สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พละหาร
2. เด็กชายวัชระ  ทวีอินทร์
3. เด็กหญิงศุภานัน  ตรงแก้ว
 
1. นางอนัญญา  สุขไกร
2. นางสุพิน  สุมิตรดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนธรณ์  จันทร์สุข
2. นางสาวสุดารัตน์  เจริญธรรม
3. นางสาวอรณิชา  ชาพิมาย
 
1. นายธนพล  นิลผาย
2. นางสาวสุมาลี  เมืองจันทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยุตย์  กำจัดภัย
2. เด็กหญิงปาริชาติ  เรืองโรจน์
3. เด็กชายสหรัฐ  บุญเจริญ
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  ทูลดี
2. นางสาวสุพิน  สุมิตดี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประกายมาศ  มูลสูงเนิน
2. นางสาวมาลี  ใหญ่จันอัด
3. นายสิทธิชัย  สมเสร็จ
 
1. นายนิรุต  ฉิมเพชร
2. นางสาวธัญญพัทธ์  รติกุลฐิตินันท์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนาดล  แสวงสิทธิ์
2. เด็กชายอภิเดช  แสวงสุข
 
1. นายวิมาน  บูรณ์เจริญ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.25 ทอง 11 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สุขประโคน
2. เด็กหญิงบัวลอย  ดาทอง
3. เด็กหญิงปภัสรา  ดวงมาลา
4. เด็กหญิงพิมพา  ชูรัมย์
5. เด็กหญิงอารียา  ด่อนแก้ว
 
1. นายศิริชัย  หมื่นเจริญ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  แสงดี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นางสาวกนกวรรณ  แจ่มใส
2. นางสาวจารุวรรณ  สังเกตกิจ
3. นางสาวน้ำผึ้ง  แจ่มใส
4. นางสาวพนมรัตน์  คงสมพงศ์
5. นายเพียงใจ  ม่วงประโคน
 
1. นายศิริชัย  หมื่นเจริญ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  แสงดี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง 12 1. เด็กชายธีรภัทร  สาโสภา
 
1. นายไพทูรย์  ทวีแสง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 11 1. นางสาวสมมาส  แสนรัมย์
 
1. นายไพทูรย์  ทวีแสง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 19 1. เด็กชายนัฐนนท์  ก่อแก้ว
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แจ่มใส
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  แสงดี
2. นางสาวญาณา  วาจนสุนทร
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.2 ทอง 25 1. นายปฏิภาณ  มณีศรี
2. นางสาวอัฉราภรณ์  ปานยิ้ม
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  แสงดี
2. นางสาวญาณา  วาจนสุนทร
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 82.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีบุษย์
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา  ยืนยง
3. เด็กหญิงถิรดา  สายยศ
4. เด็กหญิงปานหทัย  สมหวัง
5. เด็กหญิงภัคจิรา  ไหมทอง
6. เด็กหญิงสายฝน  รุ่งเรือง
7. เด็กหญิงสุนิสา  ยอดเพชร
8. เด็กหญิงอัจจิมา  สุขแสวง
9. เด็กหญิงอาภาพร  พิพิธ
10. เด็กหญิงเก็จมณี  กิ่งแก้ว
 
1. นายติกขเวทย์  สมยิ่ง
2. นายณัฐพงษ์  สัตปานนท์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววาสนา  มาศรักษา
2. นางสาวอนุชิตา  พื้ึ่งโค
 
1. นายเลอศักดิ์  ไชยเทพ
2. นายพงษ์ธร  จันทร์โสภา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายพงศการ  มั่นหมาย
2. เด็กชายวันชัย  ทวีอินทร์
3. เด็กชายศิริภาพ  สุขทวี
 
1. นายปฏิวัติ  นรสาร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสมพงษ์  บุญมา
2. นายอนันต์  สมใจปาน
3. นายเกริกชัย  สันตวง
 
1. นายปฏิวัติ  นรสาร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายยุทธการ  สายยศ
 
1. นางสาวกรรณิกา  ขันทอง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาภากร  สังเกตกิจ
 
1. นายนพัฒน์  สมัญญา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 6 1. นางสาวสุนิสา  อัดกลาง
 
1. นายกรรณิกา  ขันทอง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  พิมพ์ลา
 
1. นางสาวนภัสบงกช  ไชยมูล
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.4 ทอง 6 1. นางสาวนภัสวรรณ  พวงเพ็ชร
 
1. นางสาวนภัสบงกช  ไชยมูล
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงนวพร  สำเภาศรี
 
1. นางสาวนภัสบงกช  ไชยมูล
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.25 ทอง 6 1. นายธวัชชัย  สุขจิตร์
 
1. นางสาวนภัสบงกช  ไชยมูล
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนภดล  ผิวหนองอ่าง
2. นายปฏิญาณ  มณีศรี
3. นายปฐพี  นามมูลตรี
4. นายรณฤทธิ์  หนูสิงห์
5. นายวิวัฒน์  ประเมินชัย
6. นายศุภชัย  บรรจุงาม
 
1. นายเรืองณวิน  มีดินดำ
2. นายพงษ์ธร  จันทร์โสภา
3. นายธวัชชัย  มีสะอาด
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ชัยยา
2. เด็กหญิงอลิษา  ปราศจาก
 
1. นายวิมาน  บูรณ์เจริญ
 
25 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชูวงค์  ยืนยง
2. เด็กชายนันทวัฒน์  เชิดกลิ่น
3. เด็กชายอุเทน  คันชมา
 
1. นายวิมาน  บูรณ์เจริญ
2. นายณัฐพงษ์  สัตปานนท์
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  กุลนาจันทร์
2. เด็กชายสมพงษ์  เยิงรัมย์
3. เด็กชายสินทนา  จันทะคาม
 
1. นายเรืองยศ  สารกิจ
2. นายพิษณุ  คำภู
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายตฤณ  ผิวหนองอ่าง
2. นายศักดิ์ศิพงษ์  ศรีบุญเรือง
3. นายศุภลักษณ์  ยิ่งเชิดงาม
 
1. นายเรืองยศ  สารกิจ
2. นางจันทรา  สารกิจ
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาญวิทย์  รุ่งเรือง
2. เด็กชายทิวานนท์  ปานทอง
3. เด็กชายพลวัต  แหวนทอง
 
1. นายเรืองยศ  สารกิจ
2. นายจักรพงศ์  พรมสิทธิ์
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายมาวิน  ไชยรบ
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  วรรณชูชิด
3. นายอนุวัฒน์  รักคำมูล
 
1. นายเรืองยศ  สารกิจ
2. นางจันทรา  สารกิจ
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนิษฐา  พุฒตาล
2. นางสาวปนัดดา  สมทางดี
3. นายยรรยง  เจริญยิ่ง
4. นางสาวรัชฎา  โสรักนิต
5. นายสุขสันต์  แจ่มใส
6. นางสาวสุดารัตน์  โกยสำราญ
 
1. นายวิมาน  บูรณ์เจริญ
2. นางสาวนิตยา  ไชยมหา
3. นางสาวสสินันท์  ศรีสุวรรณ
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤษณา  สายยศ
2. นางสาวกัญญารัตน์  โยงรัมย์
3. นางสาวกันยา  คำนึงเป็น
 
1. นางสาวนิตยา  ไชยมหา
2. นายวิมาน  บูรณ์เจริญ
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสายสุนีย์  สาระ
2. นางสาวสุภาพร  สุขเกษม
3. นางสาวโยธิกา  เกษรบัว
 
1. นางสาวสสินันท์  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวนิตยา  ไชยมหา