สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระแก้ววิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพรชนก  สีหะนาม
 
1. นางสุพิน  เสาสูง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นางสาวพัชรินทร์  วิมลใส
2. นางสาวสิริพร  บุญคำ
 
1. นางวรานิษฐา  รัตนพันธ์
2. นางสุพิน  เสาสูง
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 10 1. เด็กชายวันเฉลิม  โชติรส
2. เด็กหญิงสุชาดา  กุลชาติ
3. เด็กชายอภินันท์  บุญแม้น
 
1. นายศุภกร  บุญเผย
2. นายสุรศักดิ์  กิตติกรองทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจิราดา  วงศ์สุนทร
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พวงจันทร์
3. เด็กหญิงลลิตา  จันทร์ภักดิ์
 
1. นางสาวกาญจนา  จิตรพิมาย
2. นายพงษ์พัฒน์  ทองอ้ม
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65.2 ทองแดง 11 1. นายวรพล  ภูหอม
2. นางสาวสุณิสา  สมพาม
3. นางสาวเอื้องฟ้า  คาบจันทร์
 
1. นางสาวกาญจนา  จิตรพิมาย
2. นายพงษ์พัฒน์  ทองอ้ม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 67.04 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัชชญา  ชัชวาล
2. เด็กชายสุริยา  บุญครัน
 
1. นายวิจิตร  นามเวช
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงเมทินี  แก้วหลวง
 
1. นางสาวปราณี  หาญประโคน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 18 1. นางสาวธารารัตน์  บุญมาก
2. นางสาวสุนิสา  สมนาม
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  สุขน้อย
2. นางสาวชัชดา  กิ่งแก้ว
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวกรรณิกา  ยิ่งงาม
2. นางสาวพรรณนิกา  โสธิฤทธิ์
3. นางสาวสิริพร  แพทย์นาดี
 
1. นางวรานิษฐา  รัตนพันธ์
2. นางสุพิน  เสาสูง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กชายปริญญา  วงศ์คำ
2. เด็กหญิงสุภาพร  เอี่ยมเมี้ยน
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  อนันมา
2. นางอารดา  ขันตี