สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระแก้ววิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 46.5 เข้าร่วม 13 1. นางสาวดาวทิพย์  พวงจิตร
 
1. นางวรานิษฐา  รัตนพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 46.4 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงรัตนา  เสือแก้ว
 
1. นางสุพิน  เสาสูง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจันทนี  ศรีเลิศ
 
1. นายสุรศักดิ์  กิตติกรองทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 15 1. นางสาวขวัญฤทัย  โกศล
 
1. นายสุรศักดิ์  กิตติกรองทอง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสายชล  ดวงอาจ
2. เด็กชายเอกราช  บุญเกิด
 
1. นายศุภกร  บุญเผย
2. นายสุรศักดิ์  กิตติกรองทอง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 6 1. นายธนพงศ์  เข็มทอง
2. นายภานุ  อังสานุ
 
1. นายศุภกร  บุญเผย
2. นายสุรศักดิ์  กิตติกรองทอง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกฤษฎา  ชนะสงคราม
 
1. นายศุภกร  บุญเผย
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 7 1. นายกิตติศักดิ์  ล้ำเลิศ
 
1. นายศุภกร  บุญเผย
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายกฤษณะ  แข็งฉลาด
2. นายทวีชาติ  จันทร์ดำ
3. นางสาวอรยา  จันทนาการ
 
1. นายวิจิตร  นามเวช
2. นางสาวอารดา  ขันตี
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงกิติยาภรณ์  ดวงนิล
2. เด็กชายสุพรรณ  ผลาไชย
 
1. นายประสิทธิ์  ทองเปลว
2. นางน้ำนิ่ง  ทรงกุล
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ดีลุน
 
1. นางสาวชัชดา  กิ่งแก้ว
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ศรีเลิศ
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  สุขน้อย
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 56.6 เข้าร่วม 11 1. นางสาวพุทธินันท์  ปัดทา
 
1. นางสาวชัชดา  กิ่งแก้ว