สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านรุน สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.25 ทอง 22 1. นายพีรพล  พลพฤก
2. นางสาวอรอนงค์  แก้วแสงสิม
 
1. นางอรพันธ์  จอมเกาะ
2. นางสาววิไล  ประจงรัมย์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤษ์ศิยาพร  สำรวมจิตร
2. เด็กหญิงกลายเมฆ  ธรรมเที่ยง
3. เด็กหญิงกันตยา  กายสุขดี
4. เด็กหญิงงามเนตร  วงษ์แปลก
5. เด็กชายจตุรพิธ  จันทะนา
6. เด็กหญิงจิตรดาภรณ์  ตาลสิทธิ์
7. เด็กชายธงไชย  พรมขันธ์
8. เด็กหญิงน้ำฝน  ใจรักษ์
9. เด็กหญิงพลอยลิน  อิทธิจันทร์
10. เด็กหญิงพัชรี  ธงชัย
11. เด็กหญิงวรรณชนก  ซ้ายเส
12. เด็กหญิงสุปราณี  ชาลี
13. เด็กหญิงอรนิชา  ใจรักษ์
14. เด็กหญิงอรนิชา  ใจรักษ์
15. เด็กหญิงอรนิชา  ใจรักษ์
16. เด็กหญิงแนน  พันทะวงษ์
17. เด็กหญิงโสภารักษ์  รับประโคน
 
1. นายพงษ์ธร  จันทร์เล
2. นางจันทรา  ศาลางาม
3. นางจินดารัตน์  หนูประโคน
4. นางสาววิไล  ประจงรัมย์