์โตทอง
 
1. นายชวิศ  สมบัติวงค์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายชาคริต  ค้ำชู
2. เด็กชายสุทธิชัย  เเรงกล้า
 
1. นายจักรพงศ์  เครือมั่น
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงธนากร  การประดิษฐ์
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  หมายทอง
3. เด็กหญิงภัทราวดี  ริมสำโรง
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุดงาม
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  ห่อทอง
 
1. นายภานุพันธ์  ศรีวงษ์
2. นายวัชระ  ใจชื่น
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.7 ทอง 4 1. นางสาวกรรณิการ์  บัวสด
2. นายนวพล  สมาเมฆ
3. นางสาวระพีพัฒน์  ชุ่มจิตร
4. นางสาวรุ่งทิวา  มาลาศรี
5. นางสาวสุลัดดา  รักถิ่น
 
1. นายภานุพันธ์  ศรีวงษ์
2. นายวัชระ  ใจชื่น
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตตรา  บุตรงาม
2. เด็กหญิงนิตยา  อินทร์โสภา
3. เด็กหญิงปาริมาศ  เเหลมหลัก
4. เด็กหญิงอทิตยา  อินนอก
5. เด็กหญิงอรอนงค์  เลิศงาม
 
1. นายเฉลิมพล  พรหมสูง
2. นายสุพุธ  ทองสง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.75 เงิน 10 1. นางสาวกมลชนก  คำเสมอ
2. นางสาวชลธิฌา  สาธุรัมย์
3. นางสาวศรีรัฐ  ปรึกไธสง
4. นางสาวศุภนุช  รักยิ่ง
5. นางสาวสุทธิดา  สมาเมฆ
 
1. นางสาวศิริพร  พุทธระสุ
2. นายหัตถสอน  การประดิษฐ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81.8 ทอง 5 1. นายธนพงษ์  สุขประเสริฐ
2. นางสาววศินี  คุมสุข
3. นายสุทธิชัย  ไตรรัตน์
4. นางสาวสุพรรษา  ก้อนทอง
5. นางสาวสุพัฒตรา  ดวงเดียว
 
1. นายเฉลิมพล  พรหมสูง
2. นายสุพุธ  ทองสง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธาวินี  พ่อค้า
 
1. นางสาวจุรีพร  ดียิ่ง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง 5 1. นางสาวนฤมล  แรงสุข
 
1. นางลำดับ  คำเสมอ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 19 1. เด็กชายพุทธธางกูร  วะรินทร์
2. เด็กหญิงศิริประภา  ศิริมา
 
1. นางลำดับ  คำเสมอ
2. นายแฉล้ม  ขจัดโรคา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรพันธ์  พลศรี
2. นางสาวอรพิมพ์  ค้ำชู
 
1. นางลำดับ  คำเสมอ
2. นายแฉล้ม  ขจัดโรคา
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกระดังงา  เกษศรี
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เจียนงาม
3. นางสาวณัฐณิกา  ทองเเย้ม
4. นางสาวทิวาพร  ดวงทอง
5. นางสาวปรียานุช  หงษ์เจือ
6. นางสาวปิยะรัตน์  ทองแม้น
7. นางสาวรวิตา  บุญต่าง
8. นางสาววนิดา  นันทนา
9. นางสาววรรณิศา  ชุ่มมาก
10. นางสาววราณี  สิมาทอง
11. นางสาววิลาวัลย์  สุกลมใสย์
12. นางสาวสุภัชชา  สุกลมใสย์
13. นางสาวเขมิกา  ลาธุลี
14. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ปรองดอง
15. นางสาวเมธินี  แก้มศิริ
 
1. นายศรีกรุง  บุญเยี่ยม
2. นายรัชพล  อินทร์ชัย
3. นางสาวอรนุช  สุดแสง
4. นายคุณากร  แก้วมงคล
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ชื่นใจ
2. เด็กหญิงสิญารัตน์  เกตุทอง
 
1. นางสาวอรนุช  สุดแสง
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนันท์นภัส  ดวงชัย
2. นางสาวอังศนา  สุขรอบ
 
1. นางสาวอรนุช  สุดแสง
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวภัสรา  ลิพันธ์
 
1. นายธีรพล  อุ่นศิลป์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอทิตญา  กุญสอน
2. เด็กหญิงอิศราภรณ์  แสงมณี
 
