สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัลณิกา  พรหมหากุล
 
1. นางสาวอรุณโรจน์  ทวีเหลือ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 71.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  รสหอม
 
1. นายวราวุธ  อุส่าห์ดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงมัณฑิตา  บุตรงาม
 
1. นายวราวุธ  อุส่าห์ดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวปิยะบุตร  ศรีสุข
 
1. นายวราวุธ  อุส่าห์ดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนัฐพร  ซ่อนกลิ่น
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  สุขอนันต์
 
1. นายวราวุธ  อุส่าห์ดี
2. นางสาวอรุณโรจน์  ทวีเหลือ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงดาราธร  บุญยง
 
1. นางไพลิน  จุไร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววิลาวัลย์  พันธ์ดี
 
1. นายวิวัฒน์  สำราญใจ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงสุวรรณา  พรมศร
 
1. นางสาววีนัสรา  ชาวนา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 18 1. นางสาวสาลินี  จรูญชัย
 
1. นางไพลิน  จุไร
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทะนัน
2. เด็กหญิงจุฑามาส  เที่ยวทอง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชาญรอบ
 
1. นางวรภิญญา  ทองอุดม
2. นางบุษบา  ผุยพันธ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกวินธิตา  จำปาทอง
2. นางสาวนิราทิพย์  กวนทอง
3. นางสาววาสนา  สันติกุล
 
1. นางวรภิญญา  ทองอุดม
2. นางบุษบา  ผุยพันธ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายธีระศักดิ์  อินทหอม
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ใจกล้า
3. เด็กชายเกษม  ดาทอง
 
1. นางณงค์เยาว์  เยรัมย์
2. นางสาวนัญธยาภัทร  มะลิงาม
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นางสาวจุฑามาศ  บุญมาทน
2. นายตนุภัทร  ชาวนา
3. นายอำพล  จุไรย์
 
1. นางสาวนัญธยาภัทร  มะลิงาม
2. นางณงค์เยาว์  เยรัมย์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.4 เงิน 13 1. เด็กชายสัชฌุกร  บุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงอักษร  เงินยอง
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  พูดชอบ
 
1. นางบุษบา  ผุยพันธ์
2. นางสาวมณธาทิพย์  ศรีน้อย
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 16 1. นางสาวจันทกานติ์  พวงขจร
2. นางสาวจิราภรณ์  ยืนยง
3. นางสาวเพ็ญลดา  สิงห์เหล็ก
 
1. นางบุษบา  ผุยพันธ์
2. นางสาวมณธาทิพย์  ศรีน้อย
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปนัชดา  มีลายงาม
2. นางสาวพรนิภา  แยกมุม
3. นางสาวศิริรัตน์  ทูลดี
4. นางสาวสุดารัตน์  สุขแสวง
5. นางสาวอาทิตยา  เอ็นดู
 
1. นายวชิรวิชญ์  ทองอุดม
2. นางวรภิญญา  ทองอุดม
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง 5 1. เด็กชายพงศธร  จรจรัญ
 
1. นางสาวชิตนาฎ  เคนจัตุรัส
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 8 1. นางสาวบรรพตี  สำราญสุข
 
1. นางสาวชิตนาฎ  เคนจัตุรัส
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.73 ทอง 13 1. เด็กหญิงปริศนา  รากแก้ว
2. เด็กชายปิยพงษ์  เงินยวง
 
1. นางสาวอรฤทัย  ปานทอง
2. นางสาวชิตนาฎ  เคนจัตุรัส
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.4 ทอง 5 1. นายพิสิษฐ์  เสาทอง
2. นางสาวสุนิสา  ลุนนู
 
1. นางสาวอรฤทัย  ปานทอง
2. นางสาวชิตนาฎ  เคนจัตุรัส
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวนิดา  จำปาทอง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชันรัมย์
 
1. นางสาวนัญธยาภัทร  มะลิงาม
2. นางสาวธิดารัตน์  เนตรแก้ว
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 19 1. นางสาวศิราณี  สอนคุณ
2. นางสาวสุปราณี  ขันทอง
 
1. นางวรภิญญา  ทองอุดม
2. นางบุษบา  ผุยพันธ์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวกนกวรรณ  อุดหนุน
 
1. นายอัศวราช  วรนาม
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  สุขหาได้
 
1. นายอัศวราช  วรนาม
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนากร  วสุวัช
 
1. นายอัศวราช  วรนาม
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัตนพร  สุขหาได้
 
1. นายอัศวราช  วรนาม
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวสุนิสา  มีงามดี
 
1. นายอัศวราช  วรนาม
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงสาวิตรี  สมสวย
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สิริสุข
 
1. นางสาวนัญธยาภัทร  มะลิงาม
2. นายอัศวราช  วรนาม
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐภัทร  เสาร์ทอง
 
