สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงดาราธร  บุญยง
 
1. นางไพลิน  จุไร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงสุวรรณา  พรมศร
 
1. นางสาววีนัสรา  ชาวนา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 18 1. นางสาวสาลินี  จรูญชัย
 
1. นางไพลิน  จุไร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทะนัน
2. เด็กหญิงจุฑามาส  เที่ยวทอง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชาญรอบ
 
1. นางวรภิญญา  ทองอุดม
2. นางบุษบา  ผุยพันธ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกวินธิตา  จำปาทอง
2. นางสาวนิราทิพย์  กวนทอง
3. นางสาววาสนา  สันติกุล
 
1. นางวรภิญญา  ทองอุดม
2. นางบุษบา  ผุยพันธ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงสุภาพร  จารัตน์
 
1. นางสาววัชริน  ขันธะพานิชย์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 16 1. นางสาวทัศนีย์  เมืองชมภู
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สายสุด
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกมลพร  แสนดี
2. เด็กหญิงมณฑิรา  รากแก้ว
 
1. นางสาววัชริน  ขันธะพานิชย์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 43.29 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐนันท์  สามสี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  รสหอม
 
1. นางสาวอรุณโรจน์  ทวีเหลือ
2. นายวราวุธ  อุส่าห์ดี