สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านรุน สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นายสุริยา  โสประโคน
 
1. นางสาวประคอง  พันธ์โนลา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 15 1. นางสาวน้ำฝน  ไพบูลย์
 
1. นางสาวสุนิสา  นับถือดี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 19 1. นางสาวมะลิวัลย์  พิมพ์ลา
 
1. นางสาวสมฤดี  บุญคง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 72 เงิน 12 1. นางสาวจันทิมา  สุดสมสิน
2. นางสาวสุพรรษา  ้เส็งประโคน
3. นายอรรถพล  ชินนะศรี
 
1. นายวาทิน  เพียรศิริ
2. นางสาวพรธิดา  สดับสาร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75.2 เงิน 12 1. นายกฤษฎา  แสงทองหลาง
2. นายชาคร  อันทะลัย
3. นางสาวปานเพชร  สิงห์โพนงาม
4. นายวุฒิพงษ์  พาชัย
5. นางสาวเนตรนภา  แก้วเขียวงาม
 
1. นางจินดารัตน์  หนูประโคน
2. นางสาวสมฤดี  บุญคง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 -    
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.25 ทอง 22 1. นายพีรพล  พลพฤก
2. นางสาวอรอนงค์  แก้วแสงสิม
 
1. นางอรพันธ์  จอมเกาะ
2. นางสาววิไล  ประจงรัมย์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤษ์ศิยาพร  สำรวมจิตร
2. เด็กหญิงกลายเมฆ  ธรรมเที่ยง
3. เด็กหญิงกันตยา  กายสุขดี
4. เด็กหญิงงามเนตร  วงษ์แปลก
5. เด็กชายจตุรพิธ  จันทะนา
6. เด็กหญิงจิตรดาภรณ์  ตาลสิทธิ์
7. เด็กชายธงไชย  พรมขันธ์
8. เด็กหญิงน้ำฝน  ใจรักษ์
9. เด็กหญิงพลอยลิน  อิทธิจันทร์
10. เด็กหญิงพัชรี  ธงชัย
11. เด็กหญิงวรรณชนก  ซ้ายเส
12. เด็กหญิงสุปราณี  ชาลี
13. เด็กหญิงอรนิชา  ใจรักษ์
14. เด็กหญิงอรนิชา  ใจรักษ์
15. เด็กหญิงอรนิชา  ใจรักษ์
16. เด็กหญิงแนน  พันทะวงษ์
17. เด็กหญิงโสภารักษ์  รับประโคน
 
1. นายพงษ์ธร  จันทร์เล
2. นางจันทรา  ศาลางาม
3. นางจินดารัตน์  หนูประโคน
4. นางสาววิไล  ประจงรัมย์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นายธนพล  สัตปานนท์
 
1. นายวชิรากรณ์  ศรีผ่องงาม
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 58.8 เข้าร่วม 16 1. นางสาวพิไลวรรณ  โลฆัง
2. นางสาวสุกัญญา  ชมชื่น
3. นางสาวเยาวภา  ศรีจันทร์เหนือ
 
1. นางสุกัลยา  แสนสุภา
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นายพิชญ์ดนัย  บุญเที่ยง
2. นายอนุรักษ์  พิมสาร
 
1. นายวัชรพงษ์  วันดี
2. นางสาวศศิธร  จิตรเที่ยง