สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงพาณิภัค  อุ่นจิตร
 
1. นางสาวอธิตยา  ทวีจิตต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 30.5 เข้าร่วม 19 1. นางสาวณัฐริกา  สร้อยจิตร
 
1. นางสาวปุญญาภา  วันดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงวรรณิภา  เกลาโพธิ์
 
1. นางสาวอธิตญา  ทวีจิตต์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 13 1. นางสาวปรางทิพย์  ลาวิไลย
 
1. นางสาวอธิตญา  ทวีจิตต์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ปั้งกระโทก
 
1. นางสาวปุญญาภา  วันดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นายธนากร  โปชาเจริญ
 
1. นางสาวปุญญาภา  วันดี
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนิโลบล  ใจกล้า
2. นางสาวเจนจิรา  สร้อยจิตร
3. นางสาวไผ่เงิน  เหลี่ยมดี
 
1. นางสาววรรณภา  คำสุมาลี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรยา  เสกแสร้ง
2. เด็กหญิงอริสา  เสกแสร้ง
 
1. นางสาวปุญญาภา  วันดี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิไลพร  ปั้งกระโทก
2. นางสาวอรอุมา  ฤาษี
 
1. นางสาวปุญญาภา  วันดี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  นามเขต
 
1. นายอดิศักดิ์  ปุวิชา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวรสิตา  ลำพรม
 
1. นางบุญเรือง  โมคศิริ
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาดาวดี  วรธรรม
2. เด็กหญิงปนัทดา  ลาญาติ
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  นามนะวะ
 
1. นางสาวสุวิชญา  คงสุข
2. นางสาวยอดขวัญ  บุตรเทศ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนัฐจมีน  ตระการผล
 
1. นางสาวคำมี  ใจกล้า
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนริสา  อุตส่าห์ดี
 
1. นางสาวคำมี  ใจกล้า
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงต้องตา  มุมดี
2. เด็กหญิงปุณยนุช  บำเหน็จ
3. เด็กหญิงอัมพวัน  เพิ่มแก้ว
 
1. นางวันดี  สุขดี
2. นางสาวกาญจนา  อู๋สูงเนิน
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 11 1. นางสาวศศิธร  คล่องแคล่ว
2. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ใจดี
3. นางสาวอินทิรา  สาธร
 
1. นางสมศรี  ห่อทรัพย์
2. นางสุนันทา  ปรางนอก
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงฉัตรธิดา  นาหนองบัว
2. เด็กหญิงฐิติพร  อุบลนวล
3. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  เที่ยวทอง
 
1. นางบุญล้วน  ชินวงษ์
2. นายสำราญ  เมินดี
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71.6 เงิน 8 1. นางสาวกนกทิพย์  มามูล
2. นางสาวศันสนีย์  จบหล้า
3. นางสาวสุภาพร  พิมพ์จันทร์
 
1. นางสุนันทา  ปรางนอก
2. นางสมศรี  ห่อทรัพย์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.4 เงิน 15 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สร้อยจิตร
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงษ์ชาติ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เสริมทอง
 
1. นางสาวขนิษฐา  คิดงาม
2. นางนิภาพร  ศรีสุข
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวศศิธร  หอมจันทร์
2. นางสาวสิรินธิดา  สุขพูน
3. นางสาวสุวรรณา  บุรทร
 
1. นางสาวขนิษฐา  คิดงาม
2. นางนิภาพร  ศรีสุข
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มีพัฒน์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พฤษภาณิชย์
 
1. นางวันดี  สุขดี
2. นางสาวกาญจนา  อู๋สูงเนิน
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60.8 ทองแดง 10 1. นายประสิทธิ์  สุขจิตร
2. นายรัตชัย  หมั่นดี
 
1. นายสุวัสดิ์  แสงสุข
2. ว่าที่ร้อยตรีสนอง  พรหนองแสน
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 64.85 ทองแดง 6 1. เด็กชายกิตตินากรณ์  โชคเกิด
2. เด็กชายธีรวุฒิ  วัฒนบุตร
 
1. นายเอนก  พลคะชา
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายสมรักษ์  แสนกล้า
2. เด็กชายเอกราช  จันนุบิน
 
1. นายเอนก  พลคะชา
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.4 ทอง 10 1. นางสาวบุษกร  กระแสเทพ
2. นางสาวยุวดี  งามละม่อม
3. นางสาววารีรัตน์  ชะเมียงชัย
4. นางสาววิมลรัตน์  การนา
5. นางสาวเกศมณี  อินทิปปัญญา
 
