สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายณภัทร  ปัญญาแก้ว
2. เด็กชายวงศธร  การงานดี
 
1. นายพิชิตพล  เพ่งพิศ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 54.4 เข้าร่วม 8 1. นางสาวนลินี  อ่อนศรี
 
1. นางพรพิมล  บุญประสม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงปวีณา  มณีวงศ์
 
1. นางสุวภา  ภิญโญภาพ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 10 1. นางสาวนิศา  งามเยี่ยม
 
1. นางรตา  รักษ์ศิลาทอง
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พอกสนิท
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทรงวาจา
3. เด็กหญิงสินี  ทุนดี
 
1. นางสาวประวัติศรี  อุกอาจ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปารวัตร  จิมไธสง
2. เด็กชายพชรพล  สกุลรัง
 
1. นายจิตติ  เจือจันทร์
2. นายฐิติพันธ์  มุตุมาจันทร์