สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิดาการ  ตนกลาย
 
1. นางสุดใจ  คำเกลี้ยง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขบวนกล้า
 
1. นางกุหลาบ  เพิ่มทรัพย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวรัตนากร  พอกสนิท
 
1. นางกุหลาบ  เพิ่มทรัพย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงบุษย์น้ำเพชร  ตรองจิตต์
 
1. นางนิภา  บุตรภักดีธรรม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอนุวุฒน์  โอชา
 
1. นางนิภา  บุตรภักดีธรรม
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สายสน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทรงวาจา
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีจุดานุ
 
1. นางวัชราภรณ์  สำรวมจิต
2. นางมลทิรา  เอมกลาง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวนิดา  จงมีเลิศ
2. เด็กหญิงอรอนงค์  เติมสุข
 
1. นางจันทรา  ชื่อดำรงรักษ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสหวรรษ  โคตรปัญญา
 
1. นางบรรพตี  สิทธิสมบูรณ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศิรางกูร  ศรสันต์
 
1. นายบุญสิทธิ์  วานุนาม
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกสิณา  ตินานพ
2. เด็กหญิงจิรัชชา  สายศรีแก้ว
3. เด็กหญิงน้ำเพชร  บุญใหญ่
 
1. นางสาวสุภา  คิดนุนาม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนิดา  สุระศร
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปอวรรณ  พรหมบุตร
2. นายรุ่งเกียรติ  วาโฉม
3. นายวิทยา  นุกาศรัมย์
 
1. นางสาวสุมณฑา  มีสุข
2. นายนฤพนธ์  สายเสมา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวันวิสา  เหลี่ยมดี
2. เด็กชายวุฒิยา  ยอดญานะ
 
1. นางสาวเครือฟ้า  อุปฮาด
2. นางอมรรัตน์  ศรีตัมภวา
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงจตุพร  ชัยนาม
2. เด็กชายจีรพันธ์  ยืนยงค์
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ผลจันทร์งาม
 
1. นางรัชนีวรรณ  กงทอง
2. นางสาวสุธีวัลย์  บุติมาลย์
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัตติยา   ลอยเลื่อน
2. นางสาวอรทัย  วังนุราช
3. นางสาวเกตุสุดา  จำนงเพียร
 
1. นายอาทิตย์  แก้วสังข์
2. นางวารุณี  แก้วสังข์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ตินานพ
2. เด็กหญิงศิริญากร  ผุยพันธ์
3. เด็กหญิงอริสา  รุขะจี
 
1. นายอาทิตย์  แก้วสังข์
2. นายสมบูรณ์  กะการดี
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจตุพงค์   เสาธงทอง
2. นางสาวจันทิมา  ชวนชุมกัน
3. นางสาวอลิสา  ชมเชยโฉม
 
1. นายอาทิตย์  แก้วสังข์
2. นางวารุณี  แก้วสังข์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิกา  เป้าตลุมปุ๊ก
2. นายณรงค์ศักดิ์  แก้วมุงคุณ
3. นายเอกเจริญ  ประชุมฉลาด
 
1. นางสาวปัทมา  มีพรหมดี
2. นางสาวพรผกา  ดนเสมอ
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรพันธ์  ธานีพูน
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  ปุริมายะตา
 
1. นายอาทิตย์  แก้วสังข์
2. นางวารุณี  แก้วสังข์
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐธิดา  วรดิลก
2. นางสาวปรัญญารัตน์  บุญสม
 
1. นางวารุณี  แก้วสังข์
2. นายจุลศักดิ์  ชื่อดำรงรักษ์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัฐหทัย  เหมือนรัตน์
2. เด็กหญิงประกายดาว   ขันทอง
3. เด็กหญิงรจนา  สังสมานันท์
4. เด็กหญิงสิริการย์  นพคุณชัยกาญจน์
5. เด็กหญิงเอมวิกา  คูณสว่าง
 
1. นางสาวกัญญา  วงษ์เกิด
2. นางทิพวรรณ  ยืนยง
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัทรานิษฐ์  ชินภาค
2. นางสาววัชราภรณ์  สังสมานันท์
3. นางสาวศศินา  อุดหนุน
4. นางสาวอทิตยา  สายเรือง
5. นางสาวเสาวลักษณ์  เรืองกระจาย
 
1. นางสุจิตรา  เจิมสม
2. นายวีระ  สระศิริ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณิศา  สุภาล้วน
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สุดยอดสุข
3. เด็กหญิงธนัชพร  น้อยเภา
4. เด็กหญิงนัฏสุรางค์  มีนาม
5. เด็กหญิงอริศรา  สุขพินิจ
 