1. นางสาวชญานี  สาระวิถี
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักริน  ลาทวี
2. เด็กชายจิณณวัตร  ชุ่มเสนา
3. เด็กหญิงปวีณา  แผ่นทอง
4. เด็กหญิงมาริสา   ชะเมียงชัย
5. เด็กชายอนันตชัย  สัตย์สุชน
 
1. นายดิสทัต  ทองดา
2. นางสาวหทัยกานต์  หทัยกานต์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. เด็กชายรัชดาภรณ์  เสน่หา
2. นางสาวสุนิดา  สร้อยจิตร
3. นางสาวหฤทัย  พลอยกระโทก
4. นางสาวอรปรียา  ปุ๋มแก้ว
5. นางสาวอารีรัตน์  คันภู
 
1. นางสาวหทัยกาณต์  ปลุกใจหาญ
2. นางสาวมีนา  จันทเขต
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคมกฤษ ศรีนิล  
2. นายจีรวัฒน์   โสมศรี
3. นายฐากูร บุราคร  
4. นายณัชพล อนุกูล  
5. นายณัฐพงษ์ ค้ำคูณ  
6. นางสาวณัฐพร ร่วมทวี  
7. นายธนชัย ซงราษี  
8. นายธนากร ฝ่ายสัจจา  
9. นายพงษ์ธนิต นาดี  
10. นายภควัฒน์ สวนงาม  
11. นายภาณุวัฒน์ พัฒสิงห์  
12. นายวัชระ   เชียงแรง
13. นายวันชัย เพิ่มแก้ว  
14. นายวิทยา วิเศษวงษา  
15. นางสาวสิรินธิดา   สุขพูน
16. นายอนุรักษ์   ดับชัย
17. นายอภิทักษ์ แอ่งสุข  
18. นางสาวอรพินทร์ สอนแสง  
19. นายอุดมศักดิ์ มุมดี  
20. นางสาวไผ่เงิน เหลี่ยมดี  
 
1. นายดิสทัต   ทองดา
2. นางสาวหทัยกานต์   ปลุกใจหาญ
3. นางสาวชญานี   สาระวิถี
4. นางสาวขนิษฐา   คิดงาม
5. นางสาวอาริด   แข็งแรง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง 13 1. เด็กหญิงวริศรา  อ่อนคำ
 
1. นางสาวมีนา  จันทเขต
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิวนาถ  สุธารส
2. เด็กหญิงโศภิสรา  เมาเสม
 
1. นางสาวมีนา  จันทรเขต
2. นางพิลาสลักษณ์  รวมธรรม
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริพร  สำราญสุข
2. นายเมธาวี  กรวยทอง
 
1. นางสาวมีนา  จันทรเขต
2. นางพิลาสลักษณ์  รวมธรรม
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกมลกวรรณ  สะอาด
2. นางสาวกุสุมา  ทรัพย์มูล
3. นางสาวณัชนิชา  งามทวี
4. นางสาวรัตนาพร  พงศ์เศรษฐมาศ
5. นางสาววิภาพร  แป๊ะเขียว
6. นางสาวศิรินภา  แสนกล้า
7. นางสาวสุชาดา  สายกระสุน
8. นางสาวหนึ่งฤทัย  ใจตรงมา
9. นางสาวอังคณา  ชุ่มจิตร
10. นางสาวเจนจิรา  เพ็งเพชร
 
1. นางสาวหทัยกานต์  ปลุกใจหาญ
2. นายกวีพลัฏฐ์  บุญประสิทธิ์
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 15 1. นายสิทธิชัย  กระแสโท
2. เด็กหญิงสุชาดา  ภางาม
 
1. นายวสันต์  จันทร์โทวงศ์
2. นายสุชีพ  สันทาลุนัย
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 17 1. นางสาวศิริลักษณ์  เพ็ชรสุวรรณ์
2. นางสาวอรพิน  เซ็นกลาง
 
1. นายวสันต์  จันทร์โทวงศ์
2. นายสุชีพ  สันทาลุนัย
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปติยดา  ทรงวาจา
 
1. นางสาวอาริด  แข็งแรง
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 11 1. นายภานุวัฒน์  สาธร
 
