สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตรวจ สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 31.5 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงดวงกมล  บุญยงค์
 
1. นางสาวชณัฐนันท์  พงษ์สุระ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวจุฑามาศ  ตาเลิศ
 
1. นางสาวชณัฐนันท์  พงษ์สุระ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววีราพร  พันจันลา
 
1. นายประทีป  คงวัน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 11 1. นางสาวรุ่งแสง  สิงบุญ
 
1. นางประทุม  ทองปัญญา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวทัศวดี  ไข่มุก
 
1. นายชำนิ  จากรัมย์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวกิตติพร  ชิงชัย
2. นางสาววัชรีวรรณ  บุญร่วม
3. นางสาวสุรินทร  หาญยิ่ง
 
1. นายชำนิ  จากรัมย์
2. นางสาวพรนิภา  พูลสะดี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.4 ทอง 13 1. นายพงษ์พันธ์  เลื่อมใส
2. นางสาวรัตนาภรณ์  จันทา
 
1. นางประทุม  ทองปัญญา
2. นางสาวสายแก้ว  บุญเสก
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 23 1. นางสาวลัดดารัตน์  อนุลีจันทร์
2. นางสาวสุพรรษา  บุญตั้ง
 
1. นายธนานุวัฒน์  แหวนวงษ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวสุดารัตน์  ทองอ้ม
 
1. นายวุฒิชัย  ตระการไทย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นายจีรวัฒน์  สมตั้ง
 
1. นายวุฒิชัย  ตระการไทย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 71 เงิน 14 1. นายชาญวิทย์  สุขวิเศษ
 
1. นายวุฒิชัย  ตระการไทย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายนฤพล  แว่นดี
2. นายนิรันทร์  โพธ์ชัยหล้า
3. นายอภิชัย  จันทา
 
1. นายวุฒิชัย  ตระการไทย
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 75.2 เงิน 6 1. นายชินวัตร  หมายใจชู
2. นายนนทวัฒน์  ปะปาลี
3. นายมนตรี  แสงเพ็ง
4. นางสาวมนัทดา  ใจบอน
5. นายวีระศักดิ์  พันพม่า
6. นายสุระศักดิ์  หาญเสมอ
 
1. นายวุฒิชัย  ตระการไทย
2. นายวงศกร  พิมพ์จันทร์
3. นายอัครเดช  สิงห์ชัย
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 10 1. นางสาวกนกวรรณ  ดำนาน
 
1. นางสาวบุปผกามาศ  ม่วงอ่อน
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 8 1. นางสาวประภาพรรณ  สุวรรณสุข
 
1. นางสาวบุปผกามาศ  ม่วงอ่อน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.5 เงิน 11 1. นางสาวอุไรวรรณ  ระยับศรี
 
1. นางสาวบุปผกามาศ  ม่วงอ่อน
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคุณากร  หวังอยู่
2. นายพงศธร  พรหมลา
 
1. นางประทุม  ทองปัญญา
2. นางปราณี  หวังอยู่
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวทัศนวรรณ  บุญหาญ
2. นางสาวสุพิยา  อินทร์ตา
 
1. นางศศิธร  คงวัน
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปวีณา  สุภนาม
2. นางสาวปวีณา  กระสังข์
3. นายสมพร  บุบผา
 
1. นางสาวลดาวัลย์  วรรณคำ
2. นางสาวจุฑารัตน์  บุญเติม
 
20 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  วิบุลอรรถ
 
1. นายธนากร  จันดาดี
 
21 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุภัทร  งามสวัสดิ์
 
1. นายธนากร  จันดาดี
 
22 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตะวัน  หาญยิ่ง
 
1. นายธนากร  จันดาดี
 
23 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  ตาเลิศ
2. เด็กหญิงชนิกานต์  คำแพ
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  วิบุลอรรถ
4. นายณัฐพล  สุขแต้ม
5. เด็กชายตะวัน  หาญยิ่ง
6. นางสาวธิตยา  ทองอ้ม
7. เด็กชายธีรภัทร์  สระแก้ว
8. เด็กหญิงนัฐมล  คุสิตา
9. นางสาวนันทยา  ศรีบุญ
10. เด็กหญิงบังอร  เกสร
11. เด็กหญิงปณิตา  พร้อมเพรียง
12. เด็กหญิงปนัดดา  วุฒิยา
13. เด็กหญิงปิยนันท์  ปกชื่อ
14. นางสาวพรณภา  มีแก้ว
15. นางสาวพรรณี  เกตุสีทอง
16. นางสาวรัตนาภรณ์  จันทา
17. เด็กหญิงวริศรา  สิงห์กาโม้
18. นางสาววาสนา  กรงทอง
19. นางสาววิภาพร  ปัญญาฉลาด
20. นางสาวสมพร  พันพม่า
21. นางสาวสมใจ  พันพม่า
22. เด็กชายสรวิศ  ประภาสัย
23. นางสาวสุพัตรา  ให้คำ
24. เด็กชายสุภัทร์  งามสวัสดิ์
25. เด็กหญิงสุภัสสร  สารสุข
26. นางสาวสุรางคณา  ยาจิตร
27. นางสาวหทัยรัตน์  ธรรมเจริญ
28. เด็กชายอัครพล  ลดกระโทก
29. นางสาวเพชรา  นิลทัย
30. เด็กชายเสกสรรค์  ดำนาน
 
1. นายธนากร  จันดาดี
2. นายประทีป  คงวัน
3. นายเกรียงศักดิ์  วงมณี
4. นางสาววิยะดา  จันทร์นวล
5. นายศตวรรษ  ภาวิสิทธิ์
6. นายวุฒิชัย  ตระการไทย
7. นายวงศกร  พิมพ์จันทร์
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75.33 เงิน 15 1. นายนฤเบศธ์  สิงห์ชัย
2. นายอภิสิทธิ์  คำกระสังข์
 
1. นายวงศกร  พิมพ์จันทร์
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายจักฤษ  ชิงชัย
2. นางสาวนันทิชา  คงเจริญ
3. นางสาวพัฒนวดี  บุตรลักษณ์
 
1. นายชำนิ  จากรัมย์
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นางสาวกัลยา  ทองอ้ม
2. นางสาวจันทพร  บุญมาก
3. นางสาวพัชรา  บุญเติม
4. นางสาวพัชรา  มันญานนท์
5. นางสาวรุณณี  ปัญญาดี
6. นางสาวสุมินตรา  ดวงศรี
 
1. นางรัชนีวรรณ  เรือนพรม
2. นางประทุม  ทองปัญญา
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล  สุขเต็ม
2. นายปฏิภาณ  หาญยิ่ง
3. นายศรัทธาพร  สอนนนท์
 
1. นายวุฒิชัย  ตระการไทย