สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระแก้ววิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.4 ทอง 8 1. เด็กชายพงศกร  ลอดแสง
2. เด็กชายสิทธิชัย  กิ่งกุล
3. เด็กหญิงเอ็มพิกา  นันทิจารย์
 
1. นายวิทยา  รอบคอบ
2. นางสาวอารดา  ขันตี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงกณิกนันท์  วิเศษพันธ์
2. เด็กหญิงฐิติมา  เที่ยงทัศน์
3. เด็กหญิงรัชนีกร  ศรีเลิศ
4. เด็กหญิงวิไลพร  แดงสาย
5. เด็กหญิงศศิพร  พันนาม
 
1. นางปวันรัตน์  แดงงาม
2. นางมณีน้อย  พงษ์เกตุศิริพัฒนา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิติมา  เชิดสุข
2. นางสาวธัญญารัตน์  วงศ์ใหญ่
3. นางสาววรรณวิภา  วิศรุตวนิช
4. นางสาววิมลรัตน์  ผ้าผิวดี
5. นางสาวเจนจิรา  เสมอดี
 
1. นางอารดา  ขันตี
2. นายเฉลิมศักดิ์  อนันมา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.1 ทอง 15 1. เด็กหญิงญาณิศา  สาธร
2. เด็กชายนพดล  พึ่งโพธิ์
 
1. นางปวันรัตน์  แดงงาม
2. นางมณีน้อย  พงษ์เกตุศิริพัฒนา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.2 ทอง 7 1. นางสาวขวัญฤดี  งามล้ำ
2. นายเทพอมร  บุญเพ็ง
 
1. นางมณีน้อย  พงษ์เกตุศิริพัฒนา
2. นางปวันรัตน์  แดงงาม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิฬาภรณ์   ฤาชัย
2. นางสาวณัฐการนต์   ชุ่มมาก
3. นางสาวดอกอ้อ   บุญพูน
4. นางสาวนลินนภา   สวนมี
5. นางสาวยุพา   ทองขาว
6. นางสาววิภาดา   ดวงอาจ
7. นางสาววิระดา   สาตสิน
8. นางสาวสุดารัตน์   ปัดทา
9. นางสาวอรยา   คำเสียง
10. นางสาวอิสรีย์   ดัชถุยาวัตร
 
1. นางปวันรัตน์  แดงงาม
2. นางมณีน้อย  พงษ์เกตุศิริพัฒนา
3. นายสุุธี  แดงงาม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุจิตรา  เสมอดี
 
1. นายสุธี  แดงงาม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิฬาภรณ์  ฤาชัย
 
1. นายสมศักดิ์  โสมทอง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราภรณ์  นวลละออง
 
1. นายสมศักดิ์  โสมทอง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  พอกผลดี
2. นายจีรยุทธ  เชี่ยวชาญ
3. นายชนะชัย  วิบูลอรรถ
4. เด็กชายณัฐพงษ์  โยโพธิ์
5. นายณัฐวร  จันทร์เขียว
6. นายณัฐวีร์  วิมลใส
7. นางสาวดวงกมล  สมบัติวงค์
8. นางสาวดาวทิพย์  พวงจิตร
9. นายทศพล  จันทร์ศิริ
10. นายธนพล  สงค์พิมพ์
11. นายธนาสิน  สืบเพ็ง
12. เด็กชายนพดล  พึ่งโพธิ์
13. นางสาวบัวแก้ว  ยาดี
14. นางสาวภิญดา  พรหมวงศ์
15. นางสาวยลดา  ต้นทอง
16. นางสาวรัสมี  หมื่นเเสน
17. นายราชัน  ดวงจันทร์
18. นางสาวรุ่งทิวา  บรรพตเขียว
19. นางสาวลัดดา  วิเศษชาติ
20. นางสาวลัดดารัตน์  บุญเลิศ
21. นางสาววรรณิสา  สวนมี
22. นางสาววาสนา  คำแพง
23. นายวิทวัส  วงค์ละคร
24. นางสาววิภาดา  ดวงอาจ
25. นางสาววิมลรัตน์  ผ้าผิวดี
26. นางสาววิรดา  สาตสิน
27. นายศราวุฒิ  โคนาบาล
28. นางสาวสิริรัตน์  มุสีพันธ์
29. นายสุพรรณพงษ์  ดลจำเริญ
30. นางสาวสุรีรัตน์  แก้วโภค
31. นายอภิรัตน์  ผมทอง
32. เด็กชายอภิเดช  ศรีใส
33. นางสาวอรยา  วงศ์ษา
34. นางสาวอรวรรณ  โพธิ์แก้ว
35. นางสาวอิสรีย์  ดัชถุยาวัตร
36. นายเกรียงไกร  สมบัติวงศ์
37. นางสาวเจนจิรา  เสมอดี
38. นางสาวเมทินี  พรานแม่น
39. นางสาวไอลดา  แพทย์มด
 
