สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระแก้ววิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพรชนก  สีหะนาม
 
1. นางสุพิน  เสาสูง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 46.5 เข้าร่วม 13 1. นางสาวดาวทิพย์  พวงจิตร
 
1. นางวรานิษฐา  รัตนพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 46.4 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงรัตนา  เสือแก้ว
 
1. นางสุพิน  เสาสูง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนพล  สงค์พิมพ์
 
1. นางวรานิษฐา  รัตนพันธ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นางสาวพัชรินทร์  วิมลใส
2. นางสาวสิริพร  บุญคำ
 
1. นางวรานิษฐา  รัตนพันธ์
2. นางสุพิน  เสาสูง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจันทนี  ศรีเลิศ
 
1. นายสุรศักดิ์  กิตติกรองทอง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 15 1. นางสาวขวัญฤทัย  โกศล
 
1. นายสุรศักดิ์  กิตติกรองทอง
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวธิติมา  งามจันทร์
2. นางสาววันนิดา  อุลัยพงษ์
3. นางสาวสุรีรัตน์  แก้วโภค
 
1. นายศุภกร  บุญเผย
2. นายสุรศักดิ์  กิตติกรองทอง
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 10 1. เด็กชายวันเฉลิม  โชติรส
2. เด็กหญิงสุชาดา  กุลชาติ
3. เด็กชายอภินันท์  บุญแม้น
 
1. นายศุภกร  บุญเผย
2. นายสุรศักดิ์  กิตติกรองทอง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสายชล  ดวงอาจ
2. เด็กชายเอกราช  บุญเกิด
 
1. นายศุภกร  บุญเผย
2. นายสุรศักดิ์  กิตติกรองทอง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 6 1. นายธนพงศ์  เข็มทอง
2. นายภานุ  อังสานุ
 
1. นายศุภกร  บุญเผย
2. นายสุรศักดิ์  กิตติกรองทอง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกฤษฎา  ชนะสงคราม
 
1. นายศุภกร  บุญเผย
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 7 1. นายกิตติศักดิ์  ล้ำเลิศ
 
1. นายศุภกร  บุญเผย
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ยอดคำตัน
2. เด็กชายวรพล  เพชรงา
3. เด็กหญิงวริศรา  บุญทรัพย์
 
1. นายวิทยา  รอบคอบ
2. นางอารดา  ขันตี
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายกฤษณะ  แข็งฉลาด
2. นายทวีชาติ  จันทร์ดำ
3. นางสาวอรยา  จันทนาการ
 
1. นายวิจิตร  นามเวช
2. นางสาวอารดา  ขันตี
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจิราดา  วงศ์สุนทร
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พวงจันทร์
3. เด็กหญิงลลิตา  จันทร์ภักดิ์
 
1. นางสาวกาญจนา  จิตรพิมาย
2. นายพงษ์พัฒน์  ทองอ้ม
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65.2 ทองแดง 11 1. นายวรพล  ภูหอม
2. นางสาวสุณิสา  สมพาม
3. นางสาวเอื้องฟ้า  คาบจันทร์
 
1. นางสาวกาญจนา  จิตรพิมาย
2. นายพงษ์พัฒน์  ทองอ้ม
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.4 ทอง 8 1. เด็กชายพงศกร  ลอดแสง
2. เด็กชายสิทธิชัย  กิ่งกุล
3. เด็กหญิงเอ็มพิกา  นันทิจารย์
 
1. นายวิทยา  รอบคอบ
2. นางสาวอารดา  ขันตี
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 67.04 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัชชญา  ชัชวาล
2. เด็กชายสุริยา  บุญครัน
 
1. นายวิจิตร  นามเวช
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เดชบุรัมย์
2. เด็กชายสมพงษ์  อนงค์ชัย
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  อนันมา
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงกณิกนันท์  วิเศษพันธ์
2. เด็กหญิงฐิติมา  เที่ยงทัศน์
3. เด็กหญิงรัชนีกร  ศรีเลิศ
4. เด็กหญิงวิไลพร  แดงสาย
5. เด็กหญิงศศิพร  พันนาม
 
1. นางปวันรัตน์  แดงงาม
2. นางมณีน้อย  พงษ์เกตุศิริพัฒนา
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจันทมณี  สมบัติ
2. เด็กหญิงณัฐรียา  มะโนศรี
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีบัวบาล
4. เด็กหญิงสุวรรณสร  ศิริเพ็ง
5. เด็กหญิงอารียา  ปัดทา
 
