สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 13 1. นางสาวปรางทิพย์  ลาวิไลย
 
1. นางสาวอธิตญา  ทวีจิตต์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนัฐจมีน  ตระการผล
 
1. นางสาวคำมี  ใจกล้า
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนริสา  อุตส่าห์ดี
 
1. นางสาวคำมี  ใจกล้า
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงต้องตา  มุมดี
2. เด็กหญิงปุณยนุช  บำเหน็จ
3. เด็กหญิงอัมพวัน  เพิ่มแก้ว
 
1. นางวันดี  สุขดี
2. นางสาวกาญจนา  อู๋สูงเนิน
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60.8 ทองแดง 10 1. นายประสิทธิ์  สุขจิตร
2. นายรัตชัย  หมั่นดี
 
1. นายสุวัสดิ์  แสงสุข
2. ว่าที่ร้อยตรีสนอง  พรหนองแสน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 64.85 ทองแดง 6 1. เด็กชายกิตตินากรณ์  โชคเกิด
2. เด็กชายธีรวุฒิ  วัฒนบุตร
 
1. นายเอนก  พลคะชา
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 17 1. นางสาวศิริลักษณ์  เพ็ชรสุวรรณ์
2. นางสาวอรพิน  เซ็นกลาง
 
1. นายวสันต์  จันทร์โทวงศ์
2. นายสุชีพ  สันทาลุนัย
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปติยดา  ทรงวาจา
 
1. นางสาวอาริด  แข็งแรง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 11 1. นายภานุวัฒน์  สาธร
 
1. นางสาวอาริด  แข็งแรง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 62.8 ทองแดง 9 1. นางสาวเกศราภรณ์  คล่องแคล่ว
 
1. นางสาวศุภานิช  หงษ์ทอง
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกิติยา  ชูดอก
2. เด็กหญิงปวีณา  อิ่มรัมย์
3. เด็กหญิงอังคณา  สิทธิสอน
 
1. นายสนธยา  ไชยราช
2. นางสาวปุญญาภา  วันดี
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษ์สิน
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เที่ยวทอง
 
1. นายอุดม  คิดดีจริง
2. นางกรพรรณ  คิดดีจริง