สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงมัณฑิตา  บุตรงาม
 
1. นายวราวุธ  อุส่าห์ดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวปิยะบุตร  ศรีสุข
 
1. นายวราวุธ  อุส่าห์ดี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง 5 1. เด็กชายพงศธร  จรจรัญ
 
1. นางสาวชิตนาฎ  เคนจัตุรัส
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 8 1. นางสาวบรรพตี  สำราญสุข
 
1. นางสาวชิตนาฎ  เคนจัตุรัส
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.73 ทอง 13 1. เด็กหญิงปริศนา  รากแก้ว
2. เด็กชายปิยพงษ์  เงินยวง
 
1. นางสาวอรฤทัย  ปานทอง
2. นางสาวชิตนาฎ  เคนจัตุรัส
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.4 ทอง 5 1. นายพิสิษฐ์  เสาทอง
2. นางสาวสุนิสา  ลุนนู
 
1. นางสาวอรฤทัย  ปานทอง
2. นางสาวชิตนาฎ  เคนจัตุรัส
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัตนพร  สุขหาได้
 
1. นายอัศวราช  วรนาม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.8 ทอง 4 1. นางสาวอรพรรณ  เกิดดี
 
1. นางสาววัชริน  ขันธะพานิชย์
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.2 ทอง 5 1. นางสาวณัฐกานต์  ยืนยง
2. นางสาวณิชกาณจน์  บุญมาก
3. นางสาวนัฐธิดา  บุญเจริญ
4. นายพงศกร  สำรวมจิตร
5. นางสาวพรสุดา  นิชิงรัมย์
6. นายวรพงศ์  แจ่มจันทร์
7. นายวัฒน์พงษ์  สืบเพ็ง
8. นายสุทัศน์  คำนึงคง
9. นางสาวสุภัทรา  สงวนดี
10. นายสุรกาญ  เหลือสุข
 
1. นายอัศวราช  วรนาม
2. นางสาววีนัสรา  ชาวนา
3. นางไพลิน  จุไร
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทกานต์  จงพินิจ
2. นางสาวจุรีรัตน์  เสาวรส
3. นางสาวทัศนีย์  ยืนยง
4. นางสาวนิภาพร  พรมแดน
5. นางสาวนิลดา  จำปาทอง
6. นางสาวบัวไข  สุขใส
7. นางสาวปนัดดา  เอคนาสิงห์
8. นางสาวพรนิภา  ชาภูวิง
9. นางสาวสิริพร  ศรีสวัสดิ์
10. นางสาวอาริญา  แก้วหอม
 
1. นายวชิรวิชญ์  ทองอุดม
2. นายสุพจน์  กะการดี
3. นางวรภิญญา  ทองอุดม
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทักษพร  นระชาติ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ดอกแก้ว
3. เด็กหญิงพรธิดา  รัตนวิชัย
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เนตรแก้ว
2. นางสาวนัญธยาภัทร  มะลิงาม
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริวรรณ  เสกแสร้ง
 
1. นางสาววัชริน  ขันธะพานิชย์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีระศักดิ์  ภูมิสุข
 
1. นางสาววีนัสรา  ชาวนา
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  สะเก็บมะวา
 
1. นางสาววีนัสรา  ชาวนา
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาลิตา  ซองเซา
 
1. นายวราวุธ  อุส่าห์ดี
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุวรรณี  พรมศร
 
1. นายวราวุธ  อุส่าห์ดี
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิชิต  ทองแท้
 
1. นายวราวุธ  อุส่าห์ดี
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชญาดา  รอบคอบ
 
1. นายวราวุธ  อุส่าห์ดี
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายภาณุพงษ์  เดิมริบรัมย์
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  เดิมริบรัมย์
 
1. นายนิวัฒน์  นามวัฒน์