สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงญาดา  หาญอาสา
 
1. นางอรอนงค์  มีสะอาด
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.2 เงิน 6 1. นางสาวศิวพร  เจียมทอง
2. นางสาวสกาวเดือน  ชำนิ
3. นางสาวอินทิรา  มีสัตย์
 
1. นางสาวธัญญพัทธ์  รติกุลฐิตินันท์
2. นางสาวสุมาลี  เมืองจันทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กชายชัยณรงค์  สาลี
2. เด็กชายบัญชาฐิติศักดิ์  อยู่ดีรัมย์
3. เด็กชายเกียรติยศ  บุญมี
 
1. นายธนพล  นิลผาย
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  ทูลดี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นายสัญญา  เรียบร้อย
 
1. นายปฏิวัติ  นรสาร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวสุนันธิสาข์  สุรศร
 
1. นายปฏิวัติ  นรสาร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วมาลา
 
1. นายปฏิวัติ  นรสาร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นางสาวธัญฑิญา  รสปุ้ง
 
1. นายปฏิวัติ  นรสาร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวภริตา  นามภักดี
2. นางสาวสิริยากร  สุมามารย์
 
1. นางสาวถิรวรรณ  ระดมสุข
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศศิธร  วิเชียร
2. นางสาวสรัญญา  ไทยอานนท์
 
1. นายวิมาน  บูรณ์เจริญ