1. นายอัศวราช  วรนาม
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.8 ทอง 4 1. นางสาวอรพรรณ  เกิดดี
 
1. นางสาววัชริน  ขันธะพานิชย์
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.2 ทอง 5 1. นางสาวณัฐกานต์  ยืนยง
2. นางสาวณิชกาณจน์  บุญมาก
3. นางสาวนัฐธิดา  บุญเจริญ
4. นายพงศกร  สำรวมจิตร
5. นางสาวพรสุดา  นิชิงรัมย์
6. นายวรพงศ์  แจ่มจันทร์
7. นายวัฒน์พงษ์  สืบเพ็ง
8. นายสุทัศน์  คำนึงคง
9. นางสาวสุภัทรา  สงวนดี
10. นายสุรกาญ  เหลือสุข
 
1. นายอัศวราช  วรนาม
2. นางสาววีนัสรา  ชาวนา
3. นางไพลิน  จุไร
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงสุภาพร  จารัตน์
 
1. นางสาววัชริน  ขันธะพานิชย์
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 16 1. นางสาวทัศนีย์  เมืองชมภู
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สายสุด
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 61.2 ทองแดง 17 1. นายอภิเชษฐ์  เทศธรรม
 
1. นางสาวปาณิสรา  ผลแม่น
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกมลพร  แสนดี
2. เด็กหญิงมณฑิรา  รากแก้ว
 
1. นางสาววัชริน  ขันธะพานิชย์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 13 1. นางสาวจามจุรี  สีทอง
2. นายสมรักษ์  เรืองสำราญ
 
1. นางสาวปาณิสรา  ผลแม่น
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทกานต์  จงพินิจ
2. นางสาวจุรีรัตน์  เสาวรส
3. นางสาวทัศนีย์  ยืนยง
4. นางสาวนิภาพร  พรมแดน
5. นางสาวนิลดา  จำปาทอง
6. นางสาวบัวไข  สุขใส
7. นางสาวปนัดดา  เอคนาสิงห์
8. นางสาวพรนิภา  ชาภูวิง
9. นางสาวสิริพร  ศรีสวัสดิ์
10. นางสาวอาริญา  แก้วหอม
 
1. นายวชิรวิชญ์  ทองอุดม
2. นายสุพจน์  กะการดี
3. นางวรภิญญา  ทองอุดม
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทักษพร  นระชาติ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ดอกแก้ว
3. เด็กหญิงพรธิดา  รัตนวิชัย
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เนตรแก้ว
2. นางสาวนัญธยาภัทร  มะลิงาม
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริวรรณ  เสกแสร้ง
 
1. นางสาววัชริน  ขันธะพานิชย์
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เทียมลม
2. เด็กหญิงวรกานต์  นามเวช
 
1. นางสาววีนัสรา  ชาวนา
2. นางไพลิน  จุไร
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกรรณิการ์  จันทร์เพ็ญ
 
1. นางไพลิน  จุไร
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 43.29 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐนันท์  สามสี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  รสหอม
 
1. นางสาวอรุณโรจน์  ทวีเหลือ
2. นายวราวุธ  อุส่าห์ดี
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีระศักดิ์  ภูมิสุข
 
1. นางสาววีนัสรา  ชาวนา
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววิภาวดี  ปานทอง
 
1. นางสาววีนัสรา  ชาวนา
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นายธนพงศ์  จำปาทอง
2. นายสุรศักดิ์  ลาภจิต
 
1. นายภูเบศ  นิราศภัย
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 1. เด็กชายภัทรพล  ลีประโคน
2. เด็กชายภัทรพันธ์  ลีประโคน
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เนตรแก้ว
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79.33 เงิน 11 1. นางสาวสุดารัตน์  ชูศรีพัฒน์
2. นายอรรถพันธ์  ยิ่งเชิดดี
 
1. นายภูเบศ  นิราศภัย
 
48 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  สะเก็บมะวา
 
1. นางสาววีนัสรา  ชาวนา
 
49 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาลิตา  ซองเซา
 
1. นายวราวุธ  อุส่าห์ดี
 
50 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ไม่พรั่นใจ
2. เด็กหญิงรักสกุล  ฉิมงาม
3. เด็กหญิงศันย์สนีย์  เพิ่มแก้ว
 
1. นายนิวัฒน์  นามวัฒน์
2. นางสาวอรุณโรจน์  ทวีเหลือ
 
51 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุวรรณี  พรมศร
 
1. นายวราวุธ  อุส่าห์ดี
 
52 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิชิต  ทองแท้
 
1. นายวราวุธ  อุส่าห์ดี
 
53 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชญาดา  รอบคอบ
 
1. นายวราวุธ  อุส่าห์ดี
 
54 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายภาณุพงษ์  เดิมริบรัมย์
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  เดิมริบรัมย์
 
1. นายนิวัฒน์  นามวัฒน์