สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงวรรณิภา  เกลาโพธิ์
 
1. นางสาวอธิตญา  ทวีจิตต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ปั้งกระโทก
 
1. นางสาวปุญญาภา  วันดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิไลพร  ปั้งกระโทก
2. นางสาวอรอุมา  ฤาษี
 
1. นางสาวปุญญาภา  วันดี
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาดาวดี  วรธรรม
2. เด็กหญิงปนัทดา  ลาญาติ
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  นามนะวะ
 
1. นางสาวสุวิชญา  คงสุข
2. นางสาวยอดขวัญ  บุตรเทศ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวศศิธร  หอมจันทร์
2. นางสาวสิรินธิดา  สุขพูน
3. นางสาวสุวรรณา  บุรทร
 
1. นางสาวขนิษฐา  คิดงาม
2. นางนิภาพร  ศรีสุข
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.4 ทอง 10 1. นางสาวบุษกร  กระแสเทพ
2. นางสาวยุวดี  งามละม่อม
3. นางสาววารีรัตน์  ชะเมียงชัย
4. นางสาววิมลรัตน์  การนา
5. นางสาวเกศมณี  อินทิปปัญญา
 
1. นางสาวชญานี  สาระวิถี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักริน  ลาทวี
2. เด็กชายจิณณวัตร  ชุ่มเสนา
3. เด็กหญิงปวีณา  แผ่นทอง
4. เด็กหญิงมาริสา   ชะเมียงชัย
5. เด็กชายอนันตชัย  สัตย์สุชน
 
1. นายดิสทัต  ทองดา
2. นางสาวหทัยกานต์  หทัยกานต์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคมกฤษ ศรีนิล  
2. นายจีรวัฒน์   โสมศรี
3. นายฐากูร บุราคร  
4. นายณัชพล อนุกูล  
5. นายณัฐพงษ์ ค้ำคูณ  
6. นางสาวณัฐพร ร่วมทวี  
7. นายธนชัย ซงราษี  
8. นายธนากร ฝ่ายสัจจา  
9. นายพงษ์ธนิต นาดี  
10. นายภควัฒน์ สวนงาม  
11. นายภาณุวัฒน์ พัฒสิงห์  
12. นายวัชระ   เชียงแรง
13. นายวันชัย เพิ่มแก้ว  
14. นายวิทยา วิเศษวงษา  
15. นางสาวสิรินธิดา   สุขพูน
16. นายอนุรักษ์   ดับชัย
17. นายอภิทักษ์ แอ่งสุข  
18. นางสาวอรพินทร์ สอนแสง  
19. นายอุดมศักดิ์ มุมดี  
20. นางสาวไผ่เงิน เหลี่ยมดี  
 
1. นายดิสทัต   ทองดา
2. นางสาวหทัยกานต์   ปลุกใจหาญ
3. นางสาวชญานี   สาระวิถี
4. นางสาวขนิษฐา   คิดงาม
5. นางสาวอาริด   แข็งแรง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง 13 1. เด็กหญิงวริศรา  อ่อนคำ
 
1. นางสาวมีนา  จันทเขต
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิวนาถ  สุธารส
2. เด็กหญิงโศภิสรา  เมาเสม
 
1. นางสาวมีนา  จันทรเขต
2. นางพิลาสลักษณ์  รวมธรรม
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริพร  สำราญสุข
2. นายเมธาวี  กรวยทอง
 
1. นางสาวมีนา  จันทรเขต
2. นางพิลาสลักษณ์  รวมธรรม
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.76 ทอง 7 1. เด็กหญิงรักษิตา  สังเกตกิจ
 
1. นางศิรินภา  ช่างการ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.25 ทอง 12 1. นายศุภนนท์  ครอบทอง
 
1. นางเนตรนภา  วาลีประโคน
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายยุทธการ  มียิ่ง
2. นายวุฒิชัย  ชัยสุภา
3. นายอธิวัฒน์  อินทร์นอก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสนอง  พรหนองแสน
2. นางสุภาภรณ์  ทองแผ่น
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรกฤษณ์  ไพบูรณ์
2. นายธนวัฒน์  จินดาศรี
3. นายศุภชัย  อุชชุพระราช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสนอง  พรหนองแสน
2. นายสุวัสดิ์  แสงสุข
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.8 ทอง 12 1. เด็กชายคมกฤษ  ศรีนิล
2. เด็กชายประดิษฐ์  เคารพ
3. เด็กชายอิสระ  จันทร์ดี
 
1. นายเหลียน  ผุยโพนทัน