1. นางสาวธิดาลักษณ์  ทวี
2. นางสาวสุนิสา  ศรีตุลานุกต์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.25 ทอง 5 1. นางสาวชุติกาญจน์  สุตลาวดี
2. นางสาวนิโลบล  กลางสวัสดิ์
3. นางสาวปาริฉัตร  มาลัยทอง
4. นายฤทธิชัย  บุตรเทศน์
5. นางสาวสิรินยา  สุภิษะ
 
1. นายวัชรากร  ใยแก้ว
2. นางสาวน้ำฝน  แก้วแฉล้ม
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามณี  จันทร์แดง
2. นางสาวญาณิน  มัญจกาเภท
3. นายรัฐพล  ยิ่งรุ่งโรจน์
4. นางสาวสุนิสา  ดวงราษี
5. นางสาวอรนุช  จันทร์เทศ
 
1. นางสุจิตรา  เจิมสม
2. นางสาวพัชราภรณ์  สาสุข
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงวนิดา   แลกาฬสินธิ์
 
1. นางรุ่งทิพย์   สายแสงจันทร์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 7 1. นางสาวสุภาวดี  วนมา
 
1. นายสุรศักดิ์  เพ่งพิศ
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.25 ทอง 9 1. เด็กชายณพงศ์  ปิยะไพร
2. เด็กหญิงปนัดดา  แรงจบ
 
1. นางสดับพิณ  พลนันท์
2. นางสาวกมลเนตร  โชติขุนทด
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.5 ทอง 17 1. นางสาวน้ำทิพย์  มัญจกาเภท
2. นายเกียรติศักดิ์  เพ็งเล็งดี
 
1. นางสดับพิณ  พลนันท์
2. นางสาวพัชราภรณ์  สาสุข
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83.75 ทอง 5 1. นางสาวกาญติมา  ตันฮง
2. นางสาวดารารัตน์  สุนประโคน
3. นางสาวทิพวรรณ  พรมประเสริฐ
4. นางสาวธัญญารัตน์  ชมชื่น
5. นางสาวนิตยานันท์  เงางาม
6. นางสาวพิมผกา  ดอกศรีจันทร์
7. นางสาวมณฑกานต์  พอกสนิท
8. นางสาววชิรภรณ์  สุบินนาม
9. นางสาวสุฑาสิณี  สุทธสนธิื
10. นางสาวสุลัคณา  ดวงราษี
 
1. นางรุ่งทิพย์  สายแสงจันทร์
2. นายสมยศ  กะการดี
3. นางสาวธิดาลักษณ์  ทวี
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเวสิยา  ชัยเชิดชู
 
1. นางสาวสายลม  ที่รัก
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิเชษ  เชื้อสายดวง
 
1. นางสาวสมพร  เรืองสุขสุด
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นางสาวอรวรรณ  มณีวรรณ
 
1. นางสาวสมพร  เรืองสุขสุด
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ค้ำชู
 
1. นางสาวสมพร  เรืองสุขสุด
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมะลิวัลย์  ประมูลศรี
 
1. นางสาวสมพร  เรืองสุขสุด
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกุลโชติ  เพ็งสว่าง
 
1. นางสาวสายลม  ที่รัก
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ  สาระรัมย์
 
1. นางสาวสมพร  เรืองสุขสุด
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายอิสรภาพ  ดีสม
 
1. นางสาวสายลม  ที่รัก
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายทศพร  สาคเรศ
 
1. นางสาวสมพร  เรืองสุขสุด
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิลาสินี  ทมตระกูล
 
1. นายกิตติพงษ์  เงางาม
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรนัย  โมทะจิตร
 
1. นายกิตติพงษ์  เงางาม
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรา  บุญโสดากร
 
1. นายกิตติพงษ์  เงางาม
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทัตเทพ  เชนุยาว
2. เด็กชายธนศักดิ์  เบิรชสุวรรณ์
3. เด็กชายนันทกร  ปัญญา
4. เด็กชายนิติพงษ์  เสาะสนธ์
5. เด็กชายปวีร์  บุตรทน
6. เด็กชายอณิศร  แก้วแฉล้ม
 
1. นายยรรยงค์  โสติยา
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85.4 ทอง 4 1. นายคมชาญ  พนารินทร์
2. นายทักษ์ดนัย  ธนาบูรณ์
3. นายภานุพงษ์  ก้อนเพชร
4. นายวิทวัส  ปลายด่วน
5. นายอิทธิพล  ศาลางาม
 
1. นายยรรยงค์  โสติยา
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรอุมา  เทพศรี
 
1. นายยรรยงค์  โสติยา
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิตยา  กำจัดภัย
 
1. นายยรรยงค์  โสติยา
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัชชา  คำเป็นติ๊บ
 
