สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  สาคเรศน์
2. นายสิทธิโชค  เลี่ยมดี
 
1. นายประดับ  ได้ทุกทาง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขนิษฐา  โพธิ์รินทร์
 
1. นางปริศนา  ทรงวาจา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกริชฎา  ศรีวรรณชัย
2. นางสาวปัทม์กุลญา  บุญแปลง
3. นางสาวพิกุลแก้ว  กระแสร์
 
1. นางเพ็ญทอง  ยิ่งยงยุทธ
2. นางสาวเยาวเรช  หมู่ดี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.75 เงิน 16 1. เด็กชายณัฐกร  ผลจันทร์สุข
2. เด็กชายธณากร  ผลจันทร์สุข
3. เด็กชายสุเทพ  ท่อนทอง
 
1. นายศรายุทธ  ทองนรินทร์
2. นางสาวธัญลักษณ์  ยิ่งเสมอ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงธัชธิษา  กองแก้ว
2. เด็กหญิงนภารัตน์  ปลายด่วน
 
1. นางสาวสมพร  เรืองสุขสุด
2. นางสาวสายลม  ที่รัก
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวธิชา  วินทะไชย
2. นางสาววรรษมน  โกสีนาม
 
1. นางฉวีวรรณ  วินทะไชย
2. นางรุ่งทิพย์  สายแสงจันทร์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวกัญญารัตน์  กุลมอญ
2. นายขจรศักดิ์  สัญจรดี
3. นางสาวขวัญฟ้า  ไชยนิด
4. นายชัยสิทธิ์  มีชัย
5. นายปรีชา  ปัททุม
6. นางสาวลลนา  นิลแก้ว
7. นายวราวุธ  จุดาบุตร
8. นางสาววารุณี  นิยมกล้า
9. นายวิชญ์พล  ทรงกลด
10. นายอุดมเกียรติ  สุดสัมฤทธิ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  สิทธิสมบูรณ์
2. นางสุจิตรา  เจิมสม
3. นางสาวธิดาลักษณ์  ทวี
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76.2 เงิน 4 1. นางสาวลัดดา  บูรณ์เจริญ
2. นางสาวอารีญา  พิเลิศ
3. นางสาวเฉลิมขวัญ  ทนงใจ
 
1. นางสาวประวัติศรี  อุกอาจ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายชัชชล  กะการดี
2. เด็กชายอำพณ  ศรีไทย
 
1. นายจิตติ  เจือจันทร์
2. นางศิริจันทร์  เกตุชาติ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79.33 เงิน 11 1. นายธนกฤต  การะเกษ
2. นายรัชชานนท์  เกตุชาติ
 
1. นายฐิติพันธ์  มุตุมาจันทร์
2. นางศิริจันทร์  มุตุมาจันทร์