1. นางปวันรัตน์  แดงงาม
2. นางมณีน้อย  พงษ์เกตุศิริพัฒนา
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนากร  คลองแสนเมือง
2. เด็กชายปู  ดียิ่ง
3. เด็กชายพิชิตชัย  สมฤทธิ์
4. เด็กชายภูมินทร์  ศรีสันงาม
5. เด็กชายวรรณชัย  ชมสุข
 
1. นางอารดา  ขันตี
2. นายเฉลิมศักดิ์  อนันมา
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิติมา  เชิดสุข
2. นางสาวธัญญารัตน์  วงศ์ใหญ่
3. นางสาววรรณวิภา  วิศรุตวนิช
4. นางสาววิมลรัตน์  ผ้าผิวดี
5. นางสาวเจนจิรา  เสมอดี
 
1. นางอารดา  ขันตี
2. นายเฉลิมศักดิ์  อนันมา
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.4 เงิน 17 1. เด็กหญิงสายชล  สิงหเวหน
 
1. นางปวันรัตน์  แดงงาม
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.1 ทอง 15 1. เด็กหญิงญาณิศา  สาธร
2. เด็กชายนพดล  พึ่งโพธิ์
 
1. นางปวันรัตน์  แดงงาม
2. นางมณีน้อย  พงษ์เกตุศิริพัฒนา
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.2 ทอง 7 1. นางสาวขวัญฤดี  งามล้ำ
2. นายเทพอมร  บุญเพ็ง
 
1. นางมณีน้อย  พงษ์เกตุศิริพัฒนา
2. นางปวันรัตน์  แดงงาม
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิฬาภรณ์   ฤาชัย
2. นางสาวณัฐการนต์   ชุ่มมาก
3. นางสาวดอกอ้อ   บุญพูน
4. นางสาวนลินนภา   สวนมี
5. นางสาวยุพา   ทองขาว
6. นางสาววิภาดา   ดวงอาจ
7. นางสาววิระดา   สาตสิน
8. นางสาวสุดารัตน์   ปัดทา
9. นางสาวอรยา   คำเสียง
10. นางสาวอิสรีย์   ดัชถุยาวัตร
 
1. นางปวันรัตน์  แดงงาม
2. นางมณีน้อย  พงษ์เกตุศิริพัฒนา
3. นายสุุธี  แดงงาม
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงฐิติมา  เที่ยงทัศน์
2. นายณัฐวีร์  วิมลใส
3. เด็กชายธนากร  คลองแสนเมือง
4. เด็กชายธีระศักดิ์  ทะเนินรัมย์
5. เด็กชายปู  ดียิ่ง
6. เด็กชายพิชิตชัย  สมฤทธิ์
7. เด็กชายภูมินทร์  ศรีสันงาม
8. เด็กชายวรรณชัย  ชมสุข
9. นายสมพงษ์  ทรงกุล
10. นายสมพงษ์  ดีนาน
11. เด็กชายสหรัฐ  วันเพ็ญ
12. นายสุพรรณ  จันทร์ดำ
13. นางสาวสุวรรณศร  ศิริเพ็ง
14. เด็กหญิงอรัญญา   ภาวะนา
15. เด็กชายเจษฎา  มัทธี
 
1. นายศุภกร  บุญเผย
2. นางปวันรัตน์  แดงงาม
3. นางสาวนิภาวรรณ  สุขน้อย
4. นางสาวชัชดา  กิ่งแก้ว
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงกิติยาภรณ์  ดวงนิล
2. เด็กชายสุพรรณ  ผลาไชย
 
1. นายประสิทธิ์  ทองเปลว
2. นางน้ำนิ่ง  ทรงกุล
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวณัฐริกา  วิบูลอรรถ
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  ซ่อมจันทร์
 
1. นายประสิทธิ์  ทองเปลว
2. นางน้ำนิ่ง  ทรงกุล
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาววัลวิภา  ผมทอง
 
1. นายสุธี  แดงงาม
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุจิตรา  เสมอดี
 
1. นายสุธี  แดงงาม
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  มงคล
 
1. นายสุธี  แดงงาม
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศิริรัตน์  มุสีพันธ์
 
1. นายสุธี  แดงงาม
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชานนท์  อินทร์ดี
 
1. นายสมศักดิ์  โสมทอง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิฬาภรณ์  ฤาชัย
 
