สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระแก้ววิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวธิติมา  งามจันทร์
2. นางสาววันนิดา  อุลัยพงษ์
3. นางสาวสุรีรัตน์  แก้วโภค
 
1. นายศุภกร  บุญเผย
2. นายสุรศักดิ์  กิตติกรองทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เดชบุรัมย์
2. เด็กชายสมพงษ์  อนงค์ชัย
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  อนันมา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.4 เงิน 17 1. เด็กหญิงสายชล  สิงหเวหน
 
1. นางปวันรัตน์  แดงงาม
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวณัฐริกา  วิบูลอรรถ
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  ซ่อมจันทร์
 
1. นายประสิทธิ์  ทองเปลว
2. นางน้ำนิ่ง  ทรงกุล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาววัลวิภา  ผมทอง
 
1. นายสุธี  แดงงาม
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 72.75 เงิน 5 1. นางสาวกรรณิการ์  ทรงกุล
2. นางสาวจุฑามาศ  ชัยภา
3. นางสาวธนาพร  ธรรมนาม
4. นางสาวอำนวยพร  ชินบุตร
5. นางสาวเบญจมาศ  เจริญยิ่ง
6. นางสาวเพ็ญเพชร  บุญกล้า
7. นางสาวโชติรส  ภูหอม
 
1. นางวรรณี  พูนเสงี่ยมศิลป์
2. นายสุรศักดิ์  กิตติกรองทอง
3. นายสุธี  แดงงาม