สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงพาณิภัค  อุ่นจิตร
 
1. นางสาวอธิตยา  ทวีจิตต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นายธนากร  โปชาเจริญ
 
1. นางสาวปุญญาภา  วันดี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงฉัตรธิดา  นาหนองบัว
2. เด็กหญิงฐิติพร  อุบลนวล
3. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  เที่ยวทอง
 
1. นางบุญล้วน  ชินวงษ์
2. นายสำราญ  เมินดี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71.6 เงิน 8 1. นางสาวกนกทิพย์  มามูล
2. นางสาวศันสนีย์  จบหล้า
3. นางสาวสุภาพร  พิมพ์จันทร์
 
1. นางสุนันทา  ปรางนอก
2. นางสมศรี  ห่อทรัพย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.4 เงิน 15 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สร้อยจิตร
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงษ์ชาติ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เสริมทอง
 
1. นางสาวขนิษฐา  คิดงาม
2. นางนิภาพร  ศรีสุข
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายอภิวัฒน์  อินทร์สำราญ
 
1. นางศิรินภา  ช่างการ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กชายชิราวุธ  ยอดสุรินทร์
2. เด็กชายเรวัต  กระแจะจันทร์
 
1. นางสาวฐาปนีย์  ปราบสิทธิ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นายพงษ์ปวุฒิ  เพียรธรรม
2. นายอนุรักษ์  ดับชัย
 
1. นางสาวฐาปนีย์  ปราบสิทธิ์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77 เงิน 12 1. นางสาวกัญญารัตน์  โสมศรี
2. นางสาวทาริกา  บุญด้วง
3. นางสาวธารีรัตน์  สงกล้า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสนอง  พรหนองแสน
2. นางวิบูลย์รัตน์  คงเสมอ