สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงอรอุมา  มะลิมาศ
 
1. นางสาวราตรี  เจือจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 1. นางสาวปัทมา  จงกลาง
 
1. นายสุทธิพงษ์  ปินะถา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีระ  ยอดเพชร
 
1. นางสาวเสาวรัตน์  จันเหลือง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 1. นางสาวฉัตรติยา  อิ่มสำราญ
2. นางสาววิราณี  สังเกตกิจ
3. นายอดิศักดิ์  ใหมทอง
 
1. นายธวัชชัย  มีสะอาด
2. นายชัยพิชิต  คนหาญ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61.8 ทองแดง 9 1. นายนิรันดร์  ชาติดี
2. นางสาวสรัญญา  ไทยอานนท์
 
1. นายนิรุต  ฉิมเพชร
2. นายธวัชชัย  มีสะอาด
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63.62 ทองแดง 10 1. เด็กชายศุภชัย  ประชุมฉลาด
2. เด็กชายสรันณ์  สมปอย
 
1. นายวิมาน  บูรณ์เจริญ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจิรัญญา  วงษ์อามาตย์
 
1. นายปฏิวัติ  นรสาร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เจริญรัมย์
 
1. นายปฏิวัติ  นรสาร
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 61.4 ทองแดง 5 1. นางสาวดวงกมล  วิเศษ
 
1. นายธนากร  ทองนำ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปนัดดา  เสาเวียง
 
1. นางสาวถิรวรรณ  ระดมสุข
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นายพิทักษ์  สุสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวถิรวรรณ  ระดมสุข
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนันทิยา  ใจป้อ
2. เด็กหญิงเบญจพรรณ  แสงงาม
 
1. นายวิมาน  บูรณ์เจริญ