สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 30.5 เข้าร่วม 19 1. นางสาวณัฐริกา  สร้อยจิตร
 
1. นางสาวปุญญาภา  วันดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  นามเขต
 
1. นายอดิศักดิ์  ปุวิชา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 11 1. นางสาวศศิธร  คล่องแคล่ว
2. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ใจดี
3. นางสาวอินทิรา  สาธร
 
1. นางสมศรี  ห่อทรัพย์
2. นางสุนันทา  ปรางนอก
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายสมรักษ์  แสนกล้า
2. เด็กชายเอกราช  จันนุบิน
 
1. นายเอนก  พลคะชา
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 15 1. นายสิทธิชัย  กระแสโท
2. เด็กหญิงสุชาดา  ภางาม
 
1. นายวสันต์  จันทร์โทวงศ์
2. นายสุชีพ  สันทาลุนัย
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 12 1. นางสาวกนกวรรณ  วรธรรม
 
1. นางเนตรนภา  วาลีประโคน
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงภิรมย์  แย้มนาม
 
1. นางบัวสอน  ไชยฤทธิ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 8 1. นางสาวสุกัญญา  โพธิ์ธรรม
 
1. นางสาวศุภานิช  หงษ์ทอง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงบุญญภัทร  บำรุง
 
1. นางนงลักษณ์  พลคะชา
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 59.6 เข้าร่วม 14 1. นางสาวจิตรานุช  สุขเลิศ
2. นางสาวนิภา  บุญเจือ
3. นางสาวบุศรินทร์  สิทธิสอน
 
1. นายสนธยา  ไชยราช
2. นางสาวปุญญาภา  วันดี