สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ-เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พุทธิกุล
2. เด็กหญิงดาราวรรณ  นุชสวัสดิ์
3. เด็กชายธนกร  เกิดชื่น
4. เด็กชายธีรศักดิ์  จุดาบุตร
5. นางสาวฟ้านัชชา  วิเชียรรัตน์
6. เด็กชายภาคิไนย  ดวงศรี
7. เด็กหญิงลลิตา  ทับทิมสัย
8. เด็กหญิงศศิธร  ลายสนธิ์
9. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เรืองฉาย
10. เด็กชายโอภาส  เพ็งพิศ
 
1. นางสุดารัตน์  คงอินทร์
2. นางสาวจุไรรัตน์  อินธรรมมา
3. นางกุหลาบ  เพิ่มทรัพย์
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  เรือวสุขสุด
2. นางสาวชนัญญา  สุขเอี่ยม
3. นางสาวชื่นนภา  บัวลา
4. นางสาวธมลวรรณ  ธิมะสาร
5. นางสาวธิติญา  กำจัดภัย
6. นางสาวนัตติยา  สมกล้า
7. นางสาวปัจจาพร  โพธะราช
8. นายพงค์เทพ  โสนาพูน
9. นางสาวพรพิมล  สุขคลี
10. นางสาววีร์สุดา  คิดนุนาม
11. นางสาวศิริโสดา  ยืนยาว
12. นางสาวอนัญญา  ดวงประทีป
13. นางสาวอริศรา  ประชุมฉลาด
14. นางสาวเนตรนภา  ตินานพ
15. นางสาวโศรยา  แสวงสุข
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  อินธรรมา
2. นางกุหลาบ  เพิ่มทรัพย์
3. นางสุดารัตน์  คงอินทร์
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชโรธร  สว่างภพ
2. นางสาวธนัชชา  ปัญญามงคล
3. นางสาวนิตยา  สมปาง
4. นางสาวมนต์นภา  ผูกดวง
5. นางสาวอรปรียา  ปรากฏเลิศ
 
1. นายยรรยงค์  โสติยา
2. นายสัมพันธ์  สายแสงจันทร์