1. นางสาวอาริด  แข็งแรง
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอภิญญา  สุขใส
 
1. นางสาวอาริด  แข็งแรง
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายอภิวัฒน์  อินทร์สำราญ
 
1. นางศิรินภา  ช่างการ
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 12 1. นางสาวกนกวรรณ  วรธรรม
 
1. นางเนตรนภา  วาลีประโคน
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงภิรมย์  แย้มนาม
 
1. นางบัวสอน  ไชยฤทธิ์
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 8 1. นางสาวสุกัญญา  โพธิ์ธรรม
 
1. นางสาวศุภานิช  หงษ์ทอง
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.76 ทอง 7 1. เด็กหญิงรักษิตา  สังเกตกิจ
 
1. นางศิรินภา  ช่างการ
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.25 ทอง 12 1. นายศุภนนท์  ครอบทอง
 
1. นางเนตรนภา  วาลีประโคน
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงบุญญภัทร  บำรุง
 
1. นางนงลักษณ์  พลคะชา
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 62.8 ทองแดง 9 1. นางสาวเกศราภรณ์  คล่องแคล่ว
 
1. นางสาวศุภานิช  หงษ์ทอง
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกิติยา  ชูดอก
2. เด็กหญิงปวีณา  อิ่มรัมย์
3. เด็กหญิงอังคณา  สิทธิสอน
 
1. นายสนธยา  ไชยราช
2. นางสาวปุญญาภา  วันดี
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 59.6 เข้าร่วม 14 1. นางสาวจิตรานุช  สุขเลิศ
2. นางสาวนิภา  บุญเจือ
3. นางสาวบุศรินทร์  สิทธิสอน
 
1. นายสนธยา  ไชยราช
2. นางสาวปุญญาภา  วันดี
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ภูนุภา
2. เด็กหญิงประกายศิลป์  เพิ่มทอง
 
1. นางนงลักษณ์  พลคะชา
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอนุชสรา  ดวงราษี
 
1. นางนงลักษณ์  พลคะชา
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายฐิติวุฒิ  บุญครอง
2. เด็กชายธีรภัทร  กรีทอง
 
1. นางนิตยา  ต้องถือดี
2. นางสาวสุวิชญา  คงสุข
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศิรินภา  อนุลีจันทร์
 
1. นางสุวรรณี  พิมลี
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอภัสรา  เพิ่มบุญ
2. เด็กหญิงอภิชญา  เพิ่มแก้ว
 
1. นางสาวปุญญาภา  วันดี
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุภาวดี  ชัยสิทธิ์
 
1. นางสาวปุญญาภา  วันดี
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  วัชรวรพันธ์
 
1. นางนิตยา  ต้องถือดี
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจักกฤษณ์  ใจกล้า
 
1. นางสุวรรณี  พิมลี
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กชายชิราวุธ  ยอดสุรินทร์
2. เด็กชายเรวัต  กระแจะจันทร์
 
1. นางสาวฐาปนีย์  ปราบสิทธิ์
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นายพงษ์ปวุฒิ  เพียรธรรม
2. นายอนุรักษ์  ดับชัย
 
1. นางสาวฐาปนีย์  ปราบสิทธิ์
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษ์สิน
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เที่ยวทอง
 
1. นายอุดม  คิดดีจริง
2. นางกรพรรณ  คิดดีจริง
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายยุทธการ  มียิ่ง
2. นายวุฒิชัย  ชัยสุภา
3. นายอธิวัฒน์  อินทร์นอก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสนอง  พรหนองแสน
2. นางสุภาภรณ์  ทองแผ่น
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรกฤษณ์  ไพบูรณ์
2. นายธนวัฒน์  จินดาศรี
3. นายศุภชัย  อุชชุพระราช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสนอง  พรหนองแสน
2. นายสุวัสดิ์  แสงสุข
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77 เงิน 12 1. นางสาวกัญญารัตน์  โสมศรี
2. นางสาวทาริกา  บุญด้วง
3. นางสาวธารีรัตน์  สงกล้า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสนอง  พรหนองแสน
2. นางวิบูลย์รัตน์  คงเสมอ
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.8 ทอง 12 1. เด็กชายคมกฤษ  ศรีนิล
2. เด็กชายประดิษฐ์  เคารพ
3. เด็กชายอิสระ  จันทร์ดี
 
1. นายเหลียน  ผุยโพนทัน
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 -1 -