สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านรุน สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 15 1. นางสาวน้ำฝน  ไพบูลย์
 
1. นางสาวสุนิสา  นับถือดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 19 1. นางสาวมะลิวัลย์  พิมพ์ลา
 
1. นางสาวสมฤดี  บุญคง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 58.8 เข้าร่วม 16 1. นางสาวพิไลวรรณ  โลฆัง
2. นางสาวสุกัญญา  ชมชื่น
3. นางสาวเยาวภา  ศรีจันทร์เหนือ
 
1. นางสุกัลยา  แสนสุภา