สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตรวจ สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 23 1. นางสาวลัดดารัตน์  อนุลีจันทร์
2. นางสาวสุพรรษา  บุญตั้ง
 
1. นายธนานุวัฒน์  แหวนวงษ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวสุดารัตน์  ทองอ้ม
 
1. นายวุฒิชัย  ตระการไทย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นายจีรวัฒน์  สมตั้ง
 
1. นายวุฒิชัย  ตระการไทย
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นางสาวกัลยา  ทองอ้ม
2. นางสาวจันทพร  บุญมาก
3. นางสาวพัชรา  บุญเติม
4. นางสาวพัชรา  มันญานนท์
5. นางสาวรุณณี  ปัญญาดี
6. นางสาวสุมินตรา  ดวงศรี
 
1. นางรัชนีวรรณ  เรือนพรม
2. นางประทุม  ทองปัญญา