สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านรุน สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 72 เงิน 12 1. นางสาวจันทิมา  สุดสมสิน
2. นางสาวสุพรรษา  ้เส็งประโคน
3. นายอรรถพล  ชินนะศรี
 
1. นายวาทิน  เพียรศิริ
2. นางสาวพรธิดา  สดับสาร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75.2 เงิน 12 1. นายกฤษฎา  แสงทองหลาง
2. นายชาคร  อันทะลัย
3. นางสาวปานเพชร  สิงห์โพนงาม
4. นายวุฒิพงษ์  พาชัย
5. นางสาวเนตรนภา  แก้วเขียวงาม
 
1. นางจินดารัตน์  หนูประโคน
2. นางสาวสมฤดี  บุญคง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นายธนพล  สัตปานนท์
 
1. นายวชิรากรณ์  ศรีผ่องงาม
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นายพิชญ์ดนัย  บุญเที่ยง
2. นายอนุรักษ์  พิมสาร
 
1. นายวัชรพงษ์  วันดี
2. นางสาวศศิธร  จิตรเที่ยง