สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 56.5 เข้าร่วม 11 1. นางสาวชฎาพร  ขอวร
 
1. นางสาวอสิพร  เอี่ยมสะอาด
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 4 1. นายธนากร  หอมยิ่ง
 
1. นางสาวนวลปรางค์  พองนวล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายอนุรักษ์  มณีศรี
 
1. นายพรชัย  สุขแสวง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 5 1. นายอำพล  จูมสูงเนิน
 
1. นายวีระวัฒน์  ดวงมณี
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงชญานุตย์  แจ่มใส
2. เด็กหญิงยอแสง  เมินธนู
 
1. นายเลอศักดิ์  ไชยเทพ
2. นายพงษ์ธร  จันทร์โสภา
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ยะพลหา
 
1. นางสาวศิรภัสสร  บุญมา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 5 1. นางสาวณัฐิดา  ศาลางาม
 
1. นางสาวศิรภัสสร  บุญมา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงฐนิษฐา  อิงไธสง
2. เด็กหญิงเกษราพร  ผุสดี
 
1. นางสาวศิริภัสสร  บุญมา