1. นายศักร์สฤษฎิ์  ประดับประดา
2. นางสถาพร  กิตติขจร
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปรียาวรรณ  ทองเบื้อง
 
1. นายธีรพล  อุ่นศิลป์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอาทิตยา  จงหาร
 
1. นางสาวจริยาพร  อุตรวิเชียร
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  มากมี
 
1. นางสาวจริยาพร  อุตรวิเชียร
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรพันธ์  บุญแต้ม
 
1. นางสาวจริยาพร  อุตรวิเชียร
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  มากมี
2. นายจักรพันธ์  บุญแต้ม
3. นางสาวณัฐธยาน์  วิลาวัลย์
4. เด็กหญิงพัชรา  พันสาย
5. นายศุภชัย  แสงเพชร
6. เด็กหญิงสร้อยสุดา  สาวนาค
7. นางสาวสุดารัตน์  สุดสวาท
8. นางสาวอาทิตยา  จงหาร
 
1. นางสาวจริยาพร  อุุตรวิเชียร
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธาดา  สวาศรี
2. เด็กชายนนท์ปวิธ  ทนทอง
3. นายนพรัตน์  บัวจันทร์
4. นายพงศธร  ตัวสะอาด
5. นายพงษ์ประพรรณ์  นามวงศ์
6. นายพัลลพ  สงวนดี
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
2. นางสาวจริยาพร   อุตรวิเชียร
3. นายธีรพล  อุ่นศิลป์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอติชาต  ว่องไว
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง 4 1. นายมนตรี  อินทะวี
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  พรมพุ้ย
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 6 1. นางสาวอุษา  ปรักเจริญ
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเจษฎา  วิชาชัย
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเมธาสิทธิ์  บุขุนทด
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรอุมา  พันศิริ
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปัทมวาดี  อูดแสง
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภิสิทธิ์  สืบเทพ
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  ผลาสพ
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.03 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอฤตา  สายคูณ
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปริญญา  ใจสุระ
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายมนตรี  จงหาญ
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนริศรา  ม่วงละออ
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอมรรัตน์  ศรีพรหม
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรณิลา  ศรพรม
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  สมทอง
3. เด็กหญิงกิมหงส์  ใสแก้ว
4. เด็กหญิงขณัฐดา  วงศ์ใหญ่
5. เด็กหญิงณัฐวดี  งามล้ำ
6. เด็กหญิงประทุมทอง  อินทร์สุระ
7. เด็กหญิงภัทรียา  ดวงดี
8. เด็กหญิงสินีนาฏ  กิตติขจร
9. เด็กหญิงสุพัตรา  โชคดี
10. เด็กหญิงหิรัญญา  ไสลสุข
11. เด็กหญิงอธิติมา  บุญมี
12. เด็กหญิงอรสา  ดวงศรี
 
1. นายรัศมี  สินประโคน
2. นางสาวจริยาพร  อุตรวิเชียร
3. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
4. นายชัยวัฒน์  เอกลาภ
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณิษา  สีสันงาม
 
1. นางอัจฉราภรณ์  นาคเจือ
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 71.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภัสวรรณ  ดีมาก
 
1. นางพรนภัส  พันธ์เกียรติ
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุระคนธ์
 
1. นางสาววรรณวิสา  วงษ์ศักดิ์
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอารีย์  อัมวัลย์
 
1. นางสาว..  ..
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชาพัชธ์  จำนงรักษ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ชื่นจิตร
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.25 ทอง 6 1. นางสาวอนันตยา  วะรินทร์
 
1. นางอัจฉราภรณ์  นาคเจือ
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณวิศา  มีนาม
 
1. นางสุรินทร์  มีอินทร์
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรรณนรี  มีอินทร์
 
1. นางสุรินทร์  มีอินทร์
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงตติยา  อุมศรี
2. เด็กชายพริชฐ์  จงหาญ
3. เด็กหญิงรดารมย์  นามวัฒน์
4. เด็กหญิงอรญา  สารพงษ์
5. เด็กชายเอื้ออังกูล  ทองจันทร์สุนิธิ
 