1. นายสมศักดิ์  โสมทอง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราภรณ์  นวลละออง
 
1. นายสมศักดิ์  โสมทอง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  พอกผลดี
2. นายจีรยุทธ  เชี่ยวชาญ
3. นายชนะชัย  วิบูลอรรถ
4. เด็กชายณัฐพงษ์  โยโพธิ์
5. นายณัฐวร  จันทร์เขียว
6. นายณัฐวีร์  วิมลใส
7. นางสาวดวงกมล  สมบัติวงค์
8. นางสาวดาวทิพย์  พวงจิตร
9. นายทศพล  จันทร์ศิริ
10. นายธนพล  สงค์พิมพ์
11. นายธนาสิน  สืบเพ็ง
12. เด็กชายนพดล  พึ่งโพธิ์
13. นางสาวบัวแก้ว  ยาดี
14. นางสาวภิญดา  พรหมวงศ์
15. นางสาวยลดา  ต้นทอง
16. นางสาวรัสมี  หมื่นเเสน
17. นายราชัน  ดวงจันทร์
18. นางสาวรุ่งทิวา  บรรพตเขียว
19. นางสาวลัดดา  วิเศษชาติ
20. นางสาวลัดดารัตน์  บุญเลิศ
21. นางสาววรรณิสา  สวนมี
22. นางสาววาสนา  คำแพง
23. นายวิทวัส  วงค์ละคร
24. นางสาววิภาดา  ดวงอาจ
25. นางสาววิมลรัตน์  ผ้าผิวดี
26. นางสาววิรดา  สาตสิน
27. นายศราวุฒิ  โคนาบาล
28. นางสาวสิริรัตน์  มุสีพันธ์
29. นายสุพรรณพงษ์  ดลจำเริญ
30. นางสาวสุรีรัตน์  แก้วโภค
31. นายอภิรัตน์  ผมทอง
32. เด็กชายอภิเดช  ศรีใส
33. นางสาวอรยา  วงศ์ษา
34. นางสาวอรวรรณ  โพธิ์แก้ว
35. นางสาวอิสรีย์  ดัชถุยาวัตร
36. นายเกรียงไกร  สมบัติวงศ์
37. นางสาวเจนจิรา  เสมอดี
38. นางสาวเมทินี  พรานแม่น
39. นางสาวไอลดา  แพทย์มด
 
1. นายสมศักดิ์  โสมทอง
2. นายสุธี  แดงงาม
3. นางสาวชัชดา  กิ่งแก้ว
4. นางปวันรัตน์  แดงงาม
5. นางสาวกาญจนา  จิตรพิมาย
6. นายสุรศักดิ์  กิตติกรองทอง
7. นายวิจิตร  นามเวช
8. นางสาวนิภาวรรณ  สุขน้อย
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐวุฒิ  ศรีบาง
 
1. นางสาวชัชดา  กิ่งแก้ว
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนิตยา  บุญกล้า
 
1. นางสาวชัชดา  กิ่งแก้ว
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จำจด
2. เด็กชายกฤษฎา  ชนะสงคราม
3. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  ศรีจักร
4. เด็กหญิงกาญจนา  จันทร์ดำ
5. เด็กหญิงกุสุมา  ก้อนทอง
6. เด็กชายชานวิทย์  แปะเขียว
7. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ปิ่นเพ็ชร
8. เด็กชายณัฐพงษ์  โยโพธิ์
9. เด็กหญิงณัฐยา  ลี้เจริญ
10. เด็กชายทนงศักดิ์  ดัชถุยาวัตร
11. เด็กชายธนัญชัย  สิงธุดม
12. เด็กชายธีระพงษ์  หล้าล้ำ
13. เด็กชายปริญญา  วงศ์คำ
14. เด็กชายปวีณา  ใยบัว
15. เด็กหญิงปิยธิดา  การินทร์
16. เด็กหญิงปิยพร  เชื้อทอง
17. เด็กหญิงภาวิณี  นะเนตร
18. เด็กหญิงรัตนา  เสือแก้ว
19. เด็กหญิงรุ่งนภา  ดีลุ่น
20. เด็กชายวรพล  เพชรงา
21. เด็กชายวัชรพล  วังนุช
22. เด็กชายวายุ  ศาลางาม
23. เด็กหญิงวาสนา  ระยับศรี
24. เด็กชายวีระชัย  สุขคุ้ม
25. เด็กชายวุฒิชัย  วรธงชัย
26. เด็กชายวุฒิชัย  สาละติ
27. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อุทโท
28. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จงกุล
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทะพันธ์
30. เด็กหญิงสุประภา  กาหลง
31. เด็กชายอภินันท์  บุญแม้น
32. เด็กหญิงอรพินท์  สมใจ
33. เด็กหญิงอุทุมพร  สวัสดี
34. เด็กหญิงเมธิณี  แก้วหลวง
35. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เกษกุล
36. เด็กชายเอกราช  บุญเกิด
37. เด็กชายแจ่มนภา  ทองมาก
38. เด็กชายโชคทวี  พวงจิตร
 
