สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 7 1. นางสาวกาญจนา  คิดดีจริง
 
1. นางสาวจิราพร  เกษามา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวมุกดาพร  ผลดี
2. นางสาววิจิตรา  อยู่สบาย
 
1. นางนิภา  บุตรภักดีธรรม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอาทิตย์  สมหวัง
 
1. นางเพ็ญนภา   โสติยา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 11 1. เด็กชายชูเกียรติ  วังสะอาด
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ไหมพรหม
3. เด็กหญิงโมฐิกา  สังข์ภักดี
 
1. นางสาวจุรีพร  ยอดอินทร์
2. นางสาวอนุชิดา  อุตอามาตย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60.11 ทองแดง 11 1. เด็กชายชนะชนน์  นาโสก
2. เด็กชายนพรัตน์  แรงจบ
 
1. นายพิชิตพล  เพ่งพิศ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุพรรณ์
2. เด็กชายศุภกาฐจน์  ประชุมฉลาด
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  โสรวัลย์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 15 1. นางสาวธัญญารัตน์  สะศิลา
2. นางสาวมินทรา  สำหรับชื่อ
 
1. นายพิทยุทธ  ปิยไพร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นายทวีสิน  รองแก้ว
 
1. นางสาวสมพร  เรืองสุขสุด
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 5 1. นางสาวรัชนีกร  สุขใส
 
1. นายปัญญา  พ่วงงามพันธ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกัลยากร  ฉายแก้ว
 
1. นางสาววจี  ศรีจรัญ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพอฤทัย  แรงจบ
2. เด็กหญิงวชิตา  ตลับทอง
 
1. นางฉวีวรรณ  วินทะไชย
2. นายสุขเกษม  อินธาระ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 1. เด็กชายชญานนท์  ขัตติยะ
2. เด็กชายรุ่งสุรินทร์  ใจศิลป์
 
1. นางศิริจันทร์  เกตุชาติ
2. นายจิตติ  เจือจันทรื
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชาคริต  เสนานิมิตร
2. นายเอกพงษ์  เย็นสุข
 
1. นายจิตติ  เจือจันทร์
2. นายฐิติพันธ์  มุตุมาจันทร์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นายฉกรรจ์  คิดดีจริง
2. นายปรัชญา  ตั้งอยู่
 
1. นายฐิติพันธ์  มุตุมาจันทร์
2. นายจิตติ  เจือจันทรื