สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะเดา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 9 1. นางสาวอังครัตน์  นรดี
 
1. นางสาวอุมาพร  ดีถ้วน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายธนพล  ผิวละออง
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ปุยทอง
3. นางสาวอำภา  จุติพรรณวัฒนา
 
1. นางเพ็ญประภา  รุ่งแก้ว กุมวิจิตร
2. นายณรงค์  เม็ดฝ้าย