สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัลณิกา  พรหมหากุล
 
1. นางสาวอรุณโรจน์  ทวีเหลือ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นางสาวจุฑามาศ  บุญมาทน
2. นายตนุภัทร  ชาวนา
3. นายอำพล  จุไรย์
 
1. นางสาวนัญธยาภัทร  มะลิงาม
2. นางณงค์เยาว์  เยรัมย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 16 1. นางสาวจันทกานติ์  พวงขจร
2. นางสาวจิราภรณ์  ยืนยง
3. นางสาวเพ็ญลดา  สิงห์เหล็ก
 
1. นางบุษบา  ผุยพันธ์
2. นางสาวมณธาทิพย์  ศรีน้อย
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวนิดา  จำปาทอง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชันรัมย์
 
1. นางสาวนัญธยาภัทร  มะลิงาม
2. นางสาวธิดารัตน์  เนตรแก้ว
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 19 1. นางสาวศิราณี  สอนคุณ
2. นางสาวสุปราณี  ขันทอง
 
1. นางวรภิญญา  ทองอุดม
2. นางบุษบา  ผุยพันธ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวกนกวรรณ  อุดหนุน
 
1. นายอัศวราช  วรนาม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  สุขหาได้
 
1. นายอัศวราช  วรนาม
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 61.2 ทองแดง 17 1. นายอภิเชษฐ์  เทศธรรม
 
1. นางสาวปาณิสรา  ผลแม่น
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 13 1. นางสาวจามจุรี  สีทอง
2. นายสมรักษ์  เรืองสำราญ
 
1. นางสาวปาณิสรา  ผลแม่น
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 1. เด็กชายภัทรพล  ลีประโคน
2. เด็กชายภัทรพันธ์  ลีประโคน
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เนตรแก้ว