สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะเดา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนภัทสรา  บุญเพิ่ม
 
1. นางสาวชญาลักษณ์  โม่ทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิราพร  เกตุงาม
2. นางสาววรรณนภา  ฉิมงาม
3. นางสาวสุขโสภา  เงางาม
 
1. นางพัณณ์ชิตา  ปัญญาเอก
2. นางสาวอุมาพร  ดีถ้วน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกฤษณะ  ผลพูน
2. นายวชิรา  บุญเกื้อ
 
1. นางพัณณ์ชิตา  ปัญญาเอก
2. นางสาวอุมาพร  ดีถ้วน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 9 1. นางสาวอังครัตน์  นรดี
 
1. นางสาวอุมาพร  ดีถ้วน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายธนพล  ผิวละออง
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ปุยทอง
3. นางสาวอำภา  จุติพรรณวัฒนา
 
1. นางเพ็ญประภา  รุ่งแก้ว กุมวิจิตร
2. นายณรงค์  เม็ดฝ้าย
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพิไลลักษณ์  จันทร์แสง
2. นางสาวรัชนีย์  จันทร์แสง
3. นางสาวอุบลวัลย์  จันทสุข
 
1. นางเพ็ญประภา  รุ่งแก้ว กุมวิจิตร
2. นางกุหลาบ  ยางงาม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐวุฒิ  หนองพร้าว
2. นางสาวลัดดา  บุญหอม
3. นางสาวอรวรรณ  กล้าแข็ง
 
1. นางพัณณ์ชิตา  ปัญญาเอก
2. นางเพ็ญประภา  รุ่งแก้ว กุมวิจิตร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสิทธิโชค  จันทร์แสง
 
1. นายวรวงศ์  มั่นหมาย
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นายองอาจ  บุญหอม
 
1. นายวรวงศ์  มั่นหมาย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสงกรานต์  ทิพย์เขนรัตน์
 
1. นายวรวงศ์  มั่นหมาย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุกันยา  ปุฟบุญ
 
1. นายชาตรี  ธัญญสิริกุลกิตต์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวแพรวนภา  เสาภิรส
 
1. นายชาตรี  ธัญญสิริกุลกิตต์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกานดา  โทบุดดี
2. นางสาวขวัญฤดี  จันทร์แสง
3. นางสาวน้ำฝน  เพิ่มฉลาด
 
1. นางสาวชญาลักษณ์  โม่ทอง
2. นางจุฬาวรรณ  พิลาบ