1. นายสมศักดิ์  โสมทอง
2. นายสุธี  แดงงาม
3. นางสาวชัชดา  กิ่งแก้ว
4. นางปวันรัตน์  แดงงาม
5. นางสาวกาญจนา  จิตรพิมาย
6. นายสุรศักดิ์  กิตติกรองทอง
7. นายวิจิตร  นามเวช
8. นางสาวนิภาวรรณ  สุขน้อย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จำจด
2. เด็กชายกฤษฎา  ชนะสงคราม
3. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  ศรีจักร
4. เด็กหญิงกาญจนา  จันทร์ดำ
5. เด็กหญิงกุสุมา  ก้อนทอง
6. เด็กชายชานวิทย์  แปะเขียว
7. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ปิ่นเพ็ชร
8. เด็กชายณัฐพงษ์  โยโพธิ์
9. เด็กหญิงณัฐยา  ลี้เจริญ
10. เด็กชายทนงศักดิ์  ดัชถุยาวัตร
11. เด็กชายธนัญชัย  สิงธุดม
12. เด็กชายธีระพงษ์  หล้าล้ำ
13. เด็กชายปริญญา  วงศ์คำ
14. เด็กชายปวีณา  ใยบัว
15. เด็กหญิงปิยธิดา  การินทร์
16. เด็กหญิงปิยพร  เชื้อทอง
17. เด็กหญิงภาวิณี  นะเนตร
18. เด็กหญิงรัตนา  เสือแก้ว
19. เด็กหญิงรุ่งนภา  ดีลุ่น
20. เด็กชายวรพล  เพชรงา
21. เด็กชายวัชรพล  วังนุช
22. เด็กชายวายุ  ศาลางาม
23. เด็กหญิงวาสนา  ระยับศรี
24. เด็กชายวีระชัย  สุขคุ้ม
25. เด็กชายวุฒิชัย  วรธงชัย
26. เด็กชายวุฒิชัย  สาละติ
27. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อุทโท
28. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จงกุล
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทะพันธ์
30. เด็กหญิงสุประภา  กาหลง
31. เด็กชายอภินันท์  บุญแม้น
32. เด็กหญิงอรพินท์  สมใจ
33. เด็กหญิงอุทุมพร  สวัสดี
34. เด็กหญิงเมธิณี  แก้วหลวง
35. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เกษกุล
36. เด็กชายเอกราช  บุญเกิด
37. เด็กชายแจ่มนภา  ทองมาก
38. เด็กชายโชคทวี  พวงจิตร
 
1. นายสมศักดิ์  โสมทอง
2. นายสุธี  แดงงาม
3. นางปวันรัตน์  แดงงาม
4. นางสาวชัชดา  กิ่งแก้ว
5. นางสาวกาญจนา  จิตรพิมาย
6. นายศุภกร  บุญเผย
7. นางสาวปพิชญา  คิดดี
8. นางวรรณี  พูนเสงี่ยมศิลป์
 
12 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเด่นชัย  น้อยโคตร
 
1. นายสมศักดิ์  โสมทอง
 
13 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขวัญฤดี  งามล้ำ
2. นายประกอบ  พิลารัตน์
3. นางสาวรสินทรา  มิทะ
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  อนันมา
2. นางอารดา  ขันตี
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธิดา  สมบูรณ์
2. นางสาวรสรินทร์  รุดชาติ
3. นางสาวอทิตยา  บุญเจริญ
 
1. นางสุพิน  เสาสูง
2. นางวรรณี  พูนเสงี่ยมศิลป์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนัญชัย  สิงธุดม
2. เด็กชายปฏิญา  อุนอก
3. เด็กชายสมานชัย  นะเนตร
 
1. นางสุพิน  เสาสูง
2. นางวรรณี  พูนเสงี่ยมศิลป์