1. นายยรรยงค์  โสติยา
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรรทร  สียางนอก
 
1. นายยรรยงค์  โสติยา
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พุทธิกุล
2. เด็กหญิงดาราวรรณ  นุชสวัสดิ์
3. เด็กชายธนกร  เกิดชื่น
4. เด็กชายธีรศักดิ์  จุดาบุตร
5. นางสาวฟ้านัชชา  วิเชียรรัตน์
6. เด็กชายภาคิไนย  ดวงศรี
7. เด็กหญิงลลิตา  ทับทิมสัย
8. เด็กหญิงศศิธร  ลายสนธิ์
9. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เรืองฉาย
10. เด็กชายโอภาส  เพ็งพิศ
 
1. นางสุดารัตน์  คงอินทร์
2. นางสาวจุไรรัตน์  อินธรรมมา
3. นางกุหลาบ  เพิ่มทรัพย์
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  เรือวสุขสุด
2. นางสาวชนัญญา  สุขเอี่ยม
3. นางสาวชื่นนภา  บัวลา
4. นางสาวธมลวรรณ  ธิมะสาร
5. นางสาวธิติญา  กำจัดภัย
6. นางสาวนัตติยา  สมกล้า
7. นางสาวปัจจาพร  โพธะราช
8. นายพงค์เทพ  โสนาพูน
9. นางสาวพรพิมล  สุขคลี
10. นางสาววีร์สุดา  คิดนุนาม
11. นางสาวศิริโสดา  ยืนยาว
12. นางสาวอนัญญา  ดวงประทีป
13. นางสาวอริศรา  ประชุมฉลาด
14. นางสาวเนตรนภา  ตินานพ
15. นางสาวโศรยา  แสวงสุข
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  อินธรรมา
2. นางกุหลาบ  เพิ่มทรัพย์
3. นางสุดารัตน์  คงอินทร์
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชโรธร  สว่างภพ
2. นางสาวธนัชชา  ปัญญามงคล
3. นางสาวนิตยา  สมปาง
4. นางสาวมนต์นภา  ผูกดวง
5. นางสาวอรปรียา  ปรากฏเลิศ
 
1. นายยรรยงค์  โสติยา
2. นายสัมพันธ์  สายแสงจันทร์
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.32 ทอง 4 1. นางสาวอภิญญา  ทองอยู่
 
1. นางเขมรัศมี  สุบันนารถ
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติมา  จันทร์โท
 
1. นางชุติมา  จันทร์สิทธิกร
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเหมือนแพร  ปีกขุนทด
 
1. นางสาววจี  ศรีจรัญ
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธันชนก  เกิดเหลี่ยม
 
1. นางสาวสรชา  เครือคำ
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ทรงวาจา
2. เด็กชายศราวุฒิ  ใยแก้ว
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สมฤทธิ์
4. เด็กหญิงสุปริญญา  ไม่วายมี
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  ดวงเวาว์
 
1. นางพรพิมล  อินสุวรรโณ
2. นางสาวลัดดารัตน์  หาสุข
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติศักดิ์  เขียวรัมย์
2. นางสาวพิมพ์วรรณ  สุขประเสริฐ
3. นางสาวสาวดิฐี  นพตลุง
4. นางสาวสุกัญญา  เจริญศิริ
5. นางสาวอรวรรณ  เพราะดี
 
1. นางพรพิมล  อินสุวรรโณ
2. นางพิมพ์ฤดี  ประเสริฐสังข์
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฉวีวรรณ  ศรีเพชร
2. นางสาวรัตนาภรณ์  วงค์ศักดิ์
3. นางสาววรรณฤดี  ไคลกระโทก
 
1. นางวัชราภรณ์  สำรวมจิต
2. นายนฤพนธ์  สายเสมา
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์น้อย
2. เด็กหญิงพวงผกา  ผูกดวง
3. เด็กหญิงภีรดา  ครบส่วน
4. เด็กชายวราเทพ  อยู่สบาย
5. เด็กชายวุฒิชัย  แก้วฉาย
6. เด็กหญิงอรหทัย  สมนิยาม
 
1. นางอำภร  สุทธิมูล
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงกานกวีย์  ผิวสร้อย
2. เด็กหญิงพุทรา  ศรีสุข
3. เด็กหญิงอทิตยา  มีกรรมสิทธิ์
 
1. นายสุขสันต์  ชุ่มชื่นดี
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.04 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดวงสุดา   ผาลึก
2. นางสาวปิยะนันท์  ปิยะไพร
3. นางสาวสกุลรัตน์  เป็นสมรักษ์
 
1. นายสุขสันต์  ชุ่มชื่นดี