สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตรวจ สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 71 เงิน 14 1. นายชาญวิทย์  สุขวิเศษ
 
1. นายวุฒิชัย  ตระการไทย
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 75.2 เงิน 6 1. นายชินวัตร  หมายใจชู
2. นายนนทวัฒน์  ปะปาลี
3. นายมนตรี  แสงเพ็ง
4. นางสาวมนัทดา  ใจบอน
5. นายวีระศักดิ์  พันพม่า
6. นายสุระศักดิ์  หาญเสมอ
 
1. นายวุฒิชัย  ตระการไทย
2. นายวงศกร  พิมพ์จันทร์
3. นายอัครเดช  สิงห์ชัย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.5 เงิน 11 1. นางสาวอุไรวรรณ  ระยับศรี
 
1. นางสาวบุปผกามาศ  ม่วงอ่อน
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวทัศนวรรณ  บุญหาญ
2. นางสาวสุพิยา  อินทร์ตา
 
1. นางศศิธร  คงวัน
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75.33 เงิน 15 1. นายนฤเบศธ์  สิงห์ชัย
2. นายอภิสิทธิ์  คำกระสังข์
 
1. นายวงศกร  พิมพ์จันทร์