1. นางอัจฉราภรณ์  นาคเจือ
2. นางสาวจิราภรณ์  ชื่นจิตร
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 81.75 ทอง 4 1. นายณัฐวุฒิ  สัตบุตร
2. นายดลธวัช  สุขประเสริฐ์
3. นางสาวมณีรัตน์  เกตุเเก้ว
4. นางสาววติกา  สีหบุตร
5. นางสาววลัยลักษณ์  จงหาญ
 
1. นางจินตนา  จิตร์รัก
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  กระแสบัว
 
1. Mr.yang  Guangbo
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอภิญญา  สีดาล้อม
 
1. Mr.Jiang  Gengyang
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยลดา  วงษ์ไล
2. เด็กหญิงรสจรินทร์  ชาญเชี่ยว
 
1. นางจันทรากานต์  ถนัดค้า
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุกัญญา  สอดแก้ว
2. นางสาวสุรัตติยา  โกยชัย
 
1. นายสุวรรณ  ทองเเม้น
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69.9 ทองแดง 5 1. เด็กชายกิตติพงศ์  จันทร์งาม
2. เด็กหญิงชบาไพร  สีระวร
3. เด็กหญิงลัดดา  เนียมบุญ
 
1. นางสาวเสาวรส  บุญสม
2. นางสาวดำเนิน  ยิ่งหาญ
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73.6 เงิน 5 1. นางสาวบัวคำ  บุญภู่
2. นางสาวอรอนงค์  กล้วยทอง
3. นางสาวเฟื่องฟ้า  อินสวน
 
1. นางสาวดำเนิน  ยิ่งหาญ
2. นางสุมนา  บุญมั่น
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงปนัดดา  พางาม
2. เด็กหญิงโศจิรัตน์  ศรีวงษ์
 
1. นางจินตนา  จิตร์รัก
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปอรรัตน์  สุขเสาร์
 
1. นางพรนภัส  พันธ์เกียรติ
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรยุทธ  ทองเต็ม
2. นายวรากร  ปรังแมน
 
1. นายแสงเทียน  มั่นยืน
2. นางสาวชุติมา  อุ่นศิลป์
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชลธิชา  นันทไสย์
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  ปัตตาลาโพ
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 87.85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปริญญา  จันทร์ชื่น
2. เด็กชายอดิศักดิ์  แสงเมือง
 
1. นางสุมนา  บุญมั่น
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 83.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสิทธิศักดิ์  แผนไธสง
 
1. นางสุมนา  บุญมั่น
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธารารัตน์  อินทรชัย
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  พรหมเสนา
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอัครเดช  อินทร์นอก
 
1. นางวรรณา  ศรีหาตา
 
91 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายมนตรี  จงหาญ
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
92 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงษ์ประพรร์  นามวงศ์
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนกสุดา  สมอร่าม
2. เด็กหญิงนภาพร  ไพรนอก
 
1. นายสมปราชญ์  ยิ่งหาญ
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายวุฒิชัย  รักยิ่ง
2. เด็กชายโชติวัฒน์  ทองศรี
 
1. นายธนดล  คำเสมอ
2. นายกิติ  บุญเชิด
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นายพงศกร  กล้วยทอง
2. นายยุทธวีร์  แก้วดี
 
1. นายสมปราชญ์  ยิ่งหาญ
2. นายกิติ  บุญเชิด
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนินทร์  นามจิตต์
2. เด็กชายวัชรพล  ลาวิลัย
 
1. นายสมปราชญ์  ยิ่งหาญ
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายประสิทธิ์ศีกดิ์  หมายมั่น
2. เด็กชายศักรินทร์  มุ่งหมาย
 
1. นายสมปราชญ์  ยิ่งหาญ
2. นายกิติ  บุญเชิด
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรินรดา  สุขภาค
2. เด็กหญิงเกศสุดา  สีดาล้อม
 
1. นายธนดล  คำเสมอ
2. นางปานรวี  มั่นยืน
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอมรรัตน์  พูลเพิ่ม
2. นางสาวโสภิดา  จันทร์หอม
 
1. นายธนดล  คำเสมอ
2. นางปานรวี  มั่นยืน
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทิมา  จุ้ยเย็น
2. นางสาวอภิสรา  พงษ์ชาติ
 
1. นายธนดล  คำเสมอ
2. นางปานรวี  มั่นยืน
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทิยา  สามพิมพ์
2. นายสันติสุข  ตุ้มทอง
 