1. นายสมศักดิ์  โสมทอง
2. นายสุธี  แดงงาม
3. นางปวันรัตน์  แดงงาม
4. นางสาวชัชดา  กิ่งแก้ว
5. นางสาวกาญจนา  จิตรพิมาย
6. นายศุภกร  บุญเผย
7. นางสาวปพิชญา  คิดดี
8. นางวรรณี  พูนเสงี่ยมศิลป์
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จงกุล
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  สุขน้อย
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ดีลุน
 
1. นางสาวชัชดา  กิ่งแก้ว
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงเมทินี  แก้วหลวง
 
1. นางสาวปราณี  หาญประโคน
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ศรีเลิศ
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  สุขน้อย
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 56.6 เข้าร่วม 11 1. นางสาวพุทธินันท์  ปัดทา
 
1. นางสาวชัชดา  กิ่งแก้ว
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 18 1. นางสาวธารารัตน์  บุญมาก
2. นางสาวสุนิสา  สมนาม
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  สุขน้อย
2. นางสาวชัชดา  กิ่งแก้ว
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 72.75 เงิน 5 1. นางสาวกรรณิการ์  ทรงกุล
2. นางสาวจุฑามาศ  ชัยภา
3. นางสาวธนาพร  ธรรมนาม
4. นางสาวอำนวยพร  ชินบุตร
5. นางสาวเบญจมาศ  เจริญยิ่ง
6. นางสาวเพ็ญเพชร  บุญกล้า
7. นางสาวโชติรส  ภูหอม
 
1. นางวรรณี  พูนเสงี่ยมศิลป์
2. นายสุรศักดิ์  กิตติกรองทอง
3. นายสุธี  แดงงาม
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวกรรณิกา  ยิ่งงาม
2. นางสาวพรรณนิกา  โสธิฤทธิ์
3. นางสาวสิริพร  แพทย์นาดี
 
1. นางวรานิษฐา  รัตนพันธ์
2. นางสุพิน  เสาสูง
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปริญญา  วงศ์คำ
2. เด็กหญิงสุภาพร  เอี้ยมเมี้ยน
 
1. นายสุรศักดิ์  กิตติกรองทอง
2. นายศุภกร  บุญเผย
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชันชนะ  สิงหเวหน
 
1. นายสุรศักดิ์  กิตติกรองทอง
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพงศกร  ลอดแสง
 
1. นายสุรศักดิ์  กิตติกรองทอง
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวีรชัย  สุขดี
 
1. นายสุรศักดิ์  กิตติกรองทอง
 
55 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเด่นชัย  น้อยโคตร
 
1. นายสมศักดิ์  โสมทอง
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กชายปริญญา  วงศ์คำ
2. เด็กหญิงสุภาพร  เอี่ยมเมี้ยน
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  อนันมา
2. นางอารดา  ขันตี
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปริญญา  วงค์คำ
2. เด็กหญิงสุภาพร  เอี่ยมเพี้ย
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  อนันมา
2. นางวรรณี  พูนเสงี่ยมศิลป์
 
58 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขวัญฤดี  งามล้ำ
2. นายประกอบ  พิลารัตน์
3. นางสาวรสินทรา  มิทะ
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  อนันมา
2. นางอารดา  ขันตี
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธิดา  สมบูรณ์
2. นางสาวรสรินทร์  รุดชาติ
3. นางสาวอทิตยา  บุญเจริญ
 
1. นางสุพิน  เสาสูง
2. นางวรรณี  พูนเสงี่ยมศิลป์
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนัญชัย  สิงธุดม
2. เด็กชายปฏิญา  อุนอก
3. เด็กชายสมานชัย  นะเนตร
 
1. นางสุพิน  เสาสูง
2. นางวรรณี  พูนเสงี่ยมศิลป์