สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตรวจ สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ-เน€เธ˜โ€เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 75.2 เงิน 6 1. นายชินวัตร  หมายใจชู
2. นายนนทวัฒน์  ปะปาลี
3. นายมนตรี  แสงเพ็ง
4. นางสาวมนัทดา  ใจบอน
5. นายวีระศักดิ์  พันพม่า
6. นายสุระศักดิ์  หาญเสมอ
 
1. นายวุฒิชัย  ตระการไทย
2. นายวงศกร  พิมพ์จันทร์
3. นายอัครเดช  สิงห์ชัย
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 10 1. นางสาวกนกวรรณ  ดำนาน
 
1. นางสาวบุปผกามาศ  ม่วงอ่อน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 8 1. นางสาวประภาพรรณ  สุวรรณสุข
 
1. นางสาวบุปผกามาศ  ม่วงอ่อน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.5 เงิน 11 1. นางสาวอุไรวรรณ  ระยับศรี
 
1. นางสาวบุปผกามาศ  ม่วงอ่อน