1. นายสมปราชญ์  ยิ่งหาญ
2. นางปานรวี  มั่นยืน
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง 5 1. นางสาวมัลลิกา  ลักขษร
2. นายสิทธิศักดิ์  แผนไธสง
 
1. นายธนดล  คำเสมอ
2. นางปานรวี  มั่นยืน
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 74.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกพร  ทองสุข
2. เด็กหญิงพรพิมล  โต๊ะจรัญ
3. เด็กหญิงสินีนาฏ  กิตติขจร
 
1. นางสถาพร  กิตติขจร
2. นายศักร์สฤษฎิ์  ประดับประดา
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายณัฐพงษ์  อินธนู
2. นายธีรพงศ์  บุญเกื้อ
3. นายเกียรติศักดิ์  ตะเคียนจันทร์
 
1. นางสถาพร  กิตติขจร
2. นายศักร์สฤษฎิ์  ประดับประดา
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายประสิทธิ์ชัย  ปฏิบูรณ์
2. เด็กหญิงวิไลภรณ์  จงหาญ
3. เด็กหญิงสาลิณีย์  ณะรังศรี
 
1. นายศักร์สฤษฎิ์  ประดับประดา
2. นางสถาพร  กิตติขจร
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นายทศพร  หลักแหลม
2. นายปฎิพัทธ  สีงาม
3. นายอภิสิทธิ์  โต๊ะจรัญ
 
1. นายศักร์สฤษฎิ์  ประดับประดา
2. นางสถาพร  กิตติขจร
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนทีทิพย์  สีม่วง
2. เด็กชายพิชานนท์  สุดสวาท
3. เด็กหญิงวรรณี  สิทธิชัย
4. เด็กหญิงสุจิตรา  เกตุท่า
5. เด็กหญิงเพชรศรา  มาไสย์
 
1. นางสถาพร  กิตติขจร
2. นางสาวชุติมา  อุ่นศิลป์
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.5 ทอง 5 1. นายจักรกฤษณ์  อาสาสำเร็จ
2. นายศุภชัย  ศักดิ์ศรีจันทร์
3. นายสหชัย  นันติโค
 
1. นายสัญญา  สุขยืน
2. นางสถาพร  กิตติขจร
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.75 ทอง 9 1. เด็กหญิงชุติมา  ดวงฉ่ำ
2. เด็กชายธนากร  ยาตุนุเคราะห์
3. เด็กชายพงศธร  บัวจันทร์
 
1. นางสถาพร  กิตติขจร
2. นางสาวพจนีย์  ศรีมานนท์
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกฤษณะ  อินทะยาตร
2. นายจารุวงศ์  ร่วมสุข
3. นายปรีชา  สุขรอบ
 
1. นางสถาพร  กิตติขจร
2. นางสาวพจนีย์  ศรีมานนท์
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชไมพร  สุขตน
2. เด็กหญิงดนยา  เกษาหอม
3. เด็กหญิงวริญธิดา  เฉียบเเหลม
 
1. นางสถาพร  กิตติขจร
2. นางสาวสุภาวรรณ  พรหมเสนา
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิพยาภรณ์  พิทักษ์
2. นางสาวศรุตา  สุดสวาท
3. นางสาวอรพรรณ  วันติเสน
 
1. นางสถาพร  กิตติขจร
2. นางวรรณา  ศรีหาตา
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิภา  แรงกล้า
2. เด็กหญิงรัชนีกร  คำขาว
3. เด็กหญิงอรปรีญา  ชัยนะรา
 
1. นางสถาพร  กิตติขจร
2. นางวรรณา  ศรีหาตา
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามาศ  สีงาม
2. นางสาวปัณฑิรา  เชื้อนาฮี
3. นางสาววรรณธิดา  ประจณ
 
1. นางสถาพร  กิตติขจร
2. นางสาวพัทยา  ทองแสน
 
115 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพรชัย  โพธิสาร
2. นางสาวภัสรา  ลิพันธ์
3. นายภานุมาศ  นวลเปีย
 
1. นางสาวดำเนิน  ยิ่งหาญ
 
116 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายกิติศักดิ์  แก้วดี
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  แก้วดี
 
1. นายแสงเทียน  มั่นยืน
2. นางสาวจารุภา  เสริมศรี
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรียาวรรณ  ทองเบื้อง
 
1. นายธีระพล  อุ่นศิลป